« обратно към: Фармакология

22 декември 2011

Установяване на влиянието на броя на поетите от организма гранулки

Сборник доклади от четвърта национална конференция  Класическа хомеопатия


Дафина Стоянова

 

УСТАНОВЯВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА БРОЯ НА ПОЕТИТЕ ОТ ОРГАНИЗМА ГРАНУЛКИ, СЪДЪРЖАЩИ ХОМЕОПАТИЧНА СУБСТАНЦИЯ, В ПРОЦЕСА НА ТЯХНОТО ДЕЙСТВИЕ, ЧРЕЗ МЕДИТАТИВНИ МЕТОДИ

 

Изследването на елементи, чрез анализ и причини, чрез концен­трация са основните насоки, в които медитацията се прилага за констатирането на т.нар. факти, свързани с умозрителното възприе­мане на света. Медитацията може да бъде средство за трениране, поддържане и увеличаване нивото на непредубеденост, като дава възможност за диагностициране на емоционалното отношение към света и за справяне с емоционалните лабиринти.

Тези предимства на медитативните изследователски подходи позволяват извършването на наблюдения върху поведението на енер­гийния поток, освободен от хомеопатичната субстанция, взаимодейс­твието му с енергийната система на човека и съпротивлението, което му се оказва.

На базата на многократни и многовариантни наблюдения на действието на различни хомеопатични субстанции и потенции, вклю­чително и на едновременното им действие, съм си формирала някои представи за това, що за същност е динамизираната материя. А именно:

Всяка гранулка представлява самостоятелно обособен източник на информация за произхода и еволюцията на вида, от който е нап­равена субстанцията. При контакт с външно електромагнитно поле „капсулованата" информация се трансформира в съответстващото й електромагнитно поле.

Разликите между отделните субстанции, като такива, се състоят в различните време-местонахождения на полюсите, между които възниква електромагнитния вихър, т.е. на разликата в обобщеното време-пространство на сътворение и творческо-съзидателна еволю­ция на съответния материален вид.

Разликата в нивата на потенциите на една и съща динамизирана субстанция се изразява чрез различните стойности на количественото изменение на характеристиките на въртеливото движение на разп­ространяващото се електромагнитно поле. За добре познаващите физиката това са различни стойности на интегралната величина div rot.

Доказването на хомеопатична субстанция е процес на действие на електромагнитното поле във времевото тяло на човек (нивото, което го свързва с миналото и бъдещето), при което електромагнит­ното поле е намерило източник на захранване вън от обхвата на човешкото съзнание.

Следвайки тези представи, влиянието на броя на едновременно поетите от организма гранулки се свежда до ефект върху умствените и емоционални нива, аналогичен на ситуация, в която човек със собствените си сетива възприема една и съща информация от същия брой независими един от друг източници едновременно. Или, ако в дадена ситуация усетя, че пациента има нужда от малко по-катего­рично въздействие, ще му дам по-голям брой гранулки, но не толкова голям, че въздействието да бъде прието като натиск, защото енергий­ната му система автоматично ще увеличи съпротивлението си.

За да достигна до горе изложения изказ на впечатленията от наблюденията си, трябваше съзнателно да поддържам централната делюзия или идеята, която прави възможно съществуването на псоричния миазъм. Това означава да се поддържат степени на съзнани­ето по-близки до физичността, при които обаче енергийните потоци не могат да бъдат наблюдавани.

Нагоре