2011
13
юли

Вни­ма­ние: жи­вак и алу­ми­ний във вак­си­ни­те!

През сеп­тем­в­ри 2000 г. френ­с­ко­то пра­во­съ­дие осъ­ди един про­из­во­ди­тел на хап­че­та за от­с­лаб­ва­не *, ка­то е ак­цен­ти­рал вър­ху опас­нос­ти­те на то­зи тип ме­ди­ка­мен­ти.

13
юли

BCG: пре­мъл­ча­ва­ни­те пос­лед­с­т­вия

Из­с­лед­ва­ни­я­та по­каз­ват, че BCG-вак­си­на­та мо­же да има ди­рек­т­на или ин­ди­рек­т­на връз­ка с ту­бер­ку­ло­за­та

30
ап

Историята на Кристин

Казвам се Kristin Clulow и съм на 29 години.