« обратно към: Ваксини

13 юли 2011

Дет­с­ки­ят па­ра­лич се зав­ръ­ща, вни­ма­вай­те с вак­си­ни­те!

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

 

Ека­те­ри­на Ча­мур­лийс­ка

 

От 1985 до 1991 г.  дет­с­ки­ят па­ра­лич се смя­та­ше за из­ко­ре­нен  у нас и точ­но то­га­ва 44 де­ца от Сли­вен (по­ве­че­то ро­ми) са би­ли за­ра­зе­ни, ед­но от тях уми­ра.  Днес Бур­гас, Ру­ен, Ям­бол ... са пър­ви­те точ­ки на по­ли­о­ми­е­ли­та. Ми­нис­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­паз­ва­не­то взе спеш­ни мер­ки за до­пъ­ни­тел­ни вак­си­ни сре­щу дет­с­ки па­ра­лич на всич­ки де­ца до 7-го­диш­на въз­раст. Вак­си­ни­те са на кап­ки и се при­е­мат през ус­та­та.

Из­с­ле­до­ва­те­ли­те са ус­та­но­ви­ли, че ин­жек­ци­он­на­та по­лио-вак­си­на не да­ва стра­нич­ни ефек­ти, до­ка­то та­зи, ко­я­то се при­е­ма орал­но пре­диз­вик­ва па­ра­ли­зи. От пос­лед­ни­те 109 слу­чая, ре­гис­т­ри­ра­ни във Фран­ция, 11 се дъл­жат имен­но на то­зи вид вак­си­на, по­ра­ди то­ва от 1982 г. там не се пре­по­ръч­ва вак­си­ни­ра­не пер ос! От дру­га стра­на ан­г­лийс­ки­ят из­с­ле­до­ва­тел Уи­лям Уат ус­та­но­вил, че меж­ду 1980 и 1995 г.  800 000 па­ра­ли­тич­ни фор­ми на по­ли­о­ми­е­лит в Ин­дия са би­ли про­во­ки­ра­ни от ин­т­ра­мус­кул­ни ин­жек­ции, ка­то дру­ги 1 200 000 слу­чая са би­ли вло­ше­ни от тях. Ба­зи­рай­ки се и на дру­ги из­с­лед­ва­ния, изу­ча­вай­ки хи­ля­ди до­си­е­та на хос­пи­та­ли­зи­ра­ни де­ца, Уат уточ­ня­ва, че око­ло 3 на сто от по­лио-па­ра­ли­зи­те (65 000 слу­чая за съ­щия пе­ри­од, 1980-1995) са се дъл­жа­ли на ин­жек­ти­ра­не на трой­на­та вак­си­на диф­те­рит-те­та­нус-кок­люш.

Ос­вен ин­жек­ци­и­те, хи­рур­гич­ни­те ин­тер­вен­ции и осо­бе­но от­ряз­ва­не­то на сли­ви­ци­те са дру­ги­те из­вес­т­ни фак­то­ри, пре­диз­вик­ва­щи или вло­ша­ва­щи по­ли­о­ми­е­лит­ни­те па­ра­ли­зи.

Пър­ви­те ин­жек­ци­он­ни вак­си­ни (аме­ри­кан­с­ка­та Salk) са при­чи­ни­ли през 50-те го­ди­ни мно­гоб­рой­ни слу­чаи на по­ли­о­ми­е­лит­на па­ра­ли­за. Д-р Пи­лет, бел­гийс­ки ле­кар, от 30 го­ди­ни съ­би­ра до­ку­мен­та­ция с раз­лич­ни ин­ци­ден­ти, пре­диз­ви­ка­ни от по­ли­о­ми­е­лит­на­та вак­си­на и е на­пи­сал кни­га­та "Ние те вак­си­ни­ра­ме". В нея той пред­с­та­вя мно­го ме­ди­цин­с­ки слу­чаи, ре­зул­тат от ин­жек­ци­он­на или орал­на по­лио-вак­си­на: теж­ки нер­в­ни за­бо­ля­ва­ния (нев­ри­ти, ли­це­ви па­ра­ли­зи, ен­це­фа­ли­ти, син­д­ром на Ги­йен-Ба­ре, ме­нин­ги­ти и т.н.), пос­к­вак­си­на­лен по­ли­о­ми­е­лит, мул­тип­ле­на скле­ро­за, дер­ма­то­ми­о­зит, вне­зап­на смърт на кър­ма­че и т.н.

Д-р Пи­лет от­бе­ляз­ва съ­що рис­ко­ве­те за раз­ви­ва­не на рак, осо­бе­но за хо­ра­та, ко­и­то са би­ли вак­си­ни­ра­ни с вак­си­на­та, нап­ра­ве­на след за­ра­за с SV40 - ви­рус от май­му­на. Та­зи за­ра­за е би­ла от­к­ри­та през 1960 г., а про­из­вод­с­т­во­то на вак­си­на­та е про­ме­не­но през 1963 г. Но нав­ре­ме­то офи­ци­ал­но се е смя­та­ло, че ако SV40 е кан­це­ро­ге­нен за жи­вот­но­то, ня­ма да е та­къв за чо­ве­ка. От ня­кол­ко го­ди­ни раз­лич­ни из­с­лед­ва­ния по­каз­ват при­със­т­ви­е­то на ви­ру­са в ня­кои ви­до­ве рак, при то­ва в про­пор­ция, ко­я­то не е за пре­неб­рег­ва­не:  60% в ня­кои ви­до­ве рак при де­ца­та, спо­ред офи­ци­ал­но аме­ри­кан­с­ко из­с­лед­ва­не, ци­ти­ра­но в Le Quotidien du medecin от 3.2.1997 г.

От дру­га стра­на ге­не­ра­зи­ли­ра­но­то вак­си­ни­ра­не сре­щу по­ли­о­ми­е­лит и съ­от­вет­но из­чез­ва­не­то на дет­с­кия па­ра­лич, пос­та­вят но­ви епи­де­ми­о­ло­гич­ни про­бе­ми. За­бе­ляз­ва се про­мя­на в съ­от­но­ше­ни­е­то меж­ду по­ли­о­ви­ру­си­те тип 1,2 и 3, как­то и му­та­ции на вак­син­ни­те из­точ­ни­ци в кон­такт с ес­тес­т­ве­ни­те ви­ру­си. В ед­на ста­тия в Lancet (1994, №338) се каз­ва, че ки­тай­ци­те са кон­с­та­ти­ра­ли в се­вер­на­та част на стра­на­та си уве­ли­ча­ва­не на па­ра­ли­зи­те от син­д­ро­ма на Ги­йен-Ба­ре, до­ка­то в съ­що­то вре­ме пос­те­пен­но са на­ма­ля­ва­ли слу­ча­и­те на по­лио.

Те са ус­та­но­ви­ли, че те­зи па­ра­ли­зи се дъл­жат на раз­лич­ни му­та­ции на по­ли­о­ви­ру­са, вклю­чи­тел­но и на вак­си­ни­те. Теж­ки­те фор­ми, при­чи­не­ни от ви­ру­си­те (теж­ки нев­ро­ло­гич­ни и па­ра­ли­тич­ни със­то­я­ния, по­доб­ни на те­зи на по­ли­о­ми­е­ли­та, как­то и сър­деч­ни проб­ле­ми и ня­кои слу­чаи на ди­а­бет) са би­ли дос­та чес­ти. Ни­кой не знае как­ви мо­гат да бъ­дат дъл­гот­рай­ни­те пос­лед­с­т­вия от мо­ди­фи­ка­ци­и­те в рав­но­ве­си­е­то на ен­те­ро­ви­ру­си­те.

С ма­си­ра­но­то вак­си­ни­ра­не мо­же да се пре­диз­ви­кат слу­чаи на пос­т­ва­кси­на­лен по­ли­о­ми­е­лит, над­ви­ша­ва­щи слу­ча­и­те от ес­тес­т­ве­но за­ра­зя­ва­не с ви­ру­са. (Де­тен­це­то, в ко­е­то е би­ла от­к­ри­та за­ра­за­та през ап­рил - 13-ме­сеч­но бе­бе от Бур­гас - съ­що е би­ло вак­си­ни­ра­но пре­ди то­ва.)

Из­чис­ле­но е, че в све­то­вен ма­щаб го­диш­на­та упот­ре­ба на ми­ли­ард и двес­та хи­ля­ди орал­ни вак­си­ни мо­гат да пре­диз­ви­кат 1000 слу­чая на ят­ро­ге­нен по­ли­о­ми­е­лит, пи­ше д-р Блон в Panorama du medecin през 1995 г. (№ 4165). Циф­ра­та е ог­ром­на, ка­то се има пред­вид, че в све­та са ос­та­на­ли ня­кол­ко хи­ля­ди слу­чая на по­лио.

 

Хо­ме­о­па­тич­на­та ал­тер­на­ти­ва

 

Ос­вен чрез съ­от­вет­ни­те хо­ме­о­па­тич­ни ле­кар­с­т­ва за ос­т­ро със­то­я­ние - ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, каш­ли­ца, гла­во­бо­лие, пов­ръ­ща­не и т.н. - ко­и­то мо­гат да ов­ла­де­ят ин­фек­ци­я­та, тряб­ва да се имат пред­вид ня­кол­ко­то во­де­щи ле­кар­с­т­ва - Гел­се­ми­ум, Ако­нит, Бун­гу­рус, Кал­ка­рея, Ка­ус­ти­кум, Плум­бум, как­то и ос­та­на­ли­те 35 ле­кар­с­т­ва в руб­ри­ка­та По­ли­о­ми­е­лит. Има и по­тен­ци­ра­на по­ли­о­ми­е­лит­на вак­си­на, ко­я­то, ако се да­де след ало­па­тич­на­та, мо­же да пре­дот­в­ра­ти стра­нич­ни­те ефек­ти. Да не заб­ра­вя­ме и дру­го­то важ­но хо­ме­о­па­тич­но ле­кар­с­т­во, ко­е­то  "из­чис­т­ва" пос­лед­с­т­ви­я­та от вак­си­ни­те - Туя.

Нагоре