« обратно към: Ваксини

13 юли 2011

Отново за страничните ефекти от ваксината против хепатит В

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия завсички"

До­ка­за­тел­с­т­ва­та - в 16 док­то­ра­та

Режи Плюше
сп. Alternative Sante

От пет го­ди­ни на­сам най-мал­ко 16 док­то­ра­та (15 по ме­ди­ци­на и един по нев­ро­ло­гия) са би­ли пос­ве­те­ни на стра­нич­ни­те ефек­ти от вак­си­на­та про­тив хе­па­тит В. Из­с­лед­ва­ни­я­та, ко­и­то об­х­ва­щат раз­лич­ни слу­чаи, имат за­бе­ле­жи­те­лен при­нос за по-точ­но­то очер­та­ва­не на ефек­ти­те (и де­фек­ти­те) на та­зи вак­си­на. Нап­ра­ве­ни в най-го­ле­ми­те френ­с­ки гра­до­ве, те по­каз­ват, че нав­ся­къ­де в стра­на­та съ­щес­т­ву­ват ед­ни и съ­щи проб­ле­ми.

Ако се взе­мат пред­вид всич­ки из­с­лед­ва­ния, бро­ят на прос­ле­де­ни­те слу­чаи (сто­ти­на) е от­но­си­тел­но пред­с­та­ви­те­лен. Тук  се при­ба­вят и де­сет­ки­те слу­чаи, нев­к­лю­че­ни по ста­тис­ти­чес­ки при­чи­ни.

От дру­га стра­на в ня­кои от те­зи док­то­ра­ти се ци­ти­рат куп стра­нич­ни ефек­ти, пуб­ли­ку­ва­ни в меж­ду­на­род­на­та ме­ди­цин­с­ка ли­те­ра­ту­ра. Ако нев­ро­ло­гич­ни­те сму­ще­ния са най-чес­то сре­ща­ни (и по­ня­ко­га един­с­т­ве­ни­те из­с­лед­ва­ни), мно­гоб­рой­ни­те ав­то­и­мун­ни за­бо­ля­ва­ния и дру­ги­те стра­нич­ни ефек­ти (от­бе­ля­за­ни не са­мо в нев­ро­ло­ги­я­та, но и в дру­ги­те ме­ди­цин­с­ки зве­на, къ­де­то са ра­бо­ти­ли ав­то­ри­те на те­зи док­то­ра­ти) от­го­ва­рят на за­бо­ля­ва­ни­я­та, опи­са­ни от чи­та­те­ли­те на сп. Alternative Sante още през 1995 г.: кож­ни, чер­нод­роб­ни сму­ще­ния, бо­лес­ти на кръв­та, по­ли­ар­т­ри­ти, лу­пус, пе­ри­ар­т­ри­ти, проб­ле­ми с кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве и т.н. В из­с­лед­ва­ни­те слу­чаи проб­ле­ми­те са се ока­за­ли дос­та се­ри­оз­ни: ня­кои по­лу­ча­ват вло­ша­ва­ния след бол­нич­но ле­че­ние, дру­ги са трай­ни, от­бе­ля­зан е до­ри и смър­тен слу­чай.

За ав­то­ри­те е труд­но да се про­из­не­сат окон­ча­тел­но вър­ху от­го­вор­ност­та на вак­си­на­та за те­зи вло­ша­ва­ния. Но до­ка­за­тел­с­т­ва­та от кли­нич­ни­те из­с­лед­ва­ния (и осо­бе­но вло­ша­ва­ни­я­та след ед­на или ня­кол­ко вак­си­ни), би­о­ло­гич­ни­те ана­ли­зи и спе­ци­а­ли­ра­ни из­с­лед­ва­ния (ске­нер, елек­т­ро­ен­це­фа­лог­ра­ми, маг­ни­тен ре­зо­нанс) поз­во­ля­ват да бъ­де об­ви­не­на вак­си­на­та, т.е. да й се вме­ни от­го­вор­ност, до­ри ако по­ня­ко­га тя из­г­леж­да съм­ни­тел­на. Из­вън ня­кол­ко­то слу­чая, ко­га­то кон­сер­ван­ти­те (жи­вак, фор­мал­де­хид) или по­мощ­ни­кът на иму­ни­те­та (алу­ми­ний) са би­ли ди­рек­т­на при­чи­на, вак­син­ни­ят ан­ти­ген е най-чес­ти­ят при­чи­ни­тел за здра­вос­лов­ни­те проб­ле­ми.

Ав­то­ри­те са ко­рек­т­ни и  "дип­ло­ма­тич­ни" по от­но­ше­ние на от­го­вор­ност­та на вак­си­на­та. Всич­ки зак­лю­ча­ват, че вак­си­ни­ра­не­то е не­об­хо­ди­мо, но нас­то­я­ват за се­ри­оз­ни пред­паз­ни мер­ки при из­пол­з­ва­не­то й, как­то и да се взе­мат пред­вид но­ви­те кон­т­ра­ин­ди­ка­ции и ши­ро­ки­те епи­де­ми­о­ло­гич­ни из­с­лед­ва­ния.

Важ­ност­та на кон­т­ра­ин­ди­ка­ци­и­те за хо­ра­та, ко­и­то са има­ли пред­шес­т­ве­ни­ци с нев­ро­ло­гич­ни за­бо­ля­ва­ния,  е под­чер­та­на де­бе­ло от д-р Кат­рин Бу­нио. В док­то­ра­та й от над 200 стра­ни­ци тя от­бе­ляз­ва, че те­зи кон­т­ра­ин­ди­ка­ции са от зна­че­ние осо­бе­но за здрав­ни­те ра­бот­ни­ци, за ко­и­то вак­си­на­ци­я­та е за­дъл­жи­тел­на, тъй ка­то в про­ти­вен слу­чай те рис­ку­ват да бъ­дат обя­ве­ни за не­год­ни за съ­от­вет­на­та дей­ност.

То­ва зак­лю­че­ние има още по-го­ля­ма те­жест от фак­та, че въп­рос­ни­ят док­то­рат из­г­раж­да ана­ли­за си вър­ху осем слу­ча, из­с­лед­ва­ни от Фе­де­ра­ци­я­та по нев­ро­ло­гия на па­риж­ка­та бол­ни­ца Salpetriere, къ­де­то от пет го­ди­ни се наб­лю­да­ват мно­гоб­рой­ни слу­чаи на нев­ро­ло­гич­ни за­бо­ля­ва­ния след вак­си­ни­ра­не сре­щу хе­па­тит В.

Нагоре