« обратно към: Ваксини

13 юли 2011

Ваксините и "Луда крава"

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

 

Мо­гат ли ня­кои вак­си­ни да пре­да­ват го­веж­дия гъ­бо­об­ра­зен ен­це­фа­лит?

Ни­кой не смее да твър­ди, че всич­ки рис­ко­ве са из­бег­на­ти

 

Режи Плюше

 

А­ме­ри­кан­с­ка­та аген­ция по кон­т­рол над хра­ни­те и ле­кар­с­т­ва­та (FDA) съ­об­щи пре­ди ня­кол­ко сед­ми­ци, че се­дем аме­ри­кан­с­ки ла­бо­ра­то­рии про­из­веж­дат раз­лич­ни ви­до­ве вак­си­ни от тъ­ка­ни от  кра­ви, ко­и­то е въз­мож­но да са би­ли за­ра­зе­ни с го­веж­дия гъ­бо­об­ра­зен ен­це­фа­лит (ESB) в на­ру­ше­ние на ед­на за­по­вед от 1993 г. Спо­ред Quotidien du medecin (14 фев­ру­а­ри 2001), въп­ре­ки че Аме­ри­кан­с­ка­та аген­ция по кон­т­рол над хра­ни­те и ле­кар­с­т­ва­та е би­ла уве­ре­на, че пол­за­та от вак­си­ни­те е мно­го по-го­ля­ма от­кол­ко­то рис­ка от го­веж­дия ен­це­фа­лит, въп­рос­ни­те ла­бо­ра­то­рии са се съг­ла­си­ли да про­ме­нят про­це­са на про­из­вод­с­т­во­то им.

На 20 ок­том­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на  бри­тан­с­ко­то ми­нис­тер­с­т­во на здра­ве­о­паз­ва­не­то съ­об­щи за заб­ра­на­та да се про­да­ва ед­на орал­на по­ли­о­вак­си­на, Medeva, про­из­вод­с­т­во на ла­бо­ра­то­ри­и­те SmithKline Beecham. Мо­ти­вът: еле­мен­ти, про­из­хож­да­щи от кра­веш­ки ем­б­ри­о­ни са вли­за­ли в със­та­ва на вак­си­на­та и е съ­щес­т­ву­вал риск за пре­да­ва­не на чо­веш­кия ва­ри­ант на бо­лест­та "лу­да кра­ва".

Френ­с­ка­та аген­ция за здра­вен кон­т­рол над здрав­ни­те про­дук­ти уточ­ни в ко­мю­ни­ке, пуб­ли­ку­ва­но съ­щия ден, че вак­си­на­та Medeva не се про­да­ва във Фран­ция. Но про­дук­ти от го­веж­ди про­из­ход са из­пол­з­ва­ни в мно­го френ­с­ки вак­си­ни, но спо­ред аген­ци­я­та, от­го­ва­рят на ев­ро­пейс­ки­те нор­ми: с из­к­лю­че­ние на го­веж­ди­те про­дук­ти от ан­г­лийс­ки про­из­ход, из­пол­з­ва­не­то на тъ­ка­ни е би­ло са­мо в ка­чес­т­во­то им на ре­ак­тив (под­по­ма­га­що об­ра­бот­ка­та, но не вли­за­що в ком­би­на­ция), след ко­е­то ели­ми­ни­ра­но от вак­си­ни­те.

Ла­бо­ра­то­ри­и­те SKB и Aventis съ­об­щи­ха в Quotidien du medecin (14 фев­ру­а­ри 2001), че ще за­мес­тят те­зи жи­во­тин­с­ки де­ри­ва­ти с рас­ти­тел­ни про­те­и­ни или дру­ги ком­би­на­ции, но за цел­та ще са им не­об­хо­ди­ми три или че­ти­ри го­ди­ни.  В до­ка­то то­ва да ста­не,  рис­кът е све­ден до ми­ни­мум,  уве­ря­ват ни те. От Aventis Pasteur из­чис­ля­ват, че то­зи риск е един слу­чай на че­ти­ри­де­сет ми­ли­ар­да до­зи, или един слу­чай на пет хи­ля­ди го­ди­ни!

 

НЕ­У­ЛО­ВИ­МИ­ТЕ ПРИ­О­НИ

Как­ва е ис­ти­на­та. Ла­ко­нич­но­то ко­мю­ни­ке на Френ­с­ка­та аген­ция за здра­вен кон­т­рол над здрав­ни­те про­дук­ти не каз­ва ни­що за рис­ко­ве­те или лип­са­та на рис­ко­ве от за­ра­за. И да­леч не от­го­ва­ря на въп­ро­си­те, ко­и­то се пос­та­вят. Се­ру­мът от кра­веш­ки ем­б­ри­о­ни е из­пол­з­ван за про­из­вод­с­т­во­то на вак­си­ни с жи­ви ви­ру­си сре­щу  ру­бе­о­ла, ва­ри­це­ла, за­уш­ка, жъл­та трес­ка, орал­на по­ли­о­вак­си­на. От дру­та стра­на BCG се про­из­веж­да от го­веж­да жлъч­ка.

"На­ис­ти­на ли те­зи вак­си­ни са бе­зо­пас­ни?", по­пи­та с без­по­койс­т­во де­пу­та­тът Ми­шел Ри­ва­зи, ко­е­то из­да­ва лип­са­та на проз­рач­ност. "Каз­ват ни, про­дъл­жа­ва той, че мо­жем да кон­су­ми­ра­ме без ни­ка­къв риск го­веж­до ме­со, но не ни каз­ват, че ня­ма при­о­ни в кръв­та. Ня­кои из­с­лед­ва­ния ни ка­рат да мис­лим, че в кръв­та на за­ра­зе­ни­те жи­вот­ни има  при­о­ни, но те са тол­ко­ва мал­ки, че са всъщ­ност не­у­ло­ви­ми. От тър­гов­с­ка­та мре­жа се из­важ­дат ме­са, ко­и­то съ­дър­жат нер­в­на тъ­кан или ня­кои час­ти от чер­ва, но всич­ки те­зи ор­га­ни са би­ли в ед­на об­ща кръ­во­нос­на сис­те­ма. И тъй ка­то не се знае ка­къв е пра­гът, от­кой­то при­о­ни­те ста­ват за­раз­ни, аз се пи­там как­ви са рис­ко­ве­те от го­веж­ди­те се­ру­ми." И Ми­шел Ри­ва­зи нас­то­я­ва за дра­ко­нов­с­ки мер­ки.

"рис­кът е по-го­лям, от­кол­ко­то от кон­су­ма­ци­я­та на ме­со, тъй ка­то вак­си­ни­те се ин­жек­ти­рат ди­рек­т­но в ор­га­низ­ма. Не­об­хо­ди­мо е да се взе­мат пред­паз­ни мер­ки, ка­то се из­тег­лят те­зи про­дук­ти!", смя­та  про­фе­со­рът по би­о­ло­гия Ми­шел Жор­же.

сп. “Alternative Sante”

Нагоре