« обратно към: Хомеопатични случаи с растения и животни

13 юли 2011

Ако можеха да говорят..

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"


Марияна Любенова

 

През про­лет­та, по вре­ме на от­пус­ка, бях в мал­ко сел­це и  ед­на сут­рин  съ­се­ди­те  ми се оп­ла­ка­ха, че от ме­се­ци ле­ку­ват  ед­на ов­ца от ста­до­то си, ко­я­то е пос­т­ра­да­ла при пос­т­риг­ва­не на въл­на­та й. Ов­ча­рят без да ис­ка я на­ра­ня­ва с но­жи­ца­та, вслед­с­т­вие на ко­е­то  ко­жа­та се ин­фек­ти­ра и за­поч­ва да  сек­ре­ти­ра гной. Ве­те­ри­нар­ни­ят ле­кар бе­ше да­вал мно­го ле­кар­с­т­ва, но за съ­же­ле­ние без­ре­зул­тат­но.

В мо­мен­та ко­га­то я ви­дях, има­ше око­ло 10 см в ди­а­ме­тър ра­на от ого­ле­но ме­со, ко­е­то бе­ше в гной и на всич­ко­то то­ва стра­да­ние, му­хи­те не се от­де­ля­ха от нея.

Ле­кар­с­т­во­то Кал­ка­рея сул­фу­ри­ка, ко­е­то тряб­ва­ше да дам ,за съ­же­ле­ние лип­с­ва­ше в моя ком­п­лект за пър­ва по­мощ  и за то­ва да­дох дру­го ле­кар­с­т­во, ко­е­то е мно­го ефек­тив­но при гной­ни про­це­си - Си­ли­ка 200 CH.

Око­ло два дни от ра­на­та из­ли­за­ше го­ля­мо  ко­ли­чес­т­во гной и след то­ва поч­ти спря. То­га­ва вклю­чих  раз­т­вор от хо­ме­о­па­тич­на Calendulla 200 C. По­мо­лих съ­сед­ка­та да до­не­се съд с чис­та во­да  око­ло ли­тър, си­пах в не­го ед­на кап­ка Calendulla и й ка­зах да про­ми­ва  ра­на­та през ня­кол­ко ча­са.

Тя ка­то ви­дя "ко­ли­чес­т­во­то" - ед­на кап­ка от цве­те­то не­вен,  ко­е­то рас­те в гра­ди­на­та й, ме пог­лед­на с всич­ко­то съм­не­ние на све­та. Ней­но­то съз­на­ние не мо­же­ше да на­ме­ри слу­чай от своя ми­нал пре­жи­вян опит,  за да го срав­ни с по­доб­на си­ту­а­ция . И тъй ка­то съз­на­ни­е­то си слу­жи със съж­де­ния от ти­па "вяр­но" "не­вяр­но" "ис­ти­на" "не­ис­ти­на", тя  ре­ши, че то­ва  не е ис­ти­на и зае съ­от­вет­ния вън­шен из­раз и по­за - ле­ко прис­ви­ва­не на очи­те, пъл­ни с нас­меш­ка и от­ри­ча­не.

Но въп­ре­ки нес­по­де­ле­но­то не­до­ве­рие тя нап­ра­ви как­во­то тряб­ва­ше  и ра­на­та се зат­во­ри за ня­кол­ко дни. Оче­вид­но  след вто­ро­то про­ми­ва­не с раз­т­во­ра от Calendulla бе­ше  съз­да­де­но енер­гий­но по­ле и му­хи­те прес­та­нат да ка­цат вър­ху жи­вот­но­то. За око­ло 10 дни ра­на­та на ов­ца­та заз­д­ра­вя  и хо­ме­о­па­ти­я­та, в ли­це­то на мо­я­та съ­сед­ка спе­че­ли още един при­я­тел.

Дже­ма

 

По­ве­де­ни­е­то на ку­че­та­та е нас­ле­де­но от тех­ни­те ди­ви пра­ро­ди­те­ли. Ня­ко­га те са жи­ве­ли в глут­ни­ца с ус­та­но­ве­на йе­рар­хия  и приз­нат во­дач. До­маш­но­то ку­че при­е­ма своя сто­па­нин за та­къв во­дач и му се под­чи­ня­ва.

То об­щу­ва с хо­ра­та чрез ези­ка на тя­ло­то си.

Дже­ма е от по­ро­да ко­кер шпаньол (на­ри­чан още "ве­се­ли­ят ко­кер"). Тя е на 12 го­ди­ни. Бе­ше  й наз­на­че­на опе­ра­ция на доб­ро­ка­чес­т­вен ту­мор  в ко­ре­ма (с фор­ма­та на го­лям кар­тоф) и още един по-ма­лък, ко­и­то при­тис­ка­ше ед­но­то й око, и то бе­ше поч­ти зат­во­ре­но.

Ту­мо­рът бе­ше бо­лез­нен на до­кос­ва­не.

Раз­пи­тах под­роб­но за ней­ния ха­рак­тер и по­ве­де­ние - как­во оби­ча, от как­во се ста­ху­ва и къ­де оби­ча да спи. Дже­ма се вло­ша­ва­ше от ме­со.

Ока­за се, че тя е мно­го зи­мор­ни­ча­ва и са­мо тър­си под коя по-топ­ла за­вив­ка да се скрие, не е аг­ре­сив­на (как­во­то бе­ше  й мо­е­то впе­чет­ле­ние) и е мно­го дру­же­люб­на.

Пре­ди вре­ме би­ла уха­па­на и на­ра­не­на от дру­го ку­че на съ­що­то мяс­то къ­де­то е ту­мо­рът.

Пред­ло­жих две хо­ме­о­па­тич­ни  ле­кар­с­т­ва с ко­и­то  соб­с­т­ве­ни­ци­те да нап­ра­вят опит, тъй ка­то ня­мах­ме ни­как­во вре­ме. Опе­ра­ци­я­та бе­ше наз­на­че­на за по­не­дел­ник, а де­нят на прег­ле­да бе­ше чет­вър­тък.

Пред­пи­са­ни­е­то бе­ше  Бе­лис пе­ре­нис 6C -сут­рин и Ко­ни­ум 6C  ве­чер.

До по­не­дел­ник  го­ле­ми­ят ту­мор се бе­ше сма­лил до го­ле­ми­на­та на орех, а ту­мо­рът под око­то из­чез­нал.

Раз­би­ра се, опе­ра­ци­я­та бе­ше от­ло­же­на и за се­га Дже­ма лае без­г­риж­но.

 

Из про­то­ко­ла на ве­те­ри­нар­на кли­ни­ка "Д-р Ду­ли­тъл"

 

"На 20.08.2001 г. Р. П. до­веж­да ку­че Дже­ма, от жен­с­ки пол, на 12 г. въз­раст, кас­т­ри­ра­но. След прег­ле­да се ус­та­но­ви:

  1. Жи­вот­но­то е със за­па­зе­но об­що със­то­я­ние.
  2. Ту­мор във ва­ги­на­та.
  3. Ту­мор в об­ласт­та на вто­ри ма­ма­рен ком­п­лекс, вдяс­но, във вид на твър­да бу­ца и го­ле­мина кол­ко­то мал­ка ябъл­ка. Нас­ро­че­на е опе­ра­ция за от­с­т­ра­ня­ва­не на ва­ги­нал­ния ту­мор.
На 21.8.2001 ва­ги­нал­ни­ят ту­мор е от­с­т­ра­нен ус­пеш­но. Един ме­сец  след опе­ра­ци­я­та ку­че­то е прег­ле­да­но. След прег­ле­да се ус­та­но­ви:
  1. Ку­че­то  е със за­па­зе­но об­що със­то­я­ние.
  2. Ту­мо­рът в об­ласт­та на вто­ри ма­ма­рен ком­п­лекс на­рас­т­ва до раз­ме­ри­те на ябъл­ка, бо­лез­нен е и е плът­но срас­т­нал с гръд­на­та кост.
  3. Но­во ту­мо­ро­вид­но об­ра­зу­ва­ние в съ­сед­с­т­во на ту­мо­ра в об­ласт­та на вто­ри ма­ма­рен ком­п­лекс с го­ле­ми­на­та на мал­ка ябъл­ка с тес­тя­ва кон­сис­тен­ция и бо­лез­нен.
  4. Но­во ту­мо­ро­вид­но об­ра­зу­ва­ние в об­ласт­та на де­сен до­лен кле­пач, до­ве­ло до поч­ти пъл­но зат­ва­ря­не на оч­на­та цеп­ка. Опе­ра­ция не е нас­ро­че­на, по­ра­ди крат­кия срок от пър­ва­та опе­ра­ция.

На 19.11.2001 ку­че­то е до­ве­де­но след про­ве­де­на те­ра­пия с хо­ме­о­па­тич­ни сред­с­т­ва. След прег­ле­да се ус­та­но­ви:

1. Жи­вот­но­то е със за­па­зе­но об­що със­то­я­ние.

2. От­де­ля­не на ту­мо­ра в об­ласт­та на вто­ри ма­ма­рен ком­п­лекс от гръд­на­та кост и чув­с­т­ви­тел­но на­ма­ле­ни­те му раз­ме­ри до го­ле­ми­на­та на орех.

3. Ту­мо­рът в съ­сед­с­т­во лип­с­ва.

4. Ту­мо­ро­вид­но­то об­ра­зу­ва­ние в об­ласт­та на де­сен до­лен кле­пач лип­с­ва.

5. Дан­ни за по­я­ва на но­ви ме­тас­та­зи лип­с­ват.

Д-р Ан­то­нио Ра­до­ев

Д-р Ди­ми­тър Ива­нов

Д-р Ми­ла Бо­ба­до­ва

Ве­те­ри­нар­на кли­ни­ка  "Д-р Ду­ли­тъл", ул. "Коз­ло­дуй" 79, тел. 31-30-77

Нагоре