» Хомеопатични случаи

2011
29
юни

Актуално

Ро­бер е на 39 го­ди­ни, поз­на­вам го мно­го доб­ре, той е мой бли­зък.

29
юни

Астма, причинена от страхове

Дро­бо­ве­те са мяс­то на на­деж­да­та в чо­веш­ко­то тя­ло, но ко­га­то те са бол­ни на­деж­да­та е мно­го крех­ка.

28
ап

Страхът като причина и следствие -случай на Опиум

Анета е на 14 години. Има много бенки по лицето и тялото.

28
ап

Насилието ка­то при­чи­на и след­с­т­вие - случай на Анакардиум

Момче на 15 години, “водят” го заради поведенчески проблеми.