« обратно към: Хомеопатични случаи

01 май 2012

Преди да захвърчат полените

С любезното съдействие на в. „Класическа хомеопатия„

 

Анджела НИЙДЪМ

лектор в Лондонския колеж по Класическа хомеопатия

 

Сенната хрема се лекува най-добре извън сезона. Чувствителността на някои хора с много драматична. При­мер за това е ужилването от пче­ла. Повечето получават само ло­кални симптоми, други може и да умрат. Говорейки за ужилване, всъщност ние говорим за от­рова. А колко невидими отрови има около нас? Радиацията, ин­дустриалното химическо замър­сяване, замърсяването на храна­та, пестицидите, използувани при плодовете, всички антиби­отици и стероиди, давани на кра­вите, които после се "превръ­щат" в месо и мляко...

Резултатът от тези фактори, а и от много други е, че все повече хора стават чувствителни към все повече и повече неща, които по природа не са отровни. Страда­ме от пандимично увеличаване на алергичните заболявания. Част от тях се дължи и на потискане­то на болестите, на ваксинации­те и много други причини.

Едно новоокосеното поле е пример за това, как всеки, ако е преминал пределната си точка, може да получи сенна хрема. Можете да експериментирате намерете новоокосена трева, вдишвайте я, доближете я до но­са и очите си. Накрая ще започ­нете да кихате, а от очите ви ще потекат сълзи. Но няма да се нуждаете от лекарство, просто ще трябва да си измиете лицето и да се махнате от мястото.

Ще видим обаче пациенти с хронични проблеми от сенна хрема, но когато потърсят помощ, те идват със симптоми, ко­ито вече са се появили. Затова най-добре е да се лекуват извън сезона, когато спокойно може да сс намери конституционалното им лекарство и да се промени чувствителността им.

Ето и някои от лекарствата при сенна хрема.

Arsenicum

Характерно за него е, че секретът от носа е разяждащ, но воднист и въпреки ,че се отделя доста голямо количество, паци­ентът има чувството, че носът му е запушен в основата си. Състо­янието с придружено от челно главоболие. Киха много, но то­ва не го облекчава. Носът може да се разязви. Ars. c лекарство, което лесно може да развие аст­ма и се използува в случаи, при които сенната хрема се спуска надолу и причинява симптоми­те на астма. Обикновено паци­ентите Ars. са зиморничави, но болките им са парещи и присвиващи. Те страдат от сенната хре­ма и най-вече от астмата си, през нощта, особено от полунощ до 1 ч. сутринта.

Allium sativum е второто много важно лекарст­во. В този случай има много обилни секрети, които също са воднисти, но секретът от носа е силно разяждащ, повече от този на Ars., понякога има и кръв. Вътре в носа се усеща парене. Може да се види и истинско ра­зяждане на горната устна, като че ли кожата е била изгорена. След известно време се развива и силно раздразвано на ларинк­са. Появява сс и обилно сълзене от очите, но за разлика от носа, секретът не е разяждат, и няма никакво за­червяване около очите. Пациентите тип А1-s. лесно кихат. Имат доста силен страх от болка. Ако проблемът продължи известно време, може да се запуши носът, което да доведе до главоболие. Главоболието на А11-s. има много странни модалности. Болните се влошават, когато си затворят очите. Ки­хането е много дълбоко и буйно и се вло­шава от дълбоко дишане. Болката и разд-разването на гърлото може да се разпрост­рани и да раздразни ухото.

Пациентите често се влошават през къс­ното лято, това е сенна хрема, която е по-чувствителна към растения и то към края на сезона, през август. Секретът много чес­то спира, като води до катар или запушва­не, когато влязат в топла стая. Могат да каш­лят, ако вдишат студен въздух, но кашлица­та е от ларинкса, а не от белите дробове.

Ако картината в началото прилича на Al­lium sativum, но след това се наблюдава включване на белите дробове, може да се мисли за

Phosphorus

Но в тези случаи ще има много дрезгавост и болка от кашлицата, болка в ларинкса. Па­циентите тип Phosphorus са жадни и гладни. Според Материя медика имат много силно желание за лук, но аз никога не съм забеляз­вала това. Предполага се, че имат отвраще­ние и се влошават от краставици, но също не съм наблюдавала подобно нещо.

Euphrasia

За Euphr. (Очанка) може да се мисли като противоположност на Allium sativum. Euphr. има разяждащи секрети от очите и неразяж-дащи от носа. Очите са сънливи, смъдят, бо­лезнени са, парят, могат да се изприщят и да се увредят чак до корнеята (което вече не е характерно за сенна хрема) и пациентът има непрекъснато желание да ги разтърква. Типът Euphr. може да има кашлица, която влошава секретите от очите и кашлицата, която е последица от разязвяване на ларин­кса. Като цяло той се влошава през деня и

се подобрява през нощта. Може да бъде сън­лив и да се прозява често през деня.

Nux-vomica

Пациентите Nux-v. са по-раздразнител­ни и, въпреки състоянието си, може би ще продължат да работят докато не стигнат до колапс. По-скоро имат сухота в очите, от­колкото силното сълзене на другите лекар­ства. Може да имат възпаление, подуване, раздразване, парене, но с чувство на сухо­та. Ако имат сълзене, се наблюдава стран­ният симптом на сълзене от външния ъгъл на окото. Nux-v. са по-чувствителни към светлината сутрин. Те искат да си легнат и да спят. По-често имат запушване на носа, отколкото обилен секрет. Тези състояния се редуват, както се редува и запушването на самите ноздри. Ако е засегнато и гърлото имат дрезгав глас и се влошават от вдишва­не на студен въздух. Разбира се, при Nux-v. има тенденция да сс появяват стомашно-чревни нарушения, които придружават все­ки симптом. Отчасти това се дължи на. склонността да лекуват всеки свой проблем с пиене на още повече кафе и алкохол. И също като Sulphur   те продължават да пушат, дори когато имат проблем с гърлото и каш­лица.

Lycopodium

също може да сс наблюдава при някои случаи на сенна хрема - особено ако се включи и гърлото, тогава проблемът ще започне от дясната му страна. Пациенти­те Lyc. много често получават запушен нос и дишат през устата си. Движат ноздрите, когато дишат през носа. Ако има секрет, той е разяждащ, но въпреки това, усещат носа си сух. Могат да имат силно обоня­ние.

Sabadilla

Картината на Sabad. е картината "на ти­пичната градинска сенна хрема. Една от характерните черти е, че очите започват да сълзят в момента, когато пациентът усе­ти някаква болка в тялото си. Другата е, че много често ушите също се включват с гъделичкане и намаляване на слуха. Очи­те сълзят всеки път, когато кихат, а те ки­хат много и енергично. Запушването на ноздрите се редува, както при Nux-v. Каз­ват, че понякога е достатъчно да им каже­те думата "цвете", за да започнат да кихат и да гизасърби носът. Секрецията може да бъде по-жълта и оцветена от тази при другите лекарства. Когато пациентите Sabad. кихат цялото им тяло се разкла­ща. Ако имат и възпалено гърло, може да се объркат с Lachesis, при който се полу­чава първо възпаление в лявата страна.

Също като Lach. се влошават от празно преглъщане, имат усещане за бучка в гър­лото, топли храни и напитки ги подобря­ват. Имат трудности с изплезване на ези­ка, подобно на Lach.(Lach. също може да бъде лекарство за проблеми от сенна хре­ма.) Имат усещането, че езикът им е об­горен. Sabad. имат една делюзия, която е достатъчно силна, че си заслужава да се предпише лекарството само въз основа на нея - това е делюзията за някакво ужасно заболяване на гърлото, което ще бъде фа­тално.

Има много други лекарства за сенна хре­ма - Silicea, Apis, Dulcamara.

Kali-iod. и Spoigia трябва да се имат предвид при съ­пътстващи проблеми с щитовидната жле­за.) Ако човек има воднист секрет от но­са, съпроводен с много кихане, то едно от лекарствата, за които се мисли, с Natrum muriaticum.

В горещо време, освен Nat- mur. ще видите и сенна хрема тип Lachesis, с влошаване от слънцето, поява на симптомите отляво и т.н. Всъщност змията, при която най-често се среща сен­на хрема с Naja (Ная) - със сухота на ла­ринкса и астматично дишане. Пациенти­те трябва да стоят прави, за да дишат и много се влошават от лежане, а подобно на повечето змии - и от сън. Имат рядък секрет от носа. Най-вероятно е да полу­чат сенна хрема през август. (Lach. - през пролетта.) Naja има симптоми в гърлото, много подобни на Lach. - със задушаване, чувство, че е невъзможно да преглътнат, стиктури на хранопровода.

От миазматична гледна точка сенната хрема в миналото се смяташе за псорична. Но в наши дни се приема, че миазмът е по-скоро туберкулинов: В Англия, къ­дето БЦЖ ваксината се прави на по-голсми деца е забелязано, че те развиват сен­на хрема веднага след ваксинацията, за­щото БЦЖ-ваксината активира миазма. Има много случаи на сенна хрема във фа­милии, наследствено обременени с астма, екзема и туберкулоза. При тях в един или друг момент от лечението ще има нужда от Tuberculinum. В случаите, в които сим­птомите отговарят на картината на Psorinum и Tuberculinum, те могат да бъ­дат и острото лекарство.

Нагоре