« обратно към: Хомеопатични случаи

11 юни 2012

Защо ни боли душата

С любезното съдействие на в. „Класическа хомеопатия„

 

Марияна ЛЮБЕНОВА

 

Защо болката от загуба на чо­век, когото обичаме е толкова силна? На физическо ниво, ако някой преживее катастрофа, операция или вдигне висока температура, ние ВИЖДАМЕ болката му.

Когато човек загуби някого, когото обича, повечето хора не са в състояние да предложат съ­щото съчувствие. Този човек не е на себе си, но ще го понесем една-две седмици и ако състоя­нието му не се подобри, пове­чето от нас започват да се пи­тат дали въобще ще успее да го превъзмогне. Дали ще може да продължи да живее? ТОВА Е ЗАЩОТО НЕ ВИЖДАМЕ БОЛКАТА. Или самите ние не сме преживели нещо подобно.

Какви са "принципите" на любовта? Когато един човек се влюби в друг, настъпва чудес­но свързване на енергии. Пред­ставете си лозата и мустачета-та на лозовите пръчки, които се преплитат едни в други. Това преплитане и свързване с дру­гия човек преминава в тялото му, в кръвните телца, органи­те, нервните окончания и мозъ­ка. Така този човек става част от вас.

Сигурно е, че когато сме би­ли влюбени, всички сме изпи­тали "процеса" на свързване, който дава усещането за пълно щастие. През това време бук­вално се променя начинът, по който се храним и мислим. Два­мата стават едно. И ако по ня­каква причина партньорството се промени - да кажем единият човек се е  уплашил и поиска да си отиде, тогава двамата започва да изпитват силна болка, сякаш се разкъсват един от друг. Това не може да се види на физичес­ко ниво, но се усеща в тялото.

Когато има смърт, протича различен процес. Човекът, кой­то желаете да е около вас не е във физическо измерение. Пред­ставете си лозата и мустачета-та, преплетени във вените, ор­ганите, костите и мозъка ви и какво ще стане ако някой ги раз­къса. Затова боли толкова мно­го. Вие буквално носите разкъ­сано емоционално  тяло. Сякаш живе­ете с открити нервни окончания!

Бъдете състрадателни към тези, които изпитват болка. Съ­чувствайте и на себе си. Дайте си време. Поплачете, ядосайте се, почувствайте емоциите си. Когато ги потискате и се стяга­те, по-късно в живота ще се раз­болеете. Сърцето ви не може да носи толкова тежък товар. Пом­нете, че тялото ви отразява всички ваши мисли и чувства. Вървете напред и бъдете таки­ва, каквито сте отвътре, а не та­кива, каквито другите мислят, че трябва да сте.

Всички тези състояния, през които минава житейският ни път, могат да бъдат добре пов­лияни от хомеопатично лече­ние:

ПЕТ ГОДИНИ НЕ СЪМ СПАЛА

Млада, 35-годишна жена ме посети през юли с оплакване от безсъние.

Може да спи само ако е приела сънотворни, в противен случай е в състояние на унес и на другия ден - със задължи­телно гла­воболие.

Всичко това започва преди пет години, след раз­дяла с приятел и разочаро­вание от най-близ­ката й приятел­ка. Вечер се чувства силно депреси­рана.

Препо­ръчано хомеопатично средство - Игнацня (Ign.) 30 С.

Още през първата седмица започва да зас­пива без сънотворни, но за крат­ко сс завръща старото главобо­лие. Впоследствие е спала по 12 часа по време на годишния си отпуск, главоболието е изчезна­ло и жизненият тонус е много по-добър.

ИСКАМ ДА Й ОТМЪСТЯ, ТЯ МИ ГО ОТНЕ!

Младо семейство се разделя по желание на съпруга, който продължава да посещава вече  бившата си съпруга и дете. Той има нова приятелка, с която жи­вее съвместно.

Тези срещи са изключително желани от стра­на на съпругата, но и много трудни, когато той си тръгва. "Чувствам се разкъсана от рев­ност и с много силно желание да й отмъстя, на нея, другата, при която той отива."

Препоръчано хомеопатично средство - Натриум муриатикум (Nat-m.) 15 С.

Чуваме се след месец: "Чувствам се добре, ня­мам желание да отмъщавам, всеки има право на свой нов из­бор, може би и аз ..."

Нагоре