« обратно към: Хомеопатични случаи

07 март 2013

Хипертония и менопауза

С любезното съдействие на в. „Класическа хомеопатия„

 

Д-р Ивайло ДАМЯНОВ

menopausa.jpgБългария е на първо място в Европа по процент на заболели от хипертонична болест. Услож­ненията от нелекуваната или неправилно лекуваната хипер­тония са тежки, а понякога и с фатални последици. Хронични­ят хипертоник рискува много, ако не подходи със сериозност към заболяването си. На българ­ския пазар са известни много антихипертензивни медикаменти, от различни групи. Колегите прилагат почти цялата номенк­латура от познатите лекарства за лечение на хипертоничната бо­лест, но понякога възможности­те на общоприетата медицина са малки и точно в такива случаи на преден план излиза методът на лечение с хомеопатия.

Хипертоничната болест се де­ли на:

- есенциална, когато не съ­ществува някаква органна пато­логична първопричина, било то бъбречна или ендокринна и

- симптоматична, когато висо­кото кръвно налягане се дължи на увреждания на отделителна­та или ендокринната система.

Все по-често обаче в моя ка­бинет идват пациентки в мено­пауза с различни вегетативни оплаквания от рода на силен световъртеж, чувство на потъва­не, главоболие, силна отпадна­лост, безсъние, отслабване на паметта и дезориентираност. Без изключение всички тези же­ни при проследяване на артери­алното кръвно налягане се оказаха с повишени стойности как­то на диастолното, така и на систолното.

Голям процент от тези жени бяха и със силно депресив­но състояние, съчетано със сър­цебиене и чувство на задух. Ко­легите, занимаващи се с проб­лемите на жената в менопауза по принцип започват субституираща естрогенна терапия, но почти всички лекувани жени с алопатичните медикаменти не са почувствали никаква промя­на в първоначалното си състоя­ние. И тук искам да отбележа, че трябва да се прави разлика от естрогенно предизвикана из­куствена менопауза т.е след ле­карска оперативна намеса и фи­зиологичната менопауза.

Алопатията (общоприетата медицина) не може да даде решение точно в тези случаи, защото и при ед­ните и при другите се подхожда по един и същи начин. Съгла­сен съм, че при младо момиче с тотална хистеректомия (пре­махване на матка и яйчници) е необходима хормонална под­държаща терапия, (препоръчи­телно е включването на хомеопатичен хормонален препарат, какъвто е Фоликулинът -Foil.), но не мога да се съглася, че при една жена, преминала критичес­ката възраст и с дългогодишна физиологична менопауза се на­лага хормонозаместителна тера­пия . В последния случай ние не следваме природата, а вървим точно срещу нея, затова и пове­чето пациентки с физиологична менопауза след прилагане на естрогенна терапия не получават желания от тях и лекаря ефект. И точно тук идва на преден план хомеопатията, която предлага огромни възможности за приро-досъобразен начин на лечение и в единия, и в другия случай.

В кабинета ми дойде от Гюла С. от Перник, на 62 г, от 5 го­дини в менопауза. Депримирана тежко, със силно главоболие, постоянен световъртеж . Измерих кръвното налягане, беше 170/110. Каза ми, че тя е с пос­тоянно високо кръвно налягане и бодежи в сърдечната област. Опитала е почти всичко за ле­куването на хипертонията, но с незначителни резултати, консул­тирала се е със специалист, за­нимаващ се с проблемите на же­ните в менопауза, като е поема­ла хормонални препарати.

Оп­лакванията не са отзвучали. Споделих, че има друг вид ле­чение за нейното страдание - хомеопатично - и обясних, че това е метод на лечение напълно природосъобразен. За да се увери в думите ми й дадох 5 гранули Baryta Carbonica 200 СН под езика. Само след десет минути тя ми каза, че й станало по-ясно пред очите и по-леко на глава­та. Обясних и , че това лекарст­во е за лечение на хипертонич­ната болест . Измерих след 20 мин. кръвното налягане - беше в границите на нормата. Тя бе­ше удивена. Обясних й, че всич­ки нейни проблеми идват от менопаузата и ако е съгласна мо­жем да започнем хомеопатично лечение. Прие това мое предло­жение без проблеми.

В продъл­жение на един месец тя приема­ше Lachesis mutus 30 СН.по 5 гранули всеки ден, като през ден приемаше и Baryta carbonica. След 3 дни тя ми се обади по телефона и каза, че кръвта й ври и сякаш нещо буйства по вените, а в същото време чудо­дейно става по-леко с повише­но самочувствие. След 10 дни тя ми се обади и ми каза, че ся­каш цялото и тяло се нормали­зира и отоците на краката са из­чезнали.

Приложих Baryta carbonica ка­то симтоматично средство за по-бързо спиране на алопатггчните ме­дикаменти, с които пациентката дойде при мен за лечение на хи­пертония. След известен период от време Baryta carbonica се изключи от терапията и пациентката преми­на на теренно лечение с основния за личната конституция хомеопатичен медикамент.Терапията при та­зи жена трая 3 месеца, след което тя наистина заживя сякаш втори живот. През този период отзвуча­ха всички вегетативни оплаквания и кръвното налягане се нормали­зира. Искам да отбележа, че при нея не съм прилагал хомеопа­тична хормонално заместителна терапия.

Хомеопатията предлага ог­ромни възможности за възстано­вяване на здравето.

Нагоре