« обратно към: Хомеопатията днес

03 декември 2012

Разчитането на една загадка

С любезното съдействие на в. „Класическа хомеопатия„

 

Ценка ЙОРДАНОВА

 

жени -цигарЗагадката се нарича Карцинозин (Carc): ед­но хомеопатично лекарство с много добре изу­чен профил и с истинска дълбочина на дейст­вие. То върши огромна работа и - когато е да­дено навреме - постига нови баланси на жиз­нената сила и спасява имунните защити на ор­ганизма, обременен по наследство с опасност от заболяване от рак или доведен дотам пора­ди системни стресове.

Какво обаче означава "навреме"? Най-пред­пазливите автори препоръчват да се прилага Карцинозин в детството или младостта на зас­трашените пациенти, когато жизнената сила още не е пресрещнала рака като болест, но профилът на личността или фамилната исто­рия подсказват за подобна обремененост.

И обратно - други автори го препоръчват и при доказано заболяване. Но предупреждават за появата на много повече неизвестни при ле­чение на настъпила болест. Дилемата е най-сложна, когато се вижда ясно и картина на лич­ност от тип Карцинозин и усещаме, че конс­титуционното лекартво е Карцинозин. А имен­но тогава то би било и най-необходимо.

Един възможен ключ към дилемите около из­ползването на Карцинозин е бил открит от Сю­зан Лорънс, използвала опита на големия ин­дийски хомеопат Притам Сингх. Напоследък методите му за лечение чрез фиксирана серия-формула привличат вниманието на непредубедени класически хомеопати. Чрез клини­чески анализи и експерименти той открива, че миазмите могат да бъдат атакувани серийно в началото на лечението на сложен случай. Та­ка тялото се подготвя за приемането на пока­заното конституционно лекарство при чувст­вителни пациенти или пациенти със слаба жиз­нена сила.

Тук е и откритието на Сюзан Лорънс. Ако фиксирана серия-формула дава възможност да се подготвя жизнената сила за действието на конституционното лекарство, това може да омекоти евентуалните негативи при прилага­не на Карцинозин.

Формулата-серия на Притам Сингх най-чес­то се предшества от лекарство, което се адре­сира към острата умствена картина на момен­та. Така при сериозно заболяване преди се­рията се насочваме към психическото състоя­ние. При преживян наскоро страх, мъка и т.н., напр. от научаването за фатална сериозна бо­лест, може да се използват в зависимост от картината Аконит, Гелземиум, Игнация, Фосфорик-ацид и много други.

При използването на серията лекарствата се дават еднократно и в низходящи потенции, през един час (напр. лекарството се дава в по­тенция 200 СН и след един час същото лекарс­тво се дава в потенция 30 СН). Даването на лекарствата в низходящи потенции минимизи­ра влошаването и максимално изявява доб­рите ефекти според Сингх.

 

След адекватно адресиране на умствената картина, формулата-серия на Сингх започва с

(1) Псорин (третиран като подоснова на всич­ки миазми), последван от

(2) Хепар сулфур (считан за десенибилизиращ и балансиращ фактор), последван от

(3) друг нозод (напр. Ту­беркулин, Медорин, Сифилин. според съот­ветната картина), последван пак от

(4) Хепар Сулфур и чак след тоава

(5) - от конституционалното лекарство.

 

Притам Сингх открива, че Хепар помага на поляризацията на тялото и има много балан­сиращ ефект, като го прави по-малко чувст­вително. При тежки и хронични случаи, при алергии и т.н. подготовката на тялото е гаран­ция за по-лесно поносими кризи.

 

Във формулата на Сингх (ще я наречем се­рия № 1) постоянни лекарства са:

1.Псорин (в намаляваща потенция през 1 час- първо 200 СН, след 1 час - 30 СН) - чака се 1 ден.

2.Хепар сулфур 200 СН, 30 СН (през 1 час, в намаляваща потенция) - чака се 1 ден.

3.Втори нозод (напр. Туберкулин, Медо-рин, Сифилин и т.н.) 200 СН. 30 СН (през 1 час, в намаляваща потенция) -чака се 1 ден.

4.Хепар сулфур 18 СН - чака се 3 дни

5.Конституционно лекарство, дадено съ­що в низходящи потенции.

* * *

Сюзан Лорънс е лекувала успешно много случаи на рак, използвайки и доразвивайки та­зи формула-серия. Първият й случай на изле­куване е на жена (Г-жа К) на 57 години с диаг­ноза - рак на белия дроб. Операцията на дес­ния бял дроб е отложена с един месец, за да може г-жа К. да откаже междувременно цига­рите. Още е в емоционален шок, плаче; мъжът й е починал преди 2 години също от рак на бе­лия дроб. В резюме на С. Лорънс: интактен ту­мор в белия дроб, предстои операция, чувст­во за вина, скръб по съпруга, усеща се "в без­дна", загуба на тегло, безспокойство, пуши.

 

Ето и изборът на Сюзан Ланг, която развива сери­ята на Сингх (ще я наречем серия № 2):

1.Игнация 200 СН -чака се 5 дни

2.Псорин 200 СН. 30 СН (през 1 час, в на­маляваща потенция) - чака се 1 ден

3.Хепар сулфур 200 СН, 30 СН (през 1 час, в намаляваща потенция) - чака се 1 ден

4.Туберкулин 200 СН, 30 СН (през 1 час, в намаляваща потенция)./чака се 1 ден

5.Непар сулфур 18 СН - чака се 3 дни

6.Карцинозин 30 СН, 12 СН (през 1 час, в намаляваща потенция)/чака се 5 дни

7. Нукс вомика 30 СН - чака се 1 ден

8.Сепия 200 СН - чака се 5 дни

9.Сулфур 30 СН - чака се 5 дни

10. Календула 6СН по 1 път на ден, в течение на 6 дни.

 

Номер (1) адресира умствените симптоми; (2),(3),(4) и (5) са константи във формулата-серия на Сингх. Избраният нозод Туберкулин подхожда на белодробните симптоми и подпомага действието на Карцинозин (даден в по­тенции 30 СН и 12 СН!). Хепар сулфур, даден след първия и втория нозод, балансира и под­готвя тялото. Карцинозин (30 СН, 12 СН) се счита и третира като възможно конституцион­но лекарство тук. Нукс вомика (7) помага на черния дроб да изхвърли токсините и спира ексесивната стимулация на тъканите от Карци­нозин. Също подпомага действието на Сепия (8), считана за важна за общата динамика на серията. Интересно е значението на Календула (10), давана в ниска потенция за седмица: Притам Сингх е установил, че тя действа на много дълбоко ниво, върху ДНК.

Освен тази серия №2 в случая по-късно са били давани и Авена сатива всекидневно ка­то поддържащо при изтощение, за отказване от лекарства и наркотични вещества (и цига­ри).

 

Г-жа К. е била лекувана със серия №2 от на­чалото на ноември до 12 декември 1995г., ко­гато е трябвало да влезе в болница и да бъде оперирана. Цигарите не е могла да спре. И все пак непосредствено преди назначената опе­рация, при рентгенова снимка се установява, че туморът е изчезнал...

Оттогава Сюзан Ланг многократно е изпол­звала с успех серията на Сингх. А творческото й развиване изисква да се познават в тънкос­ти връзките между лекарствата.

(По сп. The Homeopath N 70, с. 32-34)

 

Нагоре