« обратно към: Хомеопатията днес

13 юли 2011

Предизвикателства за духа

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

Екатерина Чамурлийска

 

Ра­джан Шан­ка­ран, "Ду­хът на хо­ме­о­па­ти­я­та", изд. "Ан­хи­ра", Со­фия, 2001

Шан­ка­ран е блес­тящ хо­ме­о­пат. Не­го­ви­те идеи за цен­т­рал­но­то на­ру­ше­ние или цен­т­рал­на де­лю­зия, за ком­пен­си­ра­но­то по­ве­де­ние на па­ци­ен­та, за си­ту­а­ци­он­на­та ма­те­рия ме­ди­ка раз­ви­ват в дъл­бо­чи­на как­то из­с­лед­ва­не­то на все­ки от­де­лен слу­чай, та­ка и са­ма­та хо­ме­о­па­тия ка­то на­у­ка.

Как­во е цен­т­рал­но на­ру­ше­ние? То е пред­с­та­ве­но пре­дим­но от ум­с­т­ве­ни и об­щи сим­п­то­ми, ид­ва пър­во и се пос­лед­ва от про­ме­ни в раз­лич­ни ор­га­ни и сис­те­ми,  в за­ви­си­мост от пред­раз­по­ло­же­ност­та на ин­ди­ви­да към оп­ре­де­ле­на па­то­ло­гия. А тя се раз­рас­т­ва око­ло цен­т­рал­но­то на­ру­ше­ние ка­то пъл­зя­що по пръч­ка увив­но рас­те­ние. Нап­ри­мер, го­ре­щи­те пе­ти на Сул­фур не са приз­нак на ня­как­ва па­то­ло­гия в кра­ка­та,  а спе­ци­фич­на про­мя­на в нер­в­на­та сис­те­ма. Неп­ри­ят­но ми­ри­ше­ща­та ури­на на Нит­рик ацид не е бъб­реч­но за­бо­ля­ва­не, а приз­нак на ме­та­бо­лит­ни про­ме­ни, про­ду­ци­ра­ни от цен­т­рал­но­то раз­с­т­ройс­тво. Пот­ни­те дла­ни на Си­ли­ка и Кал­ка­рея кар­бо­ни­ка съ­що са цен­т­рал­но на­ру­ше­ние.

Но пси­хи­чес­ко­то със­то­я­ние на па­ци­ен­та е не­що раз­лич­но от из­б­ро­я­ва­не­то и опи­са­ни­е­то на пси­хи­чес­ки­те му сим­п­то­ми. За­то­ва Шан­ка­ран за­поч­ва да изу­ча­ва ле­кар­с­т­ва­та ка­то ха­рак­тер­на ком­би­на­ция от  ком­по­нен­ти. Има ли връз­ка меж­ду тях, пи­та се той. И ето от­го­во­рът, нап­ри­мер, чрез ле­кар­с­т­во­то Флу­о­рик ацид. В не­го има след­ни­те ком­по­нен­ти:

- без­раз­ли­чие към оби­ча­ни хо­ра, но раз­го­ва­ря лю­без­но със стра­нич­ни, не­поз­на­ти хо­ра;

- по­ви­ше­но сек­су­ал­но же­ла­ние;

- лип­са на мо­рал.

На пръв пог­лед, каз­ва Шан­ка­ран, те­зи три ас­пек­та не са свър­за­ни. Но ед­на си­ту­а­ция мо­же да обяс­ни всич­ки­те ком­по­нен­ти: ко­га­то мъ­жът се же­ни за не­под­хо­дя­ща же­на и се нуж­дае от раз­вод. В та­ка­ва си­ту­а­ция той ще раз­вие без­раз­ли­чие към се­мейс­т­во­то си, ста­ва бе­зот­го­во­рен и има по­ви­ше­но сек­су­ал­но же­ла­ние, за­ед­но с об­щи­тел­ност. "Аз пог­лед­нах, пи­ше Шан­ка­ран, в ре­пер­то­ри­у­ма и на­ме­рих руб­ри­кат­га "Де­лю­зия, бра­кът тряб­ва да се раз­т­рог­не" и един­с­т­ве­но­то ле­кар­с­т­во в та­зи руб­ри­ка е Флу­о­рик ацид."

Бри­лян­т­но! Та­ка се раж­да иде­я­та за Си­ту­а­ци­он­на­та ма­те­рия ме­ди­ка. Мис­лей­ки по то­зи на­чин ин­дийс­ки­ят хо­ме­о­пат се прид­виж­ва нап­ред, за да на­ме­ри по­ве­че на­чи­ни за раз­би­ра­не на пси­хи­чес­ко­то със­то­я­ние на па­ци­ен­та.

Ед­на от тях е да из­пол­з­ва съ­ни­ща­та и де­лю­зи­и­те. За­що­то съ­ни­ща­та раз­к­ри­ват не­ком­пен­си­ра­ни чув­с­т­ва.   Ето още един при­мер за нес­тан­дар­т­но раз­ре­ше­ние на слу­чай. Шан­ка­ран имал па­ци­ент - чи­нов­ник, доб­ре из­г­леж­дащ, ху­ба­во об­ле­чен, кой­то каз­вал, че ня­ма проб­ле­ми. "Всич­ко е на­ред, док­то­ре." Съ­ну­вал, че е в об­к­ръ­же­ни­е­то на ня­кол­ко коб­ри, ко­и­то го за­щи­та­ват с вдиг­на­ти гла­ви, при ко­е­то той се чув­с­т­вал в бе­зо­пас­ност. И то­зи сън се пов­та­рял пос­то­ян­но.

Най-лес­ни­ят на­чин е да се взе­мат руб­ри­ки­те "Съ­ни­ща за змии" или "Де­лю­зия, че око­ло не­го има змии", но те не ре­ша­ват въп­ро­са, за­що­то не от­ра­зя­ват ис­тин­с­ки­те чув­с­т­ва, раз­съж­да­ва Шан­ка­ран. В слу­чая има страх и нуж­да от зак­ри­ла. Ко­га­то чо­век съ­ну­ва, че го за­щи­та­ват змии, зна­чи чув­с­т­ва зап­ла­ха, свър­за­на със змии. Фан­та­зи­я­та се със­тои в то­ва, че са­ми­те змии, пред­с­тав­ля­ва­щи зап­ла­ха, го за­щи­та­ват. Точ­но то­ва би ис­кал да ви­ди той в дейс­т­ви­тел­ност.

Па­ци­ен­тът приз­нал на Шан­ка­ран, че  се е ро­дил под осо­бе­на звез­да, има­ща не­що об­що със зми­и­те. Ка­за­ли му, че тряб­ва да из­пъл­ни ре­ди­ца ри­ту­а­ли, за да се за­щи­ти от вред­но­то вли­я­ние на зми­и­те. И ето как­во пра­ви той: "Док­то­ре, аз не вяр­вам в те­зи не­ща, не съм су­е­ве­рен и не нап­ра­вих ни­що, ос­вен, че вед­наж ку­пих ед­на сре­бър­на змия и я ос­та­вих в хра­ма. Не нап­ра­вих ни­то един от тех­ни­те ри­ту­а­ли". Той ку­пил сре­бър­на змия, ос­та­вил я в хра­ма, оба­че каз­ва, че не е су­е­ве­рен.

То­ва е не­го­ва­та ком­пен­са­ция. Стра­хът и тре­во­га­та са ос­нов­ни­те му сим­п­то­ми, как­то и су­е­ве­ри­е­то. Те се по­я­вя­ват в чист, не­ком­пен­си­ран вид в съ­ня му. Су­е­ве­ри­е­то се по­я­вя­ва във вид на страх, че зми­я­та ще му нап­ра­ви не­що ло­шо, за­що­то се е ро­дил под осо­бе­на звез­да. За­то­ва се нуж­дае от за­щи­та от змии. Шан­ка­ран взи­ма руб­ри­ка­та "Страх, су­е­ве­рие", и да­ва Рус ток­си­ко­ден­т­рон - един­с­т­ве­но ле­кар­с­т­во там,  ко­е­то оба­че ня­ма ни­що об­що със зми­и­те.

Друг при­мер за ком­пен­са­ция, нап­ри­мер е по­ве­де­ни­е­то на па­ци­ен­та Ау­рум. Спо­ред из­с­лед­ва­не на Шан­ка­ран,  са­мо­у­бийс­т­ве­ни­те им­пул­си на ле­кар­с­т­во­то от­с­тъп­ват на мно­го по-зад­но мяс­то днес, ком­пен­си­ра­ни­те па­ци­ен­ти Ау­рум на пър­во мяс­то са из­к­лю­чи­тел­но съз­на­тел­ни, съ­вес­т­ни.

Иде­и­те в кни­га­та на Шан­ка­ран са пос­то­ян­но пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во от вся­ка стра­ни­ца. Те са и мно­го ар­тис­ти­чен учеб­ник за из­пол­з­ва­не­то на но­ви руб­ри­ки. И за как­во­то още ви хрум­не. То­ва е кни­га,  ко­я­то тряб­ва да се че­те мно­гок­рат­но - и все­ки път зву­чи по но­во­му.

Но не мо­га да се въз­дър­жа и от оп­ре­де­ле­ни за­бе­леж­ки към из­да­тел­с­т­во­то. Кни­га­та оче­вид­но е пре­ве­де­на от неп­ро­фе­си­о­нал­ни пре­во­да­чи. На мес­та има съ­щес­т­ве­ни не­точ­нос­ти. Нап­ри­мер руб­ри­ка­та Loquacity with jesting е пре­ве­де­на При­каз­ли­вост с жес­то­ве,  вмес­то При­каз­ли­вост с ше­гу­ва­не. По­доб­на греш­ка е съ­щес­т­ве­на, за­що­то та­зи руб­ри­ка е клю­чо­ва за три ле­кар­с­т­ва - Кро­кус, Ла­хе­зис и Ка­ли-йо­да­тум. Руб­ри­ка­та Loqua-city се пре­веж­да ту ка­ко бъб­ри­вост, ту ка­то при­каз­ли­вост... Съ­ща­та лип­са на един­с­т­во има и в руб­ри­ка­та Ailments ..., ко­я­то е пре­ве­де­на вед­наж ка­то бо­лест, друг път ка­то по­бо­ля­ва­не, тре­ти път ка­то за­бо­ля­ва­не.

Руб­ри­ка­та Striking (Уд­ря) е пре­ве­де­на ка­то Уди­ви­те­лен, По­ра­зи­те­лен, и то в кон­тек­с­та на  ле­кар­с­т­во­то Ли­син (на­си­лие, жес­то­кост, ос­кър­би­те­лен, им­пулс на раз­къс­ва...). На руб­ри­ка­та Fastidious пре­во­да­чът е при­дал зна­че­ни­е­то из­тън­чен, вмес­то при­дир­чив (!)...

Кни­га изо­бил­с­т­ва от та­ки­ва "сво­бод­ни ин­тер­п­ре­та­ции", ко­е­то ос­вен че драз­ни, и под­веж­да.  Да не го­во­рим за из­лиш­ни­те пре­пи­на­тел­ни зна­ци, лип­с­ва­щия пъ­лен член, до­сад­ни­те мес­то­и­мен­ни пов­то­ре­ния и пр. И тъй ка­то пред­с­то­ят но­ви пре­во­ди на Шан­ка­ран, из­да­тел­с­т­во­то би тряб­ва­ло да се пог­ри­жи как­то за ли­те­ра­ту­рен ре­дак­тор, та­ка и за ре­дак­тор-хо­ме­о­пат, пред­вид спе­ци­фич­ния език на ре­пер­то­ри­у­ма. Още по­ве­че, че от­дав­на има­ме бъл­гар­с­ки пре­вод на ре­пер­то­ри­у­ма Synthesis 7.

Нагоре