« обратно към: Хомеопатията днес

10 април 2018

ХОМЕОПАТИЯ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ (Светована седмица на хомеопатията, април 2018)

Да създадем здрави деца или как да започнем живота здрави с хомеопатия

couple

Безопасната и нежна хомеопатия е била изборът на бременните жени по света в продължение на повече от 200 години. Тя изключително ефек­тивно поддържа майките и тех­ните деца здрави, както и облекчава и премахва общи проблеми преди, по време и след раждането.

Хомеопатичните лекарства съдейст­ват на естествените процеси в тяло­то нежно и природосъобразно и вся­ко подобряване на здравето на май­ката преди и по време на бремен­ност­та е от полза за здравето на бебето! Хомеопатията може да по­мог­не при различни състояния по време на бре­­менността, по време на раждане­то и в началния период след него като отстранява непри­ят­ни или дори опасни симптоми. Ле­карствата могат да се използват както от майката, така и от бебето.

Примери за симптоми или оплаквания, за които хомеопатията може да помогне са: гадене, болки в таза и нестабилност, запек по време на бременността, вари­козни вени и хемороиди, болки и кон­тракции предизвикани от растежа на плода, лош сън, стрес и страх по вре­ме на бременността, страх от ражда­не­то, много силни болки при раждане и след него, бързо възстановяване след раждане, главоболие, проблеми с кър­менето, мастит, колики, рефлукс, кож­ни проблеми или възпаления при но­во­родените и не на последно място мо­гат да помогнат дори на бащата да овладее нервното си напрежение.

Майките, който използват хомеопатия пре­ди и по време на бременността си, обикно­ве­­но раждат по-лесно, кърмят и от­­глеждат по-здрави деца.

Какво представлява хомеопатията?

Хомеопатията е ефикасна алтернативна тера­пия, която въз основа на стройна и логична фи­лософска система съдейства за възстано­вяване на здравето, като подпомага естестве­ната спо­собност на тялото и ума да се само­лекуват. Счита се, че всички симптоми в със­тояние на болест са проява на дис-хармонията в човека и че самият той има нужда от лечение, а не неговата диагноза.

През 1796 г. немският учен и лекар Самуел Ха­неман открил различен подход за лечение на болните, който той нарекъл хомеопатия (от гръц­ките думи, означаващи „подобно страда­ние”).

Да вземем един случай на гадене и пов­ръщане. Ме­то­дът на конвенцио­налната ме­дицина би третирал това състояние с ле­карства, които потискат симптомите и карат организма да не усеща гадене или да не може да повърне, като намаляват спаз­мите.

При метода на подобието, т.е. при хомео­патич­ната терапия, на пациента се дава малка доза хомеопатично лекарство, опре­делено според специфичните симптоми на гаденето или повръщането, нап­ример с Ipeca,  напра­вена от вещество,. което в материален вид може да причини гадене и повръщане в здрав индивид. И макар да звучи изне­над­ващо, но това ще разреши проб­лема с гаденето бързо и ефикасно.

Винаги е препоръчително да сте под грижата на квалифициран хомеопат. Той/тя ще ви опре­дели хомеопатичен препарат, който съответ­ства на вас като цялостен индивид, и е в зависимост от начина, по който усещате своите симптоми.

Джордж Витулкас: „В дългосрочен план ползата от хомеопатията е, че не само премахва наличните сим­п­­томи, но възстановява вътреш­ния порядък на най-дълбоко ниво и по този начин осигурява трайно излекуване.“

Хомеопатията е подходяща за всич­ки възрасти и всички житейски пери­о­ди. Тя е много естествен и нежен на­чин да се подкрепя здравето.

Много бъдещи майки, страхувайки се от страничните ефекти на кон­венционалните лекарства, не жела­ят да ги използват по време на бре­менност. Доколкото хомеопатичните лекарства са приготвени по спе­ци­ален начин и съдържат изключи­тел­но малки дози от изходното вещест­во, те нямат странични ефекти и то­ва ги прави полезна алтернатива по време на бременност и раждане, както и за бебета.

Ако се питате, дали хомеопатията може да помогне във вашия конкретен слу­чай, кон­султирайте се с професионален хомеопат.

baby

10 разумни причини
да използваме хомеопатия
:

1- НЯМА ВРЕДНИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Специалният процес на приготвяне, наречен потен­циране, позволява да бъдат отстранени всички токсични ефекти от препарата.Те нямат странични ефекти, не водят до пристрастяване и не пречат на действието на конвенцио­нал­ните лекарства.

2- НЕЖНА

Хомеопатията работи за стимулиране на собствения защитен механизъм на тялото.

3- ХОЛИСТИЧНА

Взема се под внимание човека като цяло, с всички негови осо­бености. Често само един-единствен препарат може да обхваща всичките ви оплаквания и да помогне за отстраняването им.

4- ДОСТЪПНА

5- ПРЕДПАЗВАЩА ТЕРАПИЯ

Подпомагайки имунната система хомеопатията подобрява съпротивителните сили и прави човека по-устойчив към заболявания и инфекции.

6- ЛЕКАРСТВАТА НЕ СЕ ТЕСТВАТ  ВЪРХУ ЖИВОТНИ

7- ЛЕСЕН ПРИЕМ НА ЛЕКАРСТВАТА

Хомеопатичните лекарства са в течна форма или във вид на малки таблетки с приятен вкус.

8- ПАЦИЕНТЪТ УЧАСТВА В ЛЕЧЕНИЕТО СИ

9- БЕЗЦЕННА Е КАТО ПЪРВА ПОМОЩ

Хомеопатичните препарати могат да бъдат използвани у дома или по време на път, за случаи като натъртвания, наранявания, леки изгаряния, изкълчвания, навяхвания, ухапване от насекоми, стомашни неразположения и др.

10-   МЕДИЦИНАТА НА БЪДЕЩЕТО

WHAW 2018

По време на Световната седмица на хомео­па­тията 2018, хомеопати по цял свят ще инфор­мират обществеността относно възможностите на хомеопатията за оказване на бърза и безо-пасна помощ по време на бременност и раж­дане.

 

Сдружение „Хомеопатично общество“ ор­ганизи­ра ежегодно курсове по класическа хомеопатия. За информация относно курсо­вете и провежда­ните мероприятия посете­те сайта на организа­цията.

*  *  *

Сдружение “Хомеопатично общество”

www.bghomeopathy.org

Институт по хомеопатия и интегрално развитие
Самуел Ханеман – сайт за хомеопатия
http://www.samuelhahnemann.bg
World Homeopathy Awareness Week

www.worldhomeopathy.org

pregnant

Световна седмица на хомеопатията м. април 2018 г.

Хомеопатия по време на бременност и раждане

За да се родят  здрави и силни деца

www.worldhomeopathy.org

Нагоре