» Хомеопатия, здраве и природа

2011
20
юли

Щи­то­вид­на­та жле­за след Чер­но­бил

Не­въз­мож­но е да се твър­ди, че уве­ли­че­ни­ят брой на за­бо­ля­ва­ния на щи­то­вид­на­та жле­за през пос­лед­ни­те 20 го­ди­ни се дъл­жат на Чер­но­бил. Но фак­ти­те, ко­и­то се нат­руп­ват, са обез­по­ко­и­тел­ни.

20
юли

Пре­ди да за­поч­не­те ди­е­та

Вяр­но е, че чо­век има хи­ля­ди при­чи­ни да ре­ши да за­гу­би ня­кол­ко ки­лограма. Без зна­че­ние да­ли то­ва е пре­по­ръ­ча­но от ле­ка­ря , да­ли ко­кет­ност­та на­да­ва глас или ми­на­ло­го­диш­ни­ят пан­та­лон се е "свил" в та­ли­я­та.

20
юли

Контролиране на диабета по метода на Едгар Кейси

Когато на 44 години ми казаха, че имам диабет, аз изпаднах в пълен шок.

19
юли

Хо­ме­о­па­тич­на ал­тер­на­ти­ва

Две­те най-важ­ни ле­кар­с­т­ва за шок и страх са Ако­нит (са­ма­кит­ка), Ар­ни­ка (планински тютюн) и Опи­ум.

15
юли

На зъболекарския стол

Из­пол­з­ва­не­то на хо­ме­о­па­ти­я­та в сто­ма­то­ло­ги­я­та е дос­та по-ог­ра­ни­че­но от­кол­ко­то в ос­та­на­ли­те слу­чаи.

15
юли

Хо­лес­те­ро­лът: как да на­ма­лим рис­ко­ве­те

Да се хра­ниш доб­ре оз­на­ча­ва да се на­ма­ли рис­кът от сър­деч­но-съ­до­ви за­бо­ля­ва­ния.

14
юли

"Меню" за след празниците

Мал­ко сте по­на­пъл­не­ли след Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на и не се чув­с­т­ва­те доб­ре в тя­ло­то си.

14
юли

Уве­ли­ча­ват ли хор­мо­ни­те рис­ка от злокачествени заболявания?

Как­во е вли­я­ни­е­то на хор­мо­ни­те вър­ху рис­ка от рак на гър­да­та?То­ва е въп­рос, пос­та­вян от дъл­го вре­ме и чий­то от­го­вор все още не е съв­сем ясен.

14
юли

Но куфарите ще ти носи... приятелят

За­ко­нът за вза­и­мо­от­но­ше­ни­я­та меж­ду ле­кар и па­ци­ент е из­вес­тен, об­съж­дан и уж всич­ки сме съг­лас­ни, че не би­ва па­ци­ен­тът да се прев­ръ­ща в при­я­тел, как­то и при­я­те­лят - в па­ци­ент.

14
юли

Пътят към рака е павиран с хормони

Чу­ва­ли ли сте за ди­е­тил­с­тил­бес­т­рол - ДЕС? То­ва е ес­т­ро­ген от чо­веш­ки про­из­ход.