» Хомеопатия, здраве и природа

2011
14
юли

Целулитът - "Портокаловият" бич на самочувствието

Тя­ло­то, съ­що ка­то ко­жа­та на ли­це­то изис­к­ва пос­то­ян­но вни­ма­ние и гри­жи.

14
юли

Странният парадокс на холестерола

При въз­рас­т­ни­те хо­ра, с мно­го нис­ка сте­пен на хо­лес­те­рол, съ­щес­т­ву­ва риск от по­ви­ше­на смър­т­ност

14
юли

Боледуване на егото

Ма­кар и да е труд­но за вяр­ва­не, ня­кои от мо­и­те па­ци­ен­ти са до­вол­ни от фак­та, че са бол­ни.

14
юли

Гласът на пета чакра

Щи­то­вид­на­та жле­за чер­пи сво­я­та енер­гия от пе­та чак­ра, на­ре­че­на още Ви­шуд­ха (пре­чис­т­ва­не).

14
юли

Мозъчната химия на щастието

Прос­та ис­ти­на е, че здра­ви­те хо­ра са по-щас­т­ли­ви от бол­ни­те.

14
юли

Защо не могат да пишат

Ле­кар­с­т­ва­та са Ар­се­ник, Ка­ус­ти­кум, Иг­на­ция, Ли­ко­по­ди­ум, Нукс-во­ми­ка, Си­ли­ка. Руб­ри­ка­та е "Не­въз­мож­ност да пи­шат"

13
юли

За какво служат добавките?

Е 432 в пор­то­ка­ло­вия ви сок, Е 241 в мар­га­ри­на ви ... Хра­ни­тел­ни­те до­бав­ки са нав­ся­къ­де.

13
юли

Можете да си помогнете сами

Ако се стра­ху­ва­те да оти­де­те при зъ­бо­ле­кар - взе­ме­те си Кал­ка­реа или Гел­се­ми­ум (ед­на до­за 30 или 200 СН пре­ди да се за­пъ­ти­те към ка­би­не­та).

13
юли

Интелектът идва с храната

И тъй ка­то ще се хра­ни­те до края на жи­во­та си, пре­вър­не­те хра­не­не­то във вът­ре­шен ком­форт!

13
юли

Чинията ви лъже!

Кон­сер­ван­ти, де­хид­ра­тан­ти, оц­ве­ти­те­ли... Те­зи до­бав­ки са скри­ти във всич­ки го­то­ви хра­ни. Въп­ре­ки, че са плод на прог­ре­са, пре­диз­вик­ват стра­хо­ве.