» Хомеопатия, здраве и природа

2011
13
юли

Думата, която лекува!

В та­зи ста­тия ня­ма да го­во­ря за сим­п­то­ми и ле­кар­с­т­ва, а за то­ва как­во се случ­ва до­ка­то тър­сим сим­п­то­ма, до­вел до стра­да­ни­е­то на на­шия па­ци­ент.

13
юли

Заразно ли е затлъстяването?

Пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни уче­ни­те от­к­ри­ха, че ня­кои хро­нич­ни бо­лес­ти мо­гат да бъ­дат свър­за­ни с оп­ре­де­ле­ни за­раз­ни бо­лес­ти, бак­те­рии или ви­ру­си.

13
юли

Пет правила за добрия сън

Чес­то съ­буж­да­не, труд­нос­ти в зас­пи­ва­не­то, съ­нят ви е на­ру­шен? Въп­ре­ки то­ва ня­кол­ко прос­ти пра­ви­ла ще ви по­мог­нат да въз­вър­не­те съ­ня, за кой­то меч­та­е­те... и да не се пре­вър­не­те в сом­нам­бу­л...

13
юли

Стра­хо­ве­те в клас

Ако де­ца­та имат проб­ле­ми с уче­ни­е­то, то се дъл­жи на тях­на­та пси­хи­чес­ка кон­с­ти­ту­ция

13
юли

Ко­ре­ни­те на учи­лищ­но­то на­си­лие

За да раз­бе­рем по-доб­ре учи­лищ­но­то на­си­лие, пред­ла­га­ме ин­тер­вю­то на Ри­шар Бел­фе с проф. Бер­нар Шар­ло, спе­ци­а­лист по въп­ро­си­те на въз­пи­та­ни­е­то.

13
юли

Пред­раз­по­ло­же­ност към бо­лес­ти­те

Ко­га­то го­во­рим за пред­раз­по­ло­же­ние, има­ме пред­вид оп­ре­де­ле­но със­то­я­ние на Жиз­не­на­та си­ла

13
юли

С дъх на Мил­д­ф­реш

Ко­га­то си из­ми­ва­те зъ­би­те, до­пус­ка­те ли, че в све­та има над 3000 па­тен­та за чет­ки за зъ­би?

13
юли

Говорите ли хомеопатичен английски?

На пръв пог­лед, що за въп­рос? Ни­ма в хо­ме­о­па­ти­я­та се из­пол­з­ва ня­ка­къв осо­бен вид ан­г­лийс­ки?

13
юли

Къ­де за­поч­ва зат­лъс­тя­ва­не­то?

Тол­ко­ва мно­го из­с­лед­ва­ния, тол­ко­ва кон­г­ре­си, сто­ти­ци из­пи­са­ни стра­ни­ци.

13
юли

Хо­лес­те­ри­нът, проб­ле­мът е в ко­ли­чес­т­во­то

Нюр­н­берг е гра­дът с най-мно­го по­чи­на­ли от сър­де­чен ин­фаркт в Ба­ва­рия.