« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

13 юли 2011

Бременност, раждане и йога

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"


Да­ни­е­ла Не­делче­ва 


Ду­ма­та "Йо­га" ид­ва от сан­с­к­рит и оз­на­ча­ва "съ­юз", "съ­е­ди­не­ние". В ду­хо­вен и фи­ло­соф­с­ки сми­съл Йо­га се раз­г­леж­да ка­то съ­е­ди­ня­ва­не­то на ин­ди­ви­ду­ал­но­то съз­на­ние на чо­век с Бо­жес­т­ве­но­то съз­на­ние. В прак­ти­чес­ки ас­пект то­ва оз­на­ча­ва мис­ли­те, чув­с­т­ва­та и дейс­т­ви­я­та на да­де­на­та лич­ност да бъ­дат в пъл­на хар­мо­ния.То­ва ус­ло­вие е осо­бе­но важ­но за бъ­де­ща­та май­ка. Бре­мен­ност­та и раж­да­не­то са ця­лос­т­ни пре­жи­вя­ва­ния, уни­кал­ни опит­нос­ти, през ко­и­то же­на­та пре­ми­на­ва. Те са си­лен при­мер за близ­ка връз­ка меж­ду тя­ло и ум, един пър­вос­те­пе­нен сим­вол на твор­чес­ко съз­на­ние и оп­ти­ми­зъм. С по­мощ­та на Йо­га прак­ти­ки­те, се под­по­ма­га оп­ти­мал­но здра­ве­то на тя­ло­то и ума, ка­то по то­зи на­чин се обе­ди­ня­ва фи­зи­чес­ки­ят, емо­ци­о­нал­ни­ят и ду­хов­ни­ят рас­теж на май­ка­та с то­зи на ней­но­то де­те.

В сис­те­ма­та Йо­га най-ши­ро­ко е зас­тъ­пен тер­ми­нът "осъз­на­ва­не". С по­мощ­та на раз­лич­ни прак­ти­ки все­ки мо­же да осъз­нае в мак­си­мал­на сте­пен сво­е­то тя­ло, про­це­си­те, про­ти­ча­щи в не­го, връз­ки­те и вза­и­мо­дейс­т­ви­я­та с дру­ги­те хо­ра и за­о­би­ка­ля­ща­та го сре­да. И един­с­т­ве­но раз­лич­ни­те сте­пе­ни на осъз­на­ва­не, ко­и­то имат раз­лич­ни­те хо­ра, ги оп­ре­де­лят да­ли те са мъд­ре­ци или т.нар. "сред­нос­та­тис­ти­чес­ки".

От­тук, най-важ­на­та за­да­ча на бре­мен­на­та же­на е да осъз­нае на­пъл­но ог­ром­на­та от­го­вор­ност, ко­я­то има за здра­ве­то и бъ­де­щия жи­вот на сво­е­то де­те. Здра­ве­то се раз­г­леж­да не са­мо ка­то фи­зи­чес­ко здра­ве, то има и пси­хи­чес­ки, ду­хо­вен, емо­ци­о­на­лен, мо­ра­лен и пр. ас­пект. Имен­но то­ва ця­лос­т­но здра­ве се фор­ми­ра и оп­ре­де­ля още в ут­ро­ба­та на май­ка­та. За­то­ва тя тряб­ва най-адек­ват­но да се под­гот­ви за то­зи из­к­лю­чи­тел­но ва­жен мо­мент в своя жи­вот и жи­во­та на де­те­то - пред­ро­до­вия пе­ри­од. Та­зи под­го­тов­ка мо­же да включ­ва аса­ни (фи­зи­чес­ки уп­раж­не­ния), пра­на­я­ма (ди­ха­тел­ни уп­раж­не­ния), ре­лак­са­ция и ме­ди­та­тив­ни тех­ни­ки.

Съ­щес­т­ву­ват раз­лич­ни ви­до­ве аса­ни, ко­и­то са пре­по­ръ­чи­тел­ни през раз­лич­ни­те ета­пи на бре­мен­ност­та. Те по­ма­гат на бре­мен­на­та же­на да за­па­зи сво­я­та жиз­не­ност и то­нус, да мо­же да по­на­ся по-лес­но про­ме­ни­те, ста­ва­щи в ней­ния ор­га­ни­зъм, да чув­с­т­ва по-доб­ре тя­ло­то си. Най-под­хо­дя­щи за ста­ви­те и мус­ку­ли­те, за тях­на­та гъв­ка­вост, елас­тич­ност и оп­ти­мал­на цир­ку­ла­ция на кръв са се­ри­и­те на "Па­ван­мук­та­са­на" (т. нар. ан­ти­рев­ма­тич­ни уп­раж­не­ния). Те са мно­го ле­ки и лес­ни за из­пъл­не­ние. Но дейс­т­ват из­к­лю­чи­тел­но ефек­тив­но и под­гот­вят ста­ви­те, мус­ку­ли­те, це­лия опор­но-дви­га­те­лен апа­рат да по­е­мат по-лес­но уве­ли­ча­ва­що­то се тег­ло на бре­мен­на­та же­на, ка­то пре­дот­в­ра­тя­ват евен­ту­ал­но­то по­лу­ча­ва­не на раз­ши­ре­ни ве­ни или схва­ща­ния на мус­ку­ли­те на кра­ка­та в по-къс­ния етап на бре­мен­ност­та.

Най-доб­ри ре­зул­та­ти бъ­де­ща­та май­ка ще по­лу­чи, ако тя е за­поч­на­ла под­го­тов­ка­та си още в пър­ви­те ме­се­ци и я пра­ви ре­дов­но през ця­ла­та бре­мен­ност. Дру­ги ви­до­ве по­зи се прак­ти­ку­ват с цел да се пре­мес­ти те­жест­та на пло­да от та­за и та­ка да се да­де по­чив­ка на най-на­то­ва­ре­ни­те об­лас­ти на жен­с­ко­то тя­ло. Тук са вклю­че­ни "обър­на­ти­те" аса­ни. Гръб­на­кът и мус­ку­ли­те на гър­ба са час­ти на тя­ло­то, за ко­и­то е пре­по­ръ­чи­тел­но да се тре­ни­рат по вре­ме на бре­мен­ност­та. От ед­на стра­на сил­ни­ят и здрав гръб­нак е не­об­хо­дим за пра­вил­но­то фун­к­ци­о­ни­ра­не на нер­в­на­та сис­те­ма и об­ща­та гъв­ка­вост на тя­ло­то, от дру­га - за­си­ле­ни­те мус­ку­ли се спра­вят по-доб­ре с нап­ре­же­ни­е­то, по­ро­де­но от до­пъл­ни­тел­на­та те­жест на де­те­то. По­доб­ря­ва се оро­ся­ва­не­то с кръв на кръс­т­ни­те преш­ле­ни, дис­ка меж­ду тях, иши­а­дич­ния нерв. По та­къв на­чин се пре­дот­в­ра­тя­ва по­лу­ча­ва­не­то на иши­ас, дис­ко­па­тия или друг по­до­бен проб­лем. Под­хо­дя­щи аса­ни са: мар­джа­ри­а­са­на (ко­теш­ка­та по­за), сва­на­са­на (по­за­та на ку­че­то), та­да­са­на (из­п­ра­ве­на по­за за рав­но­ве­сие) и др.

Ка­ли аса­на (по­за пъ­лен клек на це­ли стъ­па­ла) е ос­нов­на в под­го­тов­ка­та на бре­мен­на­та же­на. Под­гот­вят се елас­тич­ни­те връз­ки на из­хо­да на та­за, пе­ри­не­у­ма, мус­ку­ли­те на бед­ра­та. Те от своя стра­на взе­мат най-ак­тив­но учас­тие по вре­ме на раж­да­не­то. Ук­ре­пе­ни­те и за­си­ле­ни мус­ку­ли по-бър­зо из­т­лас­к­ват бе­бе­то, и та­ка се скъ­ся­ва вре­ме­то за раж­да­не. А при по-го­ля­ма елас­тич­ност в об­ласт­та на та­за раж­да­не­то ста­ва по-лес­но и по-без­бо­лез­не­но, ка­то се пре­дот­в­ра­тя­ват евен­ту­ал­ни­те раз­къс­ва­ния във фи­нал­ния етап на ро­дил­ния про­цес. По-ле­ко­то раж­да­не, ос­вен че е пред­по­чи­та­но от май­ка­та, е мно­го важ­но и по­лез­но за де­те­то.

Не тряб­ва да се заб­ра­вя, че ко­га­то пре­ми­на­ва през ро­до­вия ка­нал, де­те­то съ­що стра­да. Ос­вен то­ва то по­па­да в ед­на но­ва, не­поз­на­та за не­го сре­да. Ако вли­за­не­то му в нея е проб­лем­но, то­ва се от­пе­чат­ва в не­го­во­то под­съз­на­ние и мо­же да се про­я­ви ка­то ня­ка­къв проб­лем в по-на­та­тъш­ния му жи­вот. Раз­би­ра се май­ка­та има пъл­на­та въз­мож­ност и си­ла да пре­дот­в­ра­ти и тран­с­фор­ми­ра те­зи трав­ми­ра­щи пре­жи­вя­ва­ния. Всич­ко за­ви­си от ней­на­та под­го­тов­ка, наг­ла­са и от­но­ше­ние в то­зи мо­мент. По та­къв на­чин  раж­да­не­то, спря­мо тра­ди­ци­я­та на Йо­га се прев­ръ­ща в пър­во­то "пос­ве­ще­ние" на но­вия чо­век.

Ка­ли аса­на е по­за, въз­п­ри­е­та за ес­тес­т­ве­но раж­да­не от же­ни­те в тра­ди­ци­он­ни­те кул­ту­ри. При нея ро­до­ви­ят ка­нал и та­зо­во­то дъ­но са обър­на­ти на­до­лу, в съ­от­вет­с­т­вие със си­ла­та на гра­ви­та­ци­я­та. Же­на­та раж­да по-бър­зо, с по-го­ля­ма си­ла и кон­т­рол при вся­ка кон­т­рак­ция на мат­ка­та. Ка­ли аса­на по­ви­ша­ва фи­зи­чес­ко­то и ду­хов­но учас­тие на май­ка­та в про­це­са на раж­да­не­то. Тя чер­пи от уве­рен­ност­та и си­ла­та на Бо­ги­ня­та Ка­ли и раж­да­не­то ста­ва един вид са­мо­ут­вър­ж­да­ва­не и ри­ту­ал.

Ди­ха­тел­ни­те уп­раж­не­ния (пра­на­я­ма) се из­пъл­ня­ват ком­би­ни­ра­но с аса­ни­те. Ос­нов­но­то им при­ло­же­ние е по вре­ме на са­мо­то раж­да­не. През бре­мен­ност­та се наб­ля­га вър­ху ре­лак­си­ра­щия и обод­ря­ващ ас­пект на пра­на­я­ма. Хар­мо­ни­зи­ра се ди­ша­не­то с дви­же­ни­я­та на тя­ло­то, ка­то умът при­до­би­ва по-го­ля­мо осъз­на­ва­не и яс­но­та. По вре­ме на раж­да­не та­зи хар­мо­ния меж­ду ди­ша­не, тя­ло и ум да­ва въз­мож­ност на же­на­та да свър­же ри­тъ­ма на ди­ша­не с кон­т­рак­ци­и­те на мат­ка­та, ка­то по то­зи на­чин й поз­во­ля­ва да кон­т­ро­ли­ра раж­да­не­то и да има дос­та­тъч­но си­ли през ця­ло­то вре­ме. Рит­мич­но­то ди­ша­не съ­що спо­ма­га да се на­ма­ли умо­ра­та и да се из­бег­не стра­хът и бол­ка­та.

Все­ки път, ко­га­то раж­да с по­мощ­та на Йо­га, же­на­та съ­е­ди­ня­ва по­тен­ци­а­ла на тя­ло­то, ума и ду­ша­та си в ед­но със си­ли­те на Жи­во­та и Съз­на­ни­е­то. Раж­да­не­то е ед­на въз­мож­ност за ду­хов­но раз­ви­тие, за­що­то ес­тес­т­ве­но­то из­ви­ся­ва­не на чо­веш­ки­те спо­соб­нос­ти по вре­ме на та­ко­ва ек­с­т­рем­но съ­би­тие, от­ва­ря вра­ти­те към кос­ми­чес­ко­то еди­не­ние.

Нагоре