« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

17 февруари 2012

Дайте два бита информация

Теорията на Станислав Зенин обяснява правдоподобно и по нов начин какво съдържат хомеопатичните лекарства. Тъй като за тяхното притовление се взи­мат микроскопични количества от изходното вещество, грубо казано - няколко молекули - ко­ито многократно се разреждат във вода, винаги е било непонят­но как лекува тази "празна" во­да. Сега въпросът изниква с пя­лата си острота. А тя има цена в стотици милиони долари: ако в хомеопатичните лекарства ня­ма нищо - долу шарлатаните, но ако пък има - трябва да има и хомеопатити във всяка районна поликлиника.

Станислав Зенин, кандидат на химическите науки и кандидат на философските науки, с пред­стоящ докторат по физикохимия, Борис Поланауер, доктор на биологичните науки и Борис Тяглов, кандидат на химически­те науки с помощта на методите на течната хроматография, улт­равиолетовото и прякото рефрактометрично детектиране са проследили всички етапи на преструктурирането на водата в процеса на разреждане. Без съм­нение носители на информаци­ята са супермолекулите и мат­ричните образувания.

Да си спомним, че електро­магнитното излъчване и екстрасенсорното въздействие струк­турират водата по същия начин. Логично е тогава да се предпо­ложи, че лекарството на бъдеще­то ще представлява обикновено шишенце с вода, съдържащо ин­формация за лечението на чове­ка. Освен това Зенин създава ус­тройство, което ще структурира цялата водна среда на организ­ма по компютърен начин.

Ком­позиционният рисунък на наши­те супермолекули е индивидуа­лен и неповторим както и отпе­чатъците на пръстите ни. В не­далечно бъдеще в родилните домове, заедно с групата на кръв­та, ще се снема и индивидуал­ният, с нищо незамъглен все още, информационен портрет на съдържащата се в нея вода. По измененията в тази снимка при възрастния човек ще може без­погрешно да се диагностицира болестта. А сетне устройството на Зенин ще връща на организ­ма водата в първородното й структурно състояние.

Човек ше идва при лекаря, за да го настрои като концертен ро­ял. Така музиката на живота ще напомня не на унила елегия, а на бравурен марш.

(сп. "Огоньок")

Нагоре