« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

13 юли 2011

Хигиена на живота. Ако искате да имате момиче...

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"


Д-р Ро­бер Се­рор

Хра­ни­те­лен ре­жим, за да има­те мо­ми­че

 

1. Все­ки про­дукт, кой­то не е от­бе­ля­зан в спи­съ­ка тряб­ва да се смя­та за заб­ра­нен.

2. Пре­по­ръч­ва се да за­пис­ва­те в теф­тер­че все­ки ден про­дук­ти­те, ко­и­то сте кон­су­ми­ра­ли. То­ва е най-доб­рият на­чин да сле­ди­те спаз­ва­не­то на хра­ни­тел­ния ре­жим.

3.  Вни­ма­ние! Ня­кои ле­кар­с­т­ва, под как­ва­то и фор­ма да са  (дра­же­та, кап­ки, све­щич­ки), мо­же да ин­тер­фе­ри­рат с ре­жи­ма. Не заб­ра­вяй­те да ги съ­об­щи­те.

4. За да уве­ли­чи­те въз­дейс­т­ви­е­то на ре­жи­ма, ва­ши­ят ле­кар тряб­ва да ви пред­пи­ше ми­не­рал. Ще по­е­ма­те все­ки ден окоо 800 мг ка­ций под фор­ма­та на си­роп и 300 мг маг­не­зий под фор­ма­та на дра­же­та.

РАЗ­РЕ­ШЕ­НИ  ХРА­НИ

НА­ПИТ­КИ: мля­ко (пъл­но­мас­ле­но, сме­та­но­во): не по-мал­ко от 3/4 ли­тър все­ки ден. Ми­не­ра­ни во­ди, съ­дър­жа­щи кал­ций.

МЕ­СА: мак­си­мум 130 гр. на ден: го­веж­до, те­леш­ко, пти­ци, аг­неш­ко, ов­че, свин­с­ко, дре­бо­лии.

РИ­БИ: мак­си­мум 130 гр. на ден: прес­ни или кон­сер­ви­ра­ни ри­би в ри­бен бульон без сол (заб­ра­нен е су­хи­ят бульон в плик­че­та) и при­го­тов­ля­ва­ни без сол.

ЯЙ­ЦА: раз­ре­ше­ни са, при по­ло­же­ние, че ня­ма да се из­пол­з­ват заб­ра­не­ни­те хра­ни (нап­ри­мер: ом­лет със си­ре­не).

МЛЕЧ­НИ ПРО­ИЗ­ВЕ­ДЕ­НИЯ: пъл­но­мас­ле­но мля­ко, сме­та­но­во мля­ко (не по-мал­ко от 3/4 ли­тър все­ки ден). Без­сол­но мас­ло. Пряс­на сме­та­на, ки­се­ло мля­ко, бя­ло си­ре­не, ан­т­р­ме (де­серт) с мля­ко (за­дъл­жи­тел­но по­не два пъ­ти на ден плюс 3/4 л. мля­ко).

ХЛЯБ/СЛАД­КИ­ШИ: хляб без сол, биш­ко­ти без сол, до­маш­ни слад­ки­ши без сол и мая, до­ма­шен сла­до­лед.

ЗЪР­НЕ­НИ ХРА­НИ: ориз, тес­те­ни про­из­ве­де­ния, грис, та­пи­о­ка, браш­но.

ЗЕ­ЛЕН­ЧУ­ЦИ: кар­то­фи, мак­си­мум 150 гр. при вся­ко хра­не­не и не по­ве­че от три  пъ­ти сед­мич­но. Прес­ни или зам­ра­зе­ни зе­лен­чу­ци: мор­ко­ви, зе­лен фа­сул, ря­па, лук, грах, крас­та­ви­ци, ре­пич­ки, чуш­ки, кре­сон, це­ли­на-гла­ва, це­ли­на-стеб­ло,  гот­ве­ни до­ма­ти, пат­ла­джа­ни,  прес­ни ас­пер­жи, зе­ле­на са­ла­та, без гра­дин­с­ка са­ла­та, ан­ги­нар (са­мо вед­наж на 15 дни).

ЯД­КИ: без­сол­ни оре­хи, лещ­ни­ци, ба­де­ми, фъс­тъ­ци.

ПРЕС­НИ ПЛО­ДО­ВЕ: прес­ни пло­до­ве или зам­ра­зе­ни, със си­роп (ябъл­ки, кру­ши, яго­ди, ма­ли­ни). Ана­на­си­те, сли­ви­те и прас­ко­ви­те са раз­ре­ше­ни са­мо в кон­сер­ви­ран вид в си­роп без тех­ния сок.

СЛАД­КИ­ШИ: кон­фи­тюр (не по­ве­че от вед­наж днев­но). Пло­до­во же­ле (не по­ве­че от вед­наж днев­но). За­хар. Мед.

ДРУ­ГИ: всич­ки рас­ти­тел­ни ма­са, че­рен пи­пер, под­п­рав­ки, гор­чи­ца без сол.   Же­ла­тин. До­маш­но при­гот­ве­ни со­со­ве без сол.

 

ЗАБ­РА­НЕ­НИ ХРА­НИ

 

СОЛ: не со­ле­те хра­ни­те, гот­ве­те без сол, не из­пол­з­вай­те за­мес­ти­те­ли на сол­та.

НА­ПИТ­КИ: ка­фе, нес­ка­фе, чай, ка­као, ми­не­рал­ни во­ди с из­к­лю­че­ние на раз­ре­ше­ни­те ви­до­ве, пре­сен или бу­ти­ли­ран пло­дов сок, га­зи­ра­ни на­пит­ки: ко­ка-ко­ла, швепс и др.; ви­но, би­ра, апе­ри­ти­ви, ликьор, ябъл­ко­во ви­но.

МЕ­СА: всич­ки ви­до­ве кол­ба­си, вклю­чи­тел­но и шун­ка. Пу­ше­ни, со­ле­ни, су­ше­ни ме­са. Кюф­те­та. Гот­ве­ни ме­са: же­ли­ра­но пе­че­но ме­со, пе­че­но пу­еш­ко ме­со.

РИ­БИ: па­ни­ра­ни ри­би. Пу­ше­ни, су­ше­ни, со­ле­ни ри­би (нап­ри­мер хе­рин­га, мо­ру­на, ан­шуа). Ма­ри­но­ва­ни ри­би. Кон­сер­ви­ра­ни ри­би (нап­ри­мер сар­ди­на, тон, сьом­га, дроб от мо­руа). Ра­ко­вид­ни и ми­ди. Хай­вер. Ри­беш­ки кюф­те­та. Мас­ло от ан­шуа, ска­ри­ди. Ох­лю­ви.

СИ­РЕ­НА: всич­ки си­ре­на са заб­ра­не­ни.

ХЛЯБ/СЛАД­КИ­ШИ: обик­но­вен хляб, под­с­ла­ден хляб (хляб с мля­ко, с шо­ко­лад, със ста­фи­ди, пъл­но­зър­нест, ръ­жен хляб). Обик­но­ве­ни биш­ко­ти, кро­а­са­ни, киф­лич­ки, про­миш­ле­но при­гот­ве­ни слад­ки­ши и бис­к­ви­ти. Го­тов сла­до­лед. Пи­ца. Апе­ри­тив­ни бис­к­ви­ти.

ЗЪР­НЕ­НИ ХРА­НИ: ца­ре­ви­ца, пу­кан­ки.

ЗЕ­ЛЕН­ЧУ­ЦИ: чипс, маг­да­ноз, спа­нак, всич­ки ви­до­ве зе­ле (вклю­чи­тел­но цвет­но зе­ле и ки­се­ло зе­ле), гъ­би, тик­вич­ки, ци­ко­рия, ко­пър, су­ро­ви до­ма­ти, соя.

СУ­ШЕ­НИ ЗЕ­ЛЕН­ЧУ­ЦИ: грах на зър­на, бак­ла, леб­ле­бия, сух боб, ле­ща.

СУ­ШЕ­НИ ПЛО­ДО­ВЕ:  су­ше­ни кай­сии, фур­ми, смо­ки­ни, су­ше­но гроз­де, кес­те­ни (вкю­чи­тел­но и зам­ра­зе­ни), су­ше­ни сли­ви, ко­ко­сов орех.

ПРЕС­НИ ПЛО­ДО­ВЕ:  ана­нас, сли­ви, кай­сии, прас­ко­ви, че­ре­ши, ба­на­ни, пор­то­ка­ли, пъ­пеш, ли­мон, грейп­ф­рут, френ­с­ко гроз­де. Сок от прес­ни пло­до­ве или бу­ти­ли­ран сок. Под­с­ла­ди­те­ли.

ЗА­ХАР­НИ ИЗ­ДЕ­ЛИЯ: шо­ко­лад (на­ту­ра­лен или мле­чен).  Бон­бо­ни и дра­же­та. Под­с­ла­ди­тел от слад­ка пап­рат.

ДРУ­ГИ: СОЛ (всич­ки ви­до­ве и ней­ни­те за­мес­ти­те­ли). Мая, со­да за хляб. Мас­ли­ни, ки­се­ли крас­та­вич­ки, ма­ри­на­ти, са­ла­му­ри. Про­миш­ле­но при­гот­ве­ни су­хи су­пи или кон­сер­ви­ра­ни, вклю­чи­тел­но на Kub, Viandox.

Ма­йо­не­зи и со­со­ве в бур­кан или су­хи, про­миш­лен сос-ви­нег­рет. Же­ле на прах. До­ма­тен сос и всич­ки ви­до­ве со­со­ве в кон­сер­ва, ту­ба или па­кет­че­та (включи­тел­но и кет­чуп). Всич­ки ви­до­ве кон­сер­ви: зе­лен­чу­ко­ви, мес­ни, риб­ни, го­то­ви яде­не­та, с из­к­лю­че­ние на си­ро­пи­ра­ни пло­до­ве, но не в своя сос.По­лу­со­ле­но или со­ле­но мас­ло.  Мар­га­рин. Ня­кои ме­ди­ка­мен­ти, осо­бе­но раз­т­во­ри­ми­те.

ВАЖ­НА ЗА­БЕ­ЛЕЖ­КА: за да бъ­де ус­пе­шен то­зи ре­жим, тряб­ва да се из­пъ­ня­ва в­се­ки ден, без из­к­лю­че­ние и да бъ­де за­поч­нат не по-мал­ко от че­ти­ри ме­се­ца пре­ди за­че­ва­не­то.

 

(Интернет)

Нагоре