« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

26 юни 2012

Премълчаването на сексуалните проблеми застрашава взаимоотношенията

С любезното съдействие на в. „Класическа хомеопатия„

 

Д-р Петко ВЕЛИЧКОВ

Иска ни се да мислим, че този тип проб­леми са незначителни, временни и рядко срещани. Когато ни спохождат затруднения с половата възбуда или ни изневеряват ня­кои телесни реакции, тъй че половото об­щуване е непълноценно, проблемът става истински и влошава качеството на живота едновременно на двама ни. Ето защо, в оне­зи страни, където хората не живеят като нас - на ръба на оцеляването - се проявява ин­терес към разпространението на дисфункциите в сексуалната сфера, възможностите за тяхното лечение, отражението им както върху личността, така и върху взаимоотно­шенията между половете. Най-честите оп­лаквания, с които се среща сексологът са:

 • Липса са оргазъм (предимно при же­ните).
 • Смущения във възбудата (намалено или липсващо овлажняване (лубрикация) на влагалището при жените, а при мъжете -затруднения с ерекцията).
 • Безпокойство (тревожност) за успеха на половото общуване.
  • Ускорена еякулация.
  • Болка по време на половото сношение.
  • Понижено желание за полов живот
 • Сексът не се възприема като удоволст­вие.

Колко често срещани са тези проблеми у нас може само да се предполага. Това оба­че не е голяма беда, тъй като няма същест­вени причини да мислим, че в това отно­шение сме кой знае колко по-различни от европейците и американците. (Известно е, че парите не премахват проблемите, а са­мо ги модифицират.)

Авторитетното издание на Американска­та медицинска асоциация публикува през м. февруари т.г. данни от широко мащабно изследване за разпространението на сексу­алните проблеми. От него се вижда, че сред населението на САЩ във възрастта от 18 до 59 години 43 % от жените и 31 % от мъ­жете имат затруднения в половия си живот:

-  22 % от жените заявяват, че са с ниско или липсващо сексуално желание.

-  21 % от мъжете са с ускорена еякула­ция.

-  14 % от жените имат затруднения във възбудата и 7 % се оплакват от болка по време на полово сношение.

-  5 % от мъжете са с проблемна ерекция и пак толкова (5%) имат понижено жела­ние за полов живот.

Измежду факторите, свързани с наличи­ето на сексуални дисфункции се открояват:

ВЪЗРАСТТА - проблемите са по-често при по-младите жени (изключение правят  смущенията в лубрикацията). Обяснението на този странен на пръв поглед факт е, че повечето жени в по-млада възраст все още не са семейни, често се сменят половите им партньори и имат сравнително дълги пери­оди без полов живот. Тази нестабилност, заедно с известна липса на опит са условия за възникване на затруднения с оргазма, болка при коитус, а оттук и тревожност за успеха на полово общуване.

Както може да се очаква, сред мъжете е тъкмо обратното - тези, които са на възраст 50-59 години имат три пъти по-често проб­леми с ерекцията и понижено желание за полов живот, отколкото онези, на възраст 18-29 години.

ОБРАЗОВАНИЕТО - жените и мъжете с по-оскъдно образование са по-засегнати, отколкото тези със завършен университет. Тук преобладават понижена интензивност на сексуалното удоволствие и увеличена сексуална тревожност.

БРАКЪТ - сексуалните дисфункции са по-редки при омъжените жени и женените мъже.

РАСОВАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ -чернокожите жени по-често са с понижено сексуално желание и по-слаби удоволствени преживявания в сравнение с белите, при които пък са по-чести болките по време на коитус. Жените от средиземноморедката ра­са са най-слабо засегнати. (По расов приз­нак не се очертават значими разлики сред мъжете.)

ЗДРАВЕТО - мъжете с увредено здраве са под риск за възникване на всякакви неб­лагоприятни промени в половия им живот.

Жените с хронични заболявания се оплак­ват най-често и от болка при коитус.

И при двата пола начинът на живот е от съществено значение като рисков фактор.

Оказва се, че по-добре образованите са по­здрави и водят по-здравословен начин на живот с по-малко физически и емоциона­лен стрес.

СТРЕСЪТ - сексуалността на жените и мъжете в еднаква степен е негативно засег­ната под въздействието на емоционални проблеми и стресови въздействия.

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ - намаляването на доходи­те и неблагоприятни промени в положени­ето на индивида в социума са своеобразен стрес и се оказват рисков фактор за поява на всякакви видове разстройства в половия живот на жените, докато мъжете реагират най-вече със смущения в ерекцията.

ТРАВМИРАЩИ СЕКСУАЛНИ ПРЕ­ЖИВЯВАНИЯ - очевидна е връзката меж­ду сексуалното насилие и развитието на пре­ходни и трайни психосоциални и сексуал­ни разстройства, както при жените, така и при мъжете.

Наличието на сексуални дисфункции съ­ществено понижава проследяваните марке­ри за качество на живота:

 • При жените основните видове пробле­ми - понижено сексуално желание, затруд­нение във възбудата и болка при коитус са в тясна връзка с чувството за физическа и емоционална неудовлетвореност, пониже­но усещане за благополучие и щастие.
 • Подобно на жените и мъжете с ерек-тилни дисфункции и отслабено сексуално желание са със снижени показатели за ка­чеството на живота, това обаче не се отна­ся за болшинството мъже с ускорена еяку­лация.

Загрижени за качеството на живота си, 20 % от жените и 10 % от мъжете със сек­суални дисфункции. търсят компетентна по­мощ за решаване на проблемите си.

Детство                        15 г.      20-30 г.                 40 г.            50 г.               60 г.

В детството ерекциите са доста чести. На 15 г. - 50 оргазма годишно. Между 20 и 30 г. - 104-121 оргазма годишно. На 40 г. - 84 оргазма годишно.

На 50 г. - 52 оргазма годишно. На 60 г. - 35 оргазма годишно.

Нагоре