« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

13 юли 2011

Можете да си помогнете сами

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

 

Ако се стра­ху­ва­те да оти­де­те при зъ­бо­ле­кар - взе­ме­те си Кал­ка­реа или Гел­се­ми­ум (ед­на до­за 30 или 200 СН пре­ди да се за­пъ­ти­те към ка­би­не­та).

Ако ще ви ва­дят зъб, взе­ме­те пре­ди и след про­це­ду­ра­та ед­на до­за Ар­ни­ка 200 СН. Ос­вен обез­бо­ля­ващ ефект, тя ще на­ма­ли и стра­ха.

Ако ще ра­бо­тят по зъ­ба, вклю­чи­тел­но и ва­де­не на нерв - взе­ме­те си нис­ка по­тен­ция Хи­пе­ри­кум ( 6, 15 или 30 СН). Мо­же­те съ­що да пос­та­ви­те гра­ну­ли­те в ча­ша во­да и да се жа­бур­ка­те с нея.

При раз­лич­ни аб­це­си на зъ­ба, в за­ви­си­мост от бол­ка­та, мо­же да се из­пол­з­ват след­ни­те ле­кар­с­т­ва:

Ар­се­ни­кум ал­бум - при па­ре­щи бол­ки, ко­и­то се по­доб­ря­ват от топ­ло;

Кал­ка­реа сул­фу­ри­ка - мно­го жъл­та гной;

Апис - боц­ка­щи бол­ки, ко­и­то се вло­ша­ват от топ­ло;

Хе­пар сулф - ос­т­ри, про­муш­ва­щи бол­ки;

Си­ли­ка - гной на по­вър­х­ност­та;

Бе­ла­до­на - сил­ни пул­си­ра­щи бол­ки;

Пул­са­ти­ла - ако бол­ка­та се по­доб­ря­ва от сту­ден въз­дух;

Ха­мо­ми­ла - бол­ка­та се вло­ша­ва от сту­ден въз­дух;

Ако­нит, Ар­ни­ка, Ста­фи­заг­рия - бол­ки след ра­бо­та в зъ­ба;

Ха­мо­ми­ла, Ла­хе­зис, Пул­са­ти­ла - бол­ка­та се вло­ша­ва от топ­ли на­пит­ки;

Хе­пар сулф, Рус-токс, Ста­фи­заг­рия - бол­ка­та се вло­ша­ва от сту­де­ни на­пит­ки;

Ха­мо­ми­ла, Ко­фея - бол­ки при нер­в­ни па­ци­ен­ти;

Ако­нит, Ха­мо­ми­ла, Ста­фи­заг­рия - бол­ка след гняв и раз­д­раз­не­ние.

Ето някол­ко ле­кар­с­т­ва при ник­не­не на зъ­би:

Ха­мо­ми­ла - бол­ка­та е не­по­но­си­ма, де­те­то е раз­д­раз­ни­тел­но, ис­ка да бъ­де но­се­но;

Ету­за - де­те­то пов­ръ­ща вед­на­га мля­ко­то, ко­е­то е из­су­ка­ло;

Бе­ла­до­на - чер­ве­но, го­ре­що ли­це, де­те­то е чув­с­т­ви­тел­но към  свет­ли­на­та;

Мер­ку­рий - бол­ка­та се вло­ша­ва през нощ­та,  слюн­ка­та те­че по въз­г­лав­ни­ца­та.


В)

Нагоре