« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

14 юли 2011

Гласът на пета чакра

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

 

д-р Виолета Тенева

 

Щи­то­вид­на­та жле­за чер­пи сво­я­та енер­гия от пе­та чак­ра, на­ре­че­на още Ви­шуд­ха (пре­чис­т­ва­не). Та­зи чак­ра съ­щес­т­ву­ва, за да нап­ра­ви въз­мож­но на­ше­то об­щу­ва­не и съ­зи­да­тел­ност. В ре­зул­тат на ней­но­то фун­к­ци­о­ни­ра­не ние слу­ша­ме, об­щу­ва­ме, тво­рим и мис­лим сим­вол­но и  та­ка се се­бе­из­ра­зя­ва­ме. Чрез нея тряб­ва да го­во­рим и да чу­ва­ме Ис­ти­на­та, "ко­я­то ще ни нап­ра­ви сво­бод­ни". Ко­га­то е ба­лан­си­ра­на, все­ки от нас има звън­лив глас, про­я­вя­ва се ка­то до­бър слу­ша­тел, има доб­ро чув­с­т­во за пра­вил­но тем­по и ри­тъм, об­щу­ва яс­но и жи­вее твор­чес­ки.

Дис­ба­лан­сът мо­же да се по­лу­чи при лъ­жи и про­ти­во­ре­чи­ви пос­ла­ния, при сло­вес­но мал­т­ре­ти­ра­не, неп­ре­къс­на­то кре­ще­не, ко­га­то пре­ко­мер­но са ни кри­ти­ку­ва­ли и са бло­ки­ра­ли на­ша­та съ­зи­да­тел­ност, ко­га­то сме би­ли при­нуж­да­ва­ни да па­зим тай­ни под зап­ла­ха, че ще бъ­дем на­ка­за­ни, при ав­то­ри­тар­ни ро­ди­те­ли с чес­ти реп­ли­ки от ро­да на "не ми от­го­ва­ряй", в се­мейс­т­ва­та на ал­ко­хо­ли­ци и за­ви­си­ми от хи­мич­ни ве­щес­т­ва, ко­га­то е тряб­ва­ло да не го­во­риш, да не се на­дя­ваш и да не чув­с­т­ваш.

При не­дос­та­тъч­ност на пе­та чак­ра се раз­ви­ват страх от го­во­ре­не, слаб глас, зат­руд­не­ния в из­ра­зя­ва­не­то на чув­с­т­ва, ин­т­ро­вер­т­ност, стес­ни­тел­ност, глух глас, сла­бо чув­с­т­во за ри­тъм. При пре­ка­ле­на ак­тив­ност на чак­ра­та пък се сти­га до твър­де мно­го го­во­ре­не ка­то за­щи­та, нес­по­соб­ност да слу­шаш, пре­къс­ваш го­во­ре­щия, не раз­би­раш ау­ди­то­ри­я­та, праз­но­дум­с­т­во, до­ми­ни­ращ глас.

Зву­кът е пър­вос­те­пен­на със­тав­на част на тво­ре­ни­е­то... В на­ча­ло­то бе Сло­во­то... Със зву­ка ни е да­де­на си­ла­та да съз­да­ва­ме от се­бе си, из­пол­з­вай­ки съ­щи­те пър­ви­чи­ни енер­гии, ко­и­то съз­да­ват све­та око­ло нас и в дейс­т­ви­тел­ност са­ми­те нас. Със зву­ка ни е да­ден ин­с­т­ру­мен­тът, с кой­то да от­- б­лъс­нем уни­що­же­ни­е­то.

Пе­та­та чак­ра улес­ня­ва дъл­бо­кия пре­ход меж­ду аб­с­т­рак­т­на­та ин­фор­ма­ция на по­ня­ти­е­то, об­ра­за и иде­я­та и про­я­ве­на­та сфе­ра на ма­те­ри­ал­ния свят. Тя ни пре­веж­да през сър­це­то, къ­де­то об­щу­ва­ме и се свър­з­ва­ме един с друг, през на­ша­та си­ла, къ­де­то за­по­вяд­ва­ме и съ­дър­жа­ме, през емо­ци­и­те ни и на­до­лу до ко­ор­ди­на­ци­я­та на клет­ки­те в те­ла­та ни. На ду­хов­но­то рав­ни­ще зву­кът ни из­ди­га през дол­ни­те чак­ри (из­пол­з­ва­не­то на тя­ло­то, дви­же­ни­е­то, во­ля­та и ди­ша­не­то),  до ре­зо­нанс и хар­мо­ния, ин­фор­ма­ция и раз­би­ра­не. Той е ос­нов­ни­ят пре­да­ва­тел на съз­на­ни­е­то, той е и съз­на­ние  -  съз­да­де­но от своя виб­ра­ци­о­нен им­пулс, ко­е­то съз­да­ва и съх­ра­ня­ва са­ма­та тъ­кан на жи­во­та.

На­ши­ят скро­мен ня­кол­ко­го­ди­шен кли­ни­чен опит в хо­ме­о­па­ти­я­та ни да­ва ра­дос­т­но­то ос­но­ва­ние да из­ви­ка­ме - и в то­ва кът­че на чо­веш­ко­то тя­ло и ду­ша Хо­ме­о­па­ти­я­та три­ум­фи­ра!

Са­мо в ре­пер­то­ри­у­ма на Мър­фи в руб­ри­ка­та "Гу­ша" на­ми­ра­ме 76 ле­кар­с­т­ва, а в "Гу­ша с ек­зоф­талм" - 57!

Ето ед­но от най-но­ви­те ле­кар­с­т­ва е - Thyreo-stimuline или Thyreotropic hormone.

То­ва е пре­чис­тен ек­с­т­ракт от пред­ния дял на пи­ту­и­тар­на­та жле­за, дейс­т­ващ из­к­лю­чи­тел­но вър­ху щи­то­вид­на­та жле­за, по­ра­ди съ­дър­жа­щия се в не­го ти­ре­от­ро­пен хор­мон. Дан­ни­те за то­ва ле­кар­с­т­во са кли­нич­ни­те ре­зул­та­ти, да­де­ни от Фу­ше и пот­вър­де­ни от дру­ги хо­ме­о­па­ти.

Ум­с­т­ве­на­та кар­ти­на  ка­сае хи­пе­ре­мо­ци­о­нал­ни, тре­вож­ни хо­ра, по­ве­че­то же­ни, с из­б­ли­ци от плач, ре­ду­ва­не на деп­ре­сия  и свръ­хе­мо­ци­о­нал­ност, без­съ­ние и при­тес­ня­ва­щи съ­ни­ща. Тре­пе­ре­не на край­ни­ци, пот­реп­ва­не на кле­па­чи­те, ка­фя­ва пиг­мен­та­ция, труд­но ста­ват от клек­на­ло по­ло­же­ние, пос­то­ян­на та­хи­кар­дия и ек­с­т­ра­сис­то­лия, сил­ни пул­са­ции на ка­ро­ти­ди­те, пси­хо­ген­на ас­т­ма. Ха­рак­тер­ни­те за Ба­зе­до­ва бо­лест оч­ни сим­п­то­ми - ек­зоф­тал­мът или прос­то "тра­ги­чен пог­лед", ряд­ко ми­га­не, от­д­ръп­ва­не на гор­ния кле­пач, пре-мен­с­т­ру­а­лен син­д­ром, бо­лез­нен, ос­къ­ден мен­зис, став­ни бол­ки на ра­мо и ло­пат­ка с вло­ша­ва­не от вла­га, пот­ни дла­ни, жлъч­ни ка­мъ­ни.

Мо­жем да пол­з­ва­ме то­ва ле­кар­с­т­во и без изя­ве­ни щи­то­вид­ни сим­п­то­ми - прос­то при сил­но тре­вож­ни и деп­ре­сив­ни же­ни, ко­и­то изо­бил­с­т­ват в днеш­но вре­ме в на­ши­те ка­би­не­ти!

 

 

 

 

 

Нагоре