« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

14 юли 2011

Странният парадокс на холестеролаСтатията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"


При въз­рас­т­ни­те хо­ра, с мно­го нис­ка сте­пен на хо­лес­те­рол, съ­щес­т­ву­ва риск от по­ви­ше­на смър­т­ност! Ина­че ка­за­но, та­зи но­ви­на, пуб­ли­ку­ва­на в ре­но­ми­ра­но­то  бри­тан­с­ко ме­ди­цин­с­ко спи­са­ние "Lancet" (ав­густ 2001) има­ше ефек­та на бом­ба.

За­що­то от бли­зо 30 го­ди­ни хо­лес­те­ро­лът е прес­лед­ван и об­ви­ня­ван за тол­ко­ва ув­ре­ди, свър­за­ни със сър­це­то. Ко­га­то е по­ви­шен, той се от­ла­га вър­ху сте­ни­те на ар­те­ри­и­те, осо­бе­но ко­ро­нар­ни­те, об­ра­зу­вай­ки маз­ни пла­ки, ко­и­то в те­че­ние на го­ди­ни­те ста­ват все по го­ле­ми (ар­те­рос­к­ле­ро­за).

Спо­ред из­с­ле­до­ва­те­ли­те, по-ран­ш­ни­те из­с­лед­ва­ния не са взе­ма­ли пред­вид всич­ки фак­то­ри на въз­раст­та, осо­бе­но на по-ста­ри­те хо­ра. Един екип от Уни­вер­си­те­та в Ха­вай е из­с­лед­вал в про­дъл­же­ние на 20 го­ди­ни ни­во­то на хо­лес­те­ро­ла на по­ве­че от 3500 мъ­же на въз­раст от 71 до 93 го­ди­ни. Раз­п­ре­де­ле­ни в че­ти­ри гру­пи, спо­ред ни­во­то на хо­лес­те­ро­ла, ре­зул­та­ти­те след то­ва са би­ли до­у­точ­не­ни във връз­ка с въз­раст­та на учас­т­ни­ци­те.

Зак­лю­че­ни­я­та са из­не­над­ва­щи: най-ви­со­ка сте­пен на смър­т­ност има в гру­па­та с най-ни­сък хо­лес­те­рол: Как­во да мис­лим за то­ва из­с­лед­ва­не и как да го обяс­ним? За мо­мен­та спе­ци­а­лис­ти­те мо­гат да из­ра­зят са­мо ня­кои хи­по­те­зи. Въп­ро­сът мо­же да бъ­де пос­та­вен и по друг на­чин: из­с­лед­ва­не, про­ве­де­но вър­ху аме­ри­кан­ци с япон­с­ки про­из­ход мо­же ли да бъ­де вяр­но за ця­ло­то на­се­ле­ние?

Да, от­го­ва­рят ав­то­ри­те, ко­и­то смя­тат, че рис­ко­ве­те от ар­те­ри­ос­к­ле­ро­за са ед­нак­ви как­то за япон­ци­те, та­ка и за аме­ри­кан­с­ки­те с кав­каз­ки про­из­ход. Да­ли то­ва из­с­лед­ва­не ще пре­раз­г­ле­да кръс­то­нос­ния по­ход сре­щу хо­лес­те­ро­ла? По­не за по-въз­рас­т­ни­те...


В)

от най-нис­ко към най-ви­сок­о ни­во на хо­лес­те­рол              сте­пен на смър­т­ност

Група 1                       Група 2                     Група 3                     Група 4

68,3                            48,9                           41,1                           43,3


в про­ми­ли  Заблуди, заблуди...

Из­б­ро­е­ни­те по-до­лу рубри­ки са еди­нич­ни сим­п­то­ми на доб­ре поз­на­ти ле­кар­с­т­ва. Кои са те:

1. Де­лю­зия, че е зас­т­ра­шен от фа­тал­на зло­по­лу­ка. (Del. accidents; threatened with an accident; he was, fatal accident).

2. Де­лю­зии, че ви­си във въз­ду­ха (Del. air, suspended in the air).

3. Де­лю­зия, че ще не­що ще пад­не вър­ху не­го (Del. fall; something would; him, on).

4. Де­лю­зия, че е се­ме­ен (Del. married, he is).

5. Де­лю­зия, че е магьос­ник (Del. magician, he is a).

6. Де­лю­зии от тъ­га (Del. grief from).

7. Де­лю­зии, ка­тас­т­ро­фи, виж­да ка­тас­т­ро­фи с близ­ки­те си (Del., accidents, sees accidents relatives of).

8. Де­лю­зия, жи­вот­ни, че тя са­ма­та е жи­вот­но (Del. animals, she is an animal)

9. Де­лю­зия, ръ­це, че има мно­го ръ­це и кра­ка (Del., arms, many arms she has too, and legs).

Нагоре