« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

14 юли 2011

Целулитът - "Портокаловият" бич на самочувствието

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

 

Павлина Велчева

Тя­ло­то, съ­що ка­то ко­жа­та на ли­це­то изис­к­ва пос­то­ян­но вни­ма­ние и  гри­жи. Най-чес­то сре­ща­ни­ят проб­лем при не­го е по­я­ва­та на це­лу­лит на  оп­ре­де­ле­ни мес­та, кой­то се сре­ща при око­ло 80 % от же­ни­те, и  въп­ре­ки че дер­ма­то­ло­зи­те го оп­ре­де­лят ка­то вто­ри­чен по­лов бе­лег, съв­сем  не е при­ят­но да се при­ми­риш с по­я­ва­та му. Из­лиш­ни­те  под­кож­ни мас­т­ни от­ла­га­ния, ло­кал­на­та хи­пер­т­ро­фия на мас­т­ни­те клет­ки, зас­то­ят в цир­ку­ла­ци­я­та на кръв­та и лим­фа­та оп­ре­де­лят по­я­ва­та на т.нар. "пор­то­ка­ло­ва ко­жа", ко­я­то е неп­ри­я­тен ес­те­ти­чен и  коз­ме­ти­чен де­фект.

Во­де­щи­те све­тов­ни фир­ми-про­из­во­ди­те­ли на коз­ме­ти­ка съз­да­до­ха в  пос­лед­ни­те две го­ди­ни но­во по­ко­ле­ние пре­па­ра­ти и прог­ра­ми за  ко­рек­ция на фи­гу­ра­та и ко­жа­та на тя­ло­то, взе­май­ки пред­вид, че ор­га­низ­мът на вся­ка же­на е уни­ка­лен и це­лу­ли­тът при вся­ка ед­на от  тях има раз­лич­на ети­о­ло­гия (при  сла­би­те же­ни той съ­що се сре­ща съв­сем  не­ряд­ко).

Но­ви­те тен­ден­ции в бор­ба­та сре­щу це­лу­ли­та са в съ­че­та­ни­е­то на  "ак­тив­ни­те" сред­с­т­ва ка­то скраб-мас­ки­те за тя­ло или пи­линг-ге­ло­ве­те от ед­на стра­на и "па­сив­ни­те" сред­с­т­ва - кре­мо­ве, ге­ло­ве и мас­ки с  ан­ти­це­лу­лит­но дейс­т­вие от дру­га стра­на. Всич­ко то­ва е съ­че­та­но с  аро­моп­ро­це­ду­ри, при ко­и­то се вдиш­ват с ни­що нес­рав­ни­ми це­леб­ни аро­ма­ти, пре­диз­вик­ва­щи ре­лак­са­ция и вът­ре­шен ком­форт и  мно­гок­рат­но уве­ли­чава­щи ре­зул­та­ти­те от въз­дейс­т­ви­е­то вър­ху за­сег­на­ти­те от це­лу­ли­та учас­тъ­ци.

Ак­тив­ни­те със­тав­ки, вли­за­щи в ан­ти­це­лу­лит­ни­те сред­с­т­ва под­по­ма­гат ак­ти­ви­зи­ра­не­то на ли­по­ли­за­та, по­доб­ря­ват мик­ро­цир­ку­ла­ци­я­та и ото­ка на лим­фа­та, сти­му­ли­рат об­мен­ни­те про­це­си, на­ма­ля­ват обе­ма на под­кож­ни­те мас­т­ни клет­ки, ук­реп­ват сте­ни­те на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве ка­то по­доб­ря­ват об­що­то със­то­я­ние на ко­жа­та, по­ви­ша­ват то­ну­са й и из­г­лаж­дат ре­ле­фа й.

Оп­ти­мал­но­то въз­дейс­т­вие на ан­ти­це­лу­лит­ни­те сред­с­т­ва се пос­ти­га чрез  пред­ва­ри­тел­но об­т­ри­ва­не на мес­та­та с це­лу­лит с пи­лин­ги или скра­бо­ве за тя­ло, ко­и­то от­с­т­ра­ня­ват мър­т­ви­те клет­ки от ко­жа­та и оси­гу­ря­ват  дъл­бо­ко­то про­ник­ва­не на ак­тив­ни­те ан­ти­це­лу­лит­ни със­тав­ки.

Те­зи об­т­ри­ва­ния са го­ре­щи или сту­де­ни (при тем­пе­ра­ту­ра на тя­ло­то 35,5 С). При го­ре­щи­те об­т­ри­ва­ния се це­ли ефек­тът на са­у­на­та, кой­то по­доб­ря­ва про­ник­ва­не­то на ак­тив­ни­те със­тав­ки в дъл­бо­чи­на и  по­ви­ша­ва об­мя­на­та на  ве­щес­т­ва­та. Но при ва­ри­коз­ни ве­ни те­зи го­ре­щи  про­це­ду­ри са про­ти­во­по­каз­ни.  За­то­ва при не­доб­ро със­то­я­ние на кръ­во­нос­ни­те съ­до­ве с по-ма­лък ус­пех се при­ла­гат хлад­ни­те  об­т­ри­ва­ния с мен­тол, още по­ве­че че той дейс­т­ва бла­гоп­ри­ят­но и на раз­ши­ре­ни­те  ве­ни.

В ос­но­ва­та на ви­со­ко­тех­но­ло­гич­ни­те коз­ме­тич­ни сред­с­т­ва, из­пол­з­ва­ни в най-но­ви­те ан­ти­це­лу­лит­ни прог­ра­ми са за­лег­на­ли:

- ек­с­т­рак­ти от мор­с­ки во­до­рас­ли (фу­кус, ла­ми­на­рия, спи­ру­ли­на); ете­рич­ни мас­ла от гор­чив пор­то­кал, та­мян, ма­йо­ран, гра­дин­с­ки чай, па­чу­ли, мен­та, ха­ма­ме­лис, лай­ка, зе­лен чай, роз­ма­рин, ки­па­рис; вод­но-гли­ко­ло­ви ек­с­т­рак­ти от бил­ки­те пол­с­ки хвощ, гу­а­ра­на,  ра­кит­ник, ман­го, ма­ра­куя, ар­ни­ка, кон­с­ки кес­тен, ми­мо­за, жен­шен, не­вен, хмел, бук; на­ту­рал­ни рас­ти­тел­ни мас­ла, по­лу­че­ни при сту­де­но пре­со­ва­не на  пше­нич­ни за­ро­ди­ши, жо­жо­ба, аво­ка­до, сла­дък ба­дем, ца­ре­вич­ни, слън­чог­ле­до­ви и со­е­ви зър­на; су­ро­ва­тъч­ни про­те­и­ни, ко­фе­ин, ка­ро­тин, пан­те­нол, ви­та­ми­ни­те А, С, Е, В1, В2.

Ек­с­пе­ри­мен­ти­те in vitro са по­ка­за­ли, че би­о­ак­тив­ни­те със­тав­ки с на­со­че­но ан­ти­це­лу­лит­но дейс­т­вие ус­ко­ря­ват 12 пъ­ти раз­на­ся­не­то на  мас­т­ни­те об­ра­зу­ва­ния спря­мо про­дъл­жи­тел­ни­те фи­зи­чес­ки на­то­вар­ва­ния и са­мо в рам­ки­те на един ме­сец фи­гу­ра­та ви­ди­мо ста­ва по-строй­на.

За усил­ва­не ефек­та на ан­ти­це­лу­лит­ния крем ка­то за­вър­ш­ва­ща  про­це­ду­ра се пре­по­ръч­ва из­пол­з­ва­не­то на ма­са­жи с аро­ма­тич­ни мас­ла на ди­ва­та ро­за, ла­ван­ду­ла­та, ев­ка­лип­та, ке­дъ­ра, цит­ро­не­ла, ко­и­то  до­пъл­ни­тел­но ак­ти­ви­зи­рат мас­т­на­та об­мя­на и най-ве­че спо­соб­с­т­ват от­де­ля­не­то на шла­ки­те и спа­да­не­то на  ото­ци­те.

Ком­п­лек­с­ни­те ан­ти­це­лу­лит­ни прог­ра­ми за гри­жа за тя­ло­то, съ­че­та­ни с пра­вил­но хра­не­не и уме­ре­ни фи­зи­чес­ки уп­раж­не­ния по­ма­гат на вся­ка же­на да за­па­зи доб­ра­та си фи­зи­чес­ка фор­ма, строй­но тя­ло и глад­ка  и елас­тич­на  ко­жа.

 

Ко­мен­тар на ре­дак­ци­ята

Но­ви­те тех­но­ло­гии пра­вят чу­де­са, но да не заб­ра­вя­ме доб­рия из­пи­тан за­кон По­доб­но­то ле­ку­ва по­доб­но. Мно­го го­ле­ми ле­кар­с­т­ва при­със­т­ват в руб­рик­та Це­лу­лит - Апис, Ар­ни­ка, Хе­пар, Ла­хе­зис, Рус-ток­си­ко­ден­д­рон, Си­ли­ка и по­не още де­се­ти­на. Ако оба­че па­ци­ен­тът се нуж­дае от Нат­рум му­ри­а­ти­кум и се чув­с­т­ва доб­ре с не­го, то то­ва ле­кар­с­т­во ще "из­чис­ти" и це­лу­ли­та, не­за­ви­си­мо, че от­със­т­ва от ци­ти­ра­на­та руб­ри­ка. За­що­то не от­дел­ни­ят сим­п­том, а то­тал­ност­та на сим­п­то­ми­те тряб­ва да от­го­ва­ря на то­тал­ност­та на чо­ве­ка. Та­ка че ако ле­ку­ва­те с хо­ме­о­па­тия ми­о­ма или гас­т­рит и има­те, нап­ри­мер, и це­лу­лит, в ня­ка­къв мо­мент жиз­не­на­та ви си­ла ще се спра­ви и с не­го.

 

Нагоре