« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

14 юли 2011

Пътят към рака е павиран с хормони

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"


Чу­ва­ли ли сте за ди­е­тил­с­тил­бес­т­рол - ДЕС?  То­ва е ес­т­ро­ген от чо­веш­ки про­из­ход. От 1940 г. се да­ва на бре­мен­ни же­ни с ис­то­рия на по­мя­та­не, преж­дев­ре­мен­но раж­да­не, ди­а­бет, ви­со­ко кръв­но или на­чен­ки на кър­ве­не в ран­ни­те ста­дии на бре­мен­ност­та. В САЩ то­ва ле­кар­с­т­во е взи­ма­но от по­ве­че от 1 ми­ли­он же­ни. От 1953 г. ве­че се зна­е­ло, че ДЕС не пре­дот­в­ра­тя­ва по­мя­та­не­то, но упот­ре­ба­та му за та­зи цел про­дъл­жа­ва­ла и през 70-те го­ди­ни.

Ряд­ко сре­ща­на­та фор­ма на рак - ди­фе­рен­ци­ран аде­но­кар­ци­ном на вла­га­ли­ще­то - се от­к­ри­ва в на­рас­т­ващ брой же­ни, взе­ма­ли ДЕС. Ди­аг­нос­ти­ци­ра­ни са око­ло 500 слу­чая, при ко­и­то има ди­рек­т­на връз­ка с хор­мо­на. Въп­ре­ки че те­зи ви­до­ве рак мо­гат да се раз­ви­ят на осем­го­диш­на въз­раст, мно­го от тях не се "включ­ват" в дейс­т­вие  пре­ди мо­ми­че­то да бъ­де под­ло­же­но на по-го­лям брой хор­мо­ни (т.е. хап­че­та или друг вид хор­мо­нал­но тре­ти­ра­не).

Мо­же би то­ва е един при­до­бит ми­а­зъм, кой­то "дръп­ва спу­съ­ка" на един по-дъл­бок същ­нос­тен ми­а­зъм. При дъ­ще­ри­те на же­ни, при­е­ма­ли ДЕС се уве­ли­ча­ват до­ка­за­тел­с­т­ва­та за на­рас­т­ва­не на рак на гър­да­та; пет пъ­ти е на­рас­т­на­ла и цер­ви­кал­на­та дис­п­ла­зия. При го­лям про­цент от те­зи, ко­и­то още не са раз­ви­ли рак, във вла­га­ли­ще­то се от­к­ри­ва жле­зис­та тъ­кан, ко­я­то е ха­рак­тер­на за ус­та­та - "обър­к­ва­не" при обо­со­бя­ва­не­то на ор­га­и­те и тъ­ка­ни­те. Те мо­гат да имат ця­ла по­ре­ди­ца от ан­о­ма­лии, вклю­чи­тел­но не­а­дек­ват­на ший­ка на мат­ка­та, ко­я­то се раз­ши­ря­ва преж­дев­ре­мен­но и при­чи­ня­ва по­мя­та­не; го­ля­ма ве­ро­ят­ност за слож­ни мен­с­т­ру­ал­ни проб­ле­ми, по­ви­ше­на спо­соб­ност за заб­ре­ме­ня­ва­не.

Ано­ма­лии в ге­ни­та­ли­и­те са от­к­ри­ти и при мом­че­та­та - ума­ле­ни тес­ти­си и нис­ка оп­ло­ди­тел­на спо­соб­ност или без­п­ло­дие. Че­ти­ри­де­сет про­цен­та от ДЕС-си­но­ве­те имат под нор­мал­но­то де­ле­не на спер­ма­то­зо­и­ди­те. Ле­кар­с­т­во­то The morning after pill е нап­ра­ве­но от ДЕС  и все още се упот­ре­бя­ва дос­та сво­бод­но, до­ри ко­га­то ефек­тив­ност­та му за пред­паз­ва­не от бре­мен­ност не е ус­та­но­ве­на. Го­ле­ми до­зи ДЕС са да­ва­ни на жи­вот­ни с цел уго­я­ва­не пре­ди кла­не и все още се из­пол­з­ват за сгъс­тя­ва­не на жен­с­ко­то мля­ко след раж­да­не на де­те. Та­ка че са­мо от те­зи ДЕС-си­но­ве и дъ­ще­ри и от де­ца­та, чи­и­то май­ки са пи­ли хап­че­та пре­ди да заб­ре­ме­не­ят, ве­че има­ме ужа­ся­ва­ща­та идея за то­ва с как­во ни пред­с­тои да се сблъс­к­ва­ме. На­ше­то въз­п­ро­из­вод­с­т­во е  из­ло­же­но на риск мно­го по­ве­че от на­ше­то здра­ве.

(Из ста­ти­я­та на Ме­ли­са Аси­лем "Фо­ли­ку­ли­нът - мъг­ля­ви­на или ре­а­лост")

Нагоре