« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

14 юли 2011

Уве­ли­ча­ват ли хор­мо­ни­те рис­ка от злокачествени заболявания?

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

 

Валентина Банчева

 

 

Как­во е вли­я­ни­е­то на хор­мо­ни­те вър­ху рис­ка от рак на гър­да­та?То­ва е въп­рос, пос­та­вян от дъл­го вре­ме и чий­то от­го­вор все още не е съв­сем ясен. Нап­ра­ве­ни са мно­го из­с­лед­ва­ния, но ре­зул­та­ти­те от тях по­ня­ко­га са про­ти­во­ре­чи­ви.

Из­вес­т­но е, че дъл­га­та упот­ре­ба на хор­мо­ни е рис­ков фак­тор за раз­ви­тие на рак на гър­да­та. Кол­ко­то по-ра­но нас­тъп­ва пу­бер­те­тът, тол­ко­ва ме­но­па­у­за­та за­къс­ня­ва и тол­ко­ва по-го­лям е рис­кът.

Друг, ши­ро­ко де­ба­ти­ра­ран въп­рос:  ес­т­ро­ге­но-про­гес­те­ро­но­ва­та кон­т­ра­цеп­ция, или ан­ти-бе­бе хап­че­та­та уве­ли­ча­ват или не рис­ка от рак на гър­да­та? По-ста­ри­те из­с­лед­ва­ния бя­ха по-ско­ро ут­вър­ж­да­ва­щи. Днес оба­че из­г­леж­да, че хап­че­то уве­ли­ча­ва рис­ка ако е взе­то твър­де ра­но,  ако е упот­ре­бя­ва­но по­ве­че от пет го­ди­ни пре­ди пър­ва­та бре­мен­ност, за­вър­ши­ла с раж­да­не и въ­об­ще - упот­ре­бя­ва­но твър­де дъл­го. Все пак, уче­ни­те смя­тат, че рис­кът е твър­де ма­лък, до­ри ни­щож­но ма­лък.

От дру­га стра­на, кон­т­ра­цеп­тив­но­то хап­че не се пре­по­ръч­ва на же­ни с мас­то­па­тия (бо­лес­ти на гър­да­та ка­то  кис­ти или аде­но­ми) или рак на гър­да­та.

И нак­рая - как стои въп­ро­сът с хор­мо­но-за­мес­т­ва­ща те­ра­пия (ХЗТ) по вре­ме на ме­но­па­у­за­та? Две но­ви из­с­лед­ва­ния, пуб­ли­ку­ва­ни в две ре­но­ми­ра­ни ан­г­ло­сак­сон­с­ки спи­са­ния, до­каз­ват, че ес­т­ро­ге­ни­те да­ват съв­сем ми­ни­ма­лен риск от рак на гър­да­та, ко­е­то е из­вес­т­но от­дав­на. Но­во­то е, че те­зи из­с­лед­ва­ния по­каз­ват и ефект, бли­зък до то­зи на про­гес­те­ро­ни­те. Ина­че ка­за­но хор­мо­но-за­мес­т­ва­ща­та те­ра­пия, ком­би­на­ция от ес­т­ро­ге­ни и про­гес­те­ро­ни уве­ли­ча­ва чув­с­т­ви­тел­но рис­ка. Та­ка че без ХЗТ рис­кът за же­ни­те меж­ду 50 и 70 го­ди­ни да раз­ви­ят рак на гър­да­га е 45 на 1000.  Ако оба­че те при­е­мат ле­че­ние с  хор­мо­но-за­мес­т­ва­ща те­ра­пия, ус­та­но­ве­но е, че след 5 го­ди­ни ще има два слу­чая по­ве­че на за­бо­ля­ва­не от рак, т.е. 47 на 1000, а след 10 го­ди­ни ХЗТ - още 6 но­ви слу­чая.

Раз­би­ра се, ко­га­то има хор­мо­но-за­мес­т­ва­ща те­ра­пия, тряб­ва да се пра­вят ре­дов­ни ги­не­ко­ло­гич­ни прег­ле­ди (два пъ­ти го­диш­но) и ма­мог­ра­фия на две-три го­ди­ни.

 

ПРОБ­ЛЕ­МЪТ ГЕН­НО ПРО­МЕ­НЕ­НИ ХРА­НИ

Ма­ни­пу­ли­ра­не­то на ге­ни­те, ос­вен че е про­я­вя на ге­ни­ал­ност и би­о­ло­ги­чен прог­рес, е ед­на се­ри­оз­на зап­ла­ха, ко­я­то тряб­ва да ни дър­жи в пос­то­ян­но нап­ре­же­ние, за­ра­ди пос­лед­с­т­ви­я­та, ко­и­то мо­же да пре­ди­ви­ка.

В ген­но про­ме­не­на­та ца­ре­ви­ца, нап­ри­мер, е вка­ран ре­зис­тен­тен ген от на­се­ко­мо вре­ди­тел. За да  зат­вър­дят ус­пе­ха, вкар­ват още един ген, на­ре­чен "мар­кер", кой­то е ре­зис­тен­тен към ан­ти­би­о­ти­ци­те.

Кой знае как­ви са вре­ди­те от та­зи ген­но про­ме­не­на ца­ре­ви­ца? Ин­фек­ци­о­ло­зи­те се без­по­ко­ят, че при пог­лъ­ща­не­то на ге­на-"мар­кер" той мо­же да пре­диз­ви­ка в чо­веш­кия ор­га­ни­зъм ре­зис­тен­т­ност към ан­ти­би­о­ти­ци­те. Или пък от го­ди­на на го­ди­на ще се нас­лаг­ва дра­ма­тич­но, до­ка­то в ня­ка­къв мо­мент се­ри­оз­ни­те ин­фек­ци­оз­ни бо­лес­ти ня­ма да се под­да­ват на ле­че­ние, ко­е­то ще до­ве­де до връ­ща­не на го­ле­ми­те епи­де­мии.

Но рис­кът, про­из­ти­чащ от ген­но про­ме­не­ни­те ор­га­низ­ми не се ог­ра­ни­ча­ва са­мо с  ге­на "мар­кер". Ня­кои спе­ци­а­лис­ти не из­к­люч­ват въз­мож­ност­та за ге­не­тич­ни ре­ком­би­на­ции във вът­реш­ност­та на рас­те­ни­я­та, ко­и­то би­ха мог­ли да  пре­диз­ви­кат по­я­ва­та на ток­сич­ни мо­ле­ку­ли, водещи до рак или алер­гии. Да не го­во­рим за рис­ка от раз­п­рос­т­ра­не­ни­е­то на про­ме­не­ни­те ге­ни, ко­и­то след ма­ни­пу­ла­ци­я­та из­ли­зат из­вън кон­т­рол. То­ва би мог­ло да про­ме­ни мик­ро­би­ло­гич­на­та фа­у­на на поч­ви­те и да пре­диз­ви­ка по­я­ва­та на но­ви не­поз­на­ти ви­ру­си.

Лип­с­ват поз­на­ния, а ве­че е труд­но да бъ­де да­ден за­ден ход - ето за­що е не­об­хо­ди­мо да се нас­то­я­ва за за­дъл­жи­те­лен мо­ра­то­ри­ум. Ор­га­ни­те, свър­за­ни с об­щес­т­ве­но­то здра­ве и опаз­ва­не на окол­на­та сре­да тряб­ва да над­де­ле­ят над ико­но­ми­чес­ки­те ин­те­ре­си на мул­ти­на­ци­о­нал­ни­те ком­па­нии, ко­и­то ис­кат да раз­п­ръс­нат сво­и­те мо­ди­фи­ци­ра­ни се­ме­на над ця­ла­та пла­не­та.

 

(Alterna-tive sante)

Нагоре