« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

14 юли 2011

"Меню" за след празниците

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

Йоана Марковска

 

Мал­ко сте по­на­пъл­не­ли след Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на и не се чув­с­т­ва­те доб­ре в тя­ло­то си. Ако смък­не­те 2-3 ки­ла, ще ви дой­де доб­ре. Ще мо­же­те да го нап­ра­ви­те при две ус­ло­вия - про­ме­не­те на­чи­на си на хра­не­не и уве­ли­че­те фи­зи­чес­ка­та ак­тив­ност. Не е нуж­но да спор­ту­ва­те не­що спе­ци­ал­но, дос­та­тъч­но е да вър­ви­те пеш или да поп­лу­ва­те вед­наж сед­мич­но.

Вни­ма­ние - ако ще тряб­ва да се ос­во­бо­ди­те от пет и по­ве­че ки­лог­ра­ма - кон­сул­ти­рай­те се с ле­кар или ди­е­то­лог, за­що­то има­те нуж­да от пос­то­ян­но наб­лю­де­ние.

Прин­ци­пи­те, ко­и­то тряб­ва да спаз­ва­те:

- дай­те си вре­ме, не смък­вай­те по­ве­че от 2-3 ки­лог­ра­ма на ме­сец;

- пре­дот­в­ра­те­те вне­зап­ния въл­чи глад и умо­ра­та;

- из­бяг­вай­те не­дох­ран­ва­не­то с ви­та­ми­ни и ми­не­ра­ли;

- не из­пол­з­вай­те ме­ди­ка­мен­ти или спе­ци­ал­ни хра­ни за ре­жи­ма;

- за­па­зе­те мак­си­мум удо­вол­с­т­вие от хра­не­не­то.

Съз­дай­те си пра­ви­ла, ко­и­то да спаз­ва­те!

За да про­ме­ни­те хра­не­не­то си, тряб­ва да на­ма­ли­те ка­ло­рич­ност­та, т.е. да от­к­ло­ни­те от тра­пе­за­та си маз­ни­ти­те и слад­ки­ши­те. Тряб­ва да за­пом­ни­те ня­кол­ко прос­тич­ки съ­ве­та:

· Не про­пус­кай­те хра­не­не, осо­бе­но за­кус­ка­та, ко­я­то тряб­ва да бъ­де обил­на. Ве­че­ря­та да бъ­де ле­ка.

· Не яж­те ни­що из­вън хра­не­ни­я­та. Ако по­чув­с­т­ва­те глад меж­ду ха­не­ни­я­та, из­пий­те го­ля­ма ча­ша во­да, ка­фе или чай без за­хар. Пий­те съ­що пре­ди и по вре­ме  на хра­не­не. Яж­те ни­шес­те­ни про­дук­ти все­кид­нев­но: ориз, кар­то­фи или хляб. Те пре­диз­вик­ват чув­с­т­во на си­тост и дос­та­вят енер­ги­я­та, от ко­я­то се нуж­да­е­те, осо­бе­но ва­ши­те мус­кул­ни влак­на. За смет­ка на то­ва, всич­ко, ко­е­то ги прид­ру­жа­ва тряб­ва да бъ­де ог­ра­ни­че­но: маз­ни со­со­ве, мас­ло, си­ре­не, сме­та­на и т.н. Ни­шес­те­ни­те про­дук­ти тряб­ва да се кон­су­ми­рат са­мос­то­я­тел­но или с под­п­рав­ки,  но без за­ха­ри и маз­ни­ни.

· Заб­ра­ве­те  под­с­ла­де­ни­те га­зи­ра­ни на­пит­ки.

· Заб­ра­ве­те би­ра­та и ал­ко­хо­ла. Мо­же­те да про­дъл­жи­те да пи­е­те ви­но, за пред­по­чи­та­не чер­ве­но, ог­ра­ни­ча­вай­ки се до ед­на ча­ша днев­но.

· Из­бяг­вай­те да яде­те из­вън къ­щи, за­що­то ще ви бъ­де труд­но да кон­т­ро­ли­ра­те хра­не­не­то си. По­ня­ко­га, в рес­то­рант, е въз­мож­но, но при при­я­те­ли е дос­та по-труд­но. Ако сте по­ка­ни­ли мно­го гос­ти, опи­тай­те се да на­ма­ли­те ко­ли­чес­т­во­то и най-ве­че, ни­ко­га не по­ся­гай­те вто­ри път съм блю­до­то.

· Из­би­рай­те пос­т­ни ме­са, най-ве­че от пти­ци, без ко­жа­та,  ри­би и ра­ко­вид­ни.

· Вни­ма­ние със скри­ти­те маз­ни­ни: из­бяг­вай­те ме­са със со­со­ве, за­пе­кан­ки­те с мля­ко, сме­та­на или мас­ло, швей­цар­с­ко си­ре­не и яй­ца, пър­же­но, ви­ен­с­ки слад­ки­ши, тор­ти и шо­ко­лад, сла­до­лед и т.н.

· Яж­те зе­лен­чу­ци на во­ля, във вся­ка­къв вид: су­ро­ви, гот­ве­ни, на су­па.

· Яж­те два пло­да днев­но, не по­ве­че.

· При­гот­вяй­те хра­ни­те спо­ред за­ко­ни­те на гот­ве­не­то - ме­са­та пе­че­ни, или на грил, ри­би­те - пе­че­ни, за­ду­ше­ни във фур­на или в на­мас­ле­на хар­тия; зе­лен­чу­ци­те - на па­ра. В со­со­ве­те при­ба­вяй­те ми­ни­мал­но ко­ли­чес­т­во маз­ни­на, из­пол­з­вай­те ли­мон и ки­се­ло мля­ко, куб­че бульон, со­ев сос и нак­рая - аро­ма­тич­ни под­п­ра­ви.

Ве­че сте го­то­ви. Пър­ва­та сед­ми­ца ви­на­ги е труд­на, но пър­вият за­гу­бен ки­лог­рам ще ви оку­ра­жи. Мал­ки­те из­к­лю­че­ния са поз­во­ле­ни, сти­га да не са все­кид­нев­ни. То­ва е на­чин  да пос­тиг­не­те рав­но­ве­сие, без да из­па­да­те във фрус­т­ра­ция. Ина­че ще се нах­вър­ля­те вър­ху ла­ком­с­т­ва­та, а след то­ва ще из­пит­ва­те чув­с­т­во на ви­на, след то­ва - от­но­во ла­ком­с­т­ва и та­ка из­па­да­те в един аб­со­лют­но неп­ро­дук­ти­вен ци­къл.

Нагоре