« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

15 юли 2011

На зъболекарския стол

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

Из­пол­з­ва­не­то на хо­ме­о­па­ти­я­та в сто­ма­то­ло­ги­я­та е дос­та по-ог­ра­ни­че­но от­кол­ко­то в ос­та­на­ли­те слу­чаи. Хо­ме­о­па­ти­я­та не мо­же да за­ме­ни ме­ха­нич­на­та дей­ност на зъ­бо­ле­ка­ря. Мно­го из­вес­т­ни хо­ра, вклю­чи­тел­но и ан­г­лийс­ка­та крал­с­ка фа­ми­лия из­пол­з­ват хо­ме­о­па­тия. Нап­ри­мер:

* мно­го хо­ме­о­па­тич­ни ле­кар­с­т­ва се пред­пис­ват  вмес­то ан­ти­би­о­ти­ци в слу­чай на ин­фек­ция на вен­ци­те, на за­бо­ля­ва­ния на вен­ци­те и т.н.

* съ­щес­т­ву­ват хо­ме­о­па­тич­ни пре­па­ра­ти, ко­и­то пред­паз­ват ус­т­на­та ку­хи­на и ус­т­ни­те от на­ра­ня­ва­не след ка­то дъл­го са би­ли опъ­на­ти по вре­ме на ра­бо­та­та на сто­ма­то­ло­га.

* дру­ги хо­ме­о­па­тич­ни ле­кар­с­т­ва се из­пол­з­ват да заз­д­ра­вят вен­ци­те след хи­рур­гич­на на­ме­са.

* На­ма­ля­ват ото­ци­те и бол­ки­те слез из­важ­да­не на зъб.

* Има ле­кар­с­т­ва и за най-нес­по­кой­ни­те па­ци­ен­ти, ко­и­то ще им по­мог­нат да пре­о­до­ле­ят стра­хо­ве­те си как­то от упой­ка­та, та­ка и от пред­с­то­я­ща­та бол­ка.

Хо­ме­о­па­тич­ни пас­ти за зъ­би

Съ­щес­т­ву­ват раз­лич­ни хо­ме­о­па­тич­ни и бил­ко­ви пас­ти за зъ­би в ап­те­ки­те и дро­ге­ри­и­те. Те ня­мат из­кус­т­ве­ни под­с­ла­ди­те­ли, де­зо­до­ран­ти, из­бел­ва­щи със­тав­ки, оц­ве­ти­те­ли или аро­ма­ти.

Как тряб­ва да се при­е­мат хо­ме­о­па­тич­ни­те ле­кар­с­т­ва?

Обик­но­ве­но  те се пред­ла­гат във фор­ма­та на таб­лет­ки, по­ня­ко­га са във вид на прах, теч­ност или гра­ну­ли. Таб­лет­ки­те тряб­ва да се сму­чат  с "чист език", ко­е­то ще  ре­че най-мал­ко по­ло­вин час след яде­не или след ци­га­ра.

Мо­гат ли ле­кар­с­т­ва­та да бъ­дат из­пол­з­ва­ни за пред­паз­ва­не от пов­та­ря­не на бо­лест­та?

Един от мал­ко­то слу­чаи, при ко­и­то мо­же да има вред­ни ефек­ти от из­пол­з­ва­не­то на хо­ме­о­па­тич­ни­те ле­кар­с­т­ва е ако ги взи­ма­те, за да се пред­па­зи­те от връ­ща­не­то на бо­лес­т­но­то със­то­я­ние. Ако ня­ма­те сим­п­то­ми, не взи­май­те ле­кар­с­т­ва!

Сто­ма­то­ло­гът, кой­то прак­ти­ку­ва хо­ме­о­па­тия, обик­но­ве­но е обър­нат към ця­лос­т­на­та същ­ност на па­ци­ен­та и мо­же да пред­ло­жи и дру­го хо­лис­тич­но ле­че­ние ка­то  хра­ни­те­лен ана­лиз и ди­е­та, ле­че­ние на гла­во­бо­ли­е­то или бол­ки­те във вра­та и най-важ­но­то,  той обик­но­ве­но из­пол­з­ва не­жи­вач­ни със­тав­ки за плом­би­те.

 

(По  ма­те­ри­ра­ли на чуж­дия пе­чат)

Нагоре