« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

19 юли 2011

Хо­ме­о­па­тич­на ал­тер­на­ти­ва

Две­те най-важ­ни ле­кар­с­т­ва за шок и страх са Ако­нит (са­ма­кит­ка), Ар­ни­ка (планински тютюн) и Опи­ум. Да­ват се във ви­со­ки по­тен­ции. При Ако­нит има мно­го без­пойс­т­во, жер­т­ва­та не мо­же да стои на ед­но мяс­то, до­ка­то при Опи­ум, об­рат­но­то, има по­ве­че вце­пе­ня­ва­не, сту­пор. И две­те ле­кар­с­т­ва мо­гат да се да­ват не са­мо в мо­мен­та на съ­би­ти­е­то, а до­ри го­ди­ни след не­го, ако е на­ли­це със­то­я­ние, при ко­е­то бол­ни­ят го из­жи­вя­ва та­ка, ся­каш то­ку що се е слу­чи­ло.

 

Ако­нит е глав­но ле­кар­с­т­во за не­щас­тие, ко­е­то се е слу­чи­ло вне­зап­но, нап­ри­мер зе­мет­ре­се­ние, атен­тат, вне­зап­на смърт на бли­зъ­к...

 

 

Ар­ни­ка е глав­но ле­кар­с­т­во за на­ра­ня­ва­ния, ка­то ус­пя­ва да пре­мах­не не са­мо бол­ка­та, но и стра­ха.

 

Ако­нит и Опи­ум са ле­кар­с­т­ва­та, по­ка­за­ни за хо­ра, ста­на­ли  сви­де­те­ли на ка­тас­т­ро­фа и вся­как­ви дра­ма­тич­ни ин­ци­ден­ти, ко­и­то са трав­ми­ра­ни пси­хи­чес­ки.

 

За пре­жи­вян ужас и на­си­лие - ле­кар­с­т­во­то е Стра­мо­ни­ум (та­тул).  При пре­жи­вя­но из­на­сил­ва­не - най-доб­ре е след Ар­ни­ка да се взе­ме и Ста­фи­заг­рия, за­ра­ди уни­же­ни­е­то и гне­ва на тя­ло­то и ду­ша­та.

 

То­ва са ле­кар­с­т­ва за бър­за по­мощ при дра­ма­тич­ни съ­би­тия. Деп­ре­си­и­те и пси­хо­тич­ни­те със­то­я­ние се ле­ку­ват мно­го вни­ма­тел­но са­мо от  про­фе­си­о­нал­ни хо­ме­о­па­ти (не се са­мо­ле­ку­вай­те!) и изис­к­ват мно­го по­ве­че вре­ме.(ХВ)

Нагоре