« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

20 юли 2011

Пре­ди да за­поч­не­те ди­е­та

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"


Вяр­но е, че чо­век има хи­ля­ди при­чи­ни да ре­ши да за­гу­би ня­кол­ко ки­лограма. Без зна­че­ние да­ли то­ва е пре­по­ръ­ча­но от ле­ка­ря, да­ли ко­кет­ност­та на­да­ва глас или ми­на­ло­го­диш­ни­ят пан­та­лон се е "свил" в та­ли­я­та... въп­ро­си­те към ос­но­ва­ни­я­та са ед­ни и съ­щи:

* кол­ко ки­лог­ра­ма мо­же да се сва­лят и за кол­ко вре­ме?

И пре­ди всич­ко:

* кол­ко от те­зи ки­лог­ра­ми ос­та­ват за­гу­бе­ни за­ви­на­ги?

Уви, чу­де­са­та ста­ват ряд­ко. При за­гу­ба на 20 и по­ве­че ки­лог­ра­ма за ме­сец мал­ко ве­ро­ят­но е да из­тег­ли­те го­ля­ма­та пе­чал­ба. Ос­нов­но пра­ви­ло е да се за­до­во­ли­те с ки­лог­рам или два ме­сеч­но, без да ги въз­с­та­но­ви­те след то­ва. За щас­тие, след та­къв ед­но­го­ди­шен ре­жим ще се раз­де­ли­те с 10 ки­лог­ра­ма.

Мно­го мал­ко хо­ра са ус­пе­ли да сва­лят­ по­ве­че от 30 кг, без ор­га­низ­мът им да  не пос­т­ра­да се­ри­оз­но от то­ва. И ка­къв ли ще бъ­де си­лу­е­тът им след де­сет или двай­сет го­ди­ни?

Но как­то във всич­ки слу­чаи, ко­га­то въп­ро­сът опи­ра до ре­ак­ци­я­та на ор­га­низ­ма, ни­що не е ед­нак­во за всич­ки. Не са­мо за­що­то вся­ко тя­ло от­го­ва­ря раз­лич­но на про­ме­ни­те в хра­не­не­то, но и за­що­то всич­ко за­ви­си от същ­ност­та на те­зи про­ме­ни. Има и дру­ги фак­то­ри, раз­би­ра се, ко­и­то иг­ра­ят ро­ля. Ха­рес­ва ли ни или не: през го­ди­ни­те про­ме­ня­ме всич­ко.

Та­ка че до­ри  ис­ти­на­та по­ня­ко­га да е жес­то­ка: въз­раст­та си каз­ва ду­ма­та. На 18 го­ди­ни из­лиш­ни­те ки­лог­ра­ми се сто­пя­ват мно­го по-бър­зо от­кол­ко­то в по-къс­на въз­раст. Но и са­мо да след­ва­те ре­жим не е дос­та­тъч­но. Тряб­ва да се мис­ли и за вре­ме­то "след то­ва". Нап­ри­мер,  че един ор­га­ни­зъм меж­ду 20 и 30 има нуж­да по­не от 12 ме­се­ца за да на­ме­ри рав­но­ве­си­е­то си и да  се ста­би­ли­зи­ра. Вся­ка пог­реш­на стъп­ка през то­зи срок мо­же да обър­не всич­ко и да из­ва­ди зло­по­уч­ния ефект "ой-ой".  За да го из­бег­не­те ви ос­та­ва са­мо ед­на въз­мож­ност: да уве­ли­ча­ва­те ко­лич­с­т­во­то на хра­на­та стъп­ка по стъп­ка и да ос­та­ви­те на тя­ло­то вре­ме­то, ко­е­то му е нуж­но, за да се прис­по­со­би в но­ва­та си­ту­а­ция.

Об­рат­но­то, пре­ми­нал пра­га на 50-те го­ди­ни, ор­га­низ­мът има мно­го по­ве­че ог­ра­ни­че­ния. За да си оси­гу­ри но­во тег­ло той ис­ка да бъ­де пос­та­вен на ре­жим до края на жи­во­та си. От вре­ме на вре­ме ще има пра­во да се от­пус­ка и да по­ся­га тук-там за ня­кое ла­ком­с­т­во - но без да заб­ра­вя, че при след­ва­щия опит мо­же би ве­че ня­ма да ус­пее от­но­во.

От ед­на оп­ре­де­ле­на въз­раст на­та­тък в наш ин­те­рес е да из­бе­рем ре­жи­ма си, ко­е­то не оз­на­ча­ва, че мла­ди­те мо­гат да след­ват ка­къв­то и да е. Тряб­ва доб­ре да пра­ви­те раз­ли­ка меж­ду ед­на край­на ди­е­та, ко­я­то се пра­ви са­мо за ня­кол­ко ме­се­ца и на­чин на хра­не­не, към кой­то да ос­та­не­те вер­ни за­ви­на­ги. Не си стру­ва да се зах­ва­ща­те с ди­е­та, ко­я­то изис­к­ва твър­де мно­го ли­ше­ния. Ако ка­ра­те тя­ло­то си да стра­да тол­ко­ва, ня­ма да мо­же­те да удър­жи­те на ду­ма­та си.

От­с­лаб­ва­не­то е дъ­лъг про­цес и по­ня­ко­га тру­ден. Осо­бе­но ако чо­век ис­ка мно­го на­вед­наж. Пре­ди да за­поч­не­те ди­е­та, тряб­ва да осъз­на­е­те, че тя ня­ма да свър­ши на след­ва­щия ден. Са­мо ко­га­то сте уве­ре­ни, че мо­же­те:

* да я пра­ви­те не по-мал­ко от го­ди­на,

* да не ска­ча­те от един ре­жим на друг (та­ко­ва по­ве­де­ние ще уве­ли­чи са­мо стра­да­ни­е­то и ще бъ­де без­по­лез­но),

* да слу­ша­те ви­на­ги то­ва, ко­е­то ор­га­низ­мът ви под­с­каз­ва,

сте го­то­ви да за­поч­не­те. За да дос­тиг­не­те до то­зи ста­дий, има­те нуж­да от мно­го во­ля, без ко­я­то ни­кой не е в със­то­я­ние да от­с­лаб­не. Но ус­пе­хът бър­зо ще ви по­мог­не да заб­ра­ви­те проб­ле­ми­те от пър­ви­те дни...

(По ма­те­ри­а­ли на чуж­дес­т­ран­ния пе­чат)

Нагоре