« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

20 юли 2011

Щи­то­вид­на­та жле­за след Чер­но­бил

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

 

Не­въз­мож­но е да се твър­ди, че уве­ли­че­ни­ят брой на за­бо­ля­ва­ния на щи­то­вид­на­та жле­за през пос­лед­ни­те 20 го­ди­ни се дъл­жат на Чер­но­бил. Но фак­ти­те, ко­и­то се нат­руп­ват, са  обез­по­ко­и­тел­ни.

Да при­пом­ним - на 26 ап­рил 1986 г. чет­вър­ти­ят ре­ак­тор на Чер­но­бил­с­ка­та атом­на цен­т­ра­ла из­бух­на, из­х­вър­ляй­ки в ат­мос­фе­ра­та  об­лак с ра­ди­о­ак­тив­ни еле­мен­ти -  Йод 131 и Це­зий 137 пад­на и на ста­рия кон­ти­нент. Рав­нос­мет­ки­те, ко­и­то ид­ват от Бе­ло­ру­сия, Ук­рай­на и юж­на Ру­сия го­во­рят за ед­но твър­де се­ри­оз­но уве­ли­че­ние на ра­ка на щи­то­вид­на­та жле­за (меж­ду де­сет и сто пъ­ти спо­ред ре­ги­о­на) при мла­ди хо­ра, ко­и­то са би­ли под 18 го­ди­ни по вре­ме на ка­тас­т­ро­фа­та.

Кон­с­та­ти­ра­ни са и дру­ги па­то­ло­ги­и - уве­ли­чен е бро­ят на слу­ча­и­те на въз­ли в щи­то­вид­на­та жле­за, как­то и на ти­ро­и­ди­ти. Две из­с­лед­ва­ния, пуб­ли­ку­ва­ни през 1996 и 1997 г. в сп. "Nature " съ­об­ща­ват за на­рас­т­ва­не на слу­ча­и­те на лев­ке­мия (+160 % в Гър­ция, + 50 % в Гер­ма­ния през 1997 г.). Фран­ция съ­що е за­сег­на­та от "об­ла­ка".

Френ­с­ка­та де­пу­тат­ка Ми­шел Ри­ва­зи, съ­ав­тор на кни­га­та, "Скри­ва­ни­ят атом" е по­ис­ка­ла не­от­дав­на съз­да­ва­не­то на но­ва ан­кет­на ко­ми­сия, ко­я­то да оце­ни пос­лед­с­т­ви­я­та вър­ху здра­ве­то на хо­ра­та от Чер­но­бил­с­ка­та ка­тас­т­ро­фа. "За­що­то, каз­ва тя, има­ме чув­с­т­во­то, че здрав­на­та ин­фор­ма­ция по то­зи въп­рос е бло­ки­ра­на. Ле­ка­ри­те, ко­и­то по­ис­ка­ха да го­во­рят, бя­ха пре­си­ра­ни." А ми­нис­тъ­рът на окол­на­та сре­да на Фран­ция До­ми­ник Во­а­не алар­ми­ра, че е край­но не­об­хо­ди­мо да се нап­ра­вят епи­де­ми­о­ло­гич­ни из­с­лед­ва­ния!

(по сп. "Alternative Sante")

Нагоре