« обратно към: Хомеопатията днес

31 октомври 2011

Систематичен подход в хомеопатичната теория и практика

Статията е предоставена с любезното съдействие на списание "Класическа хомеопатия" Джейн Холингуърт Систематичен подход в хомеопатичната теория и практика  Марио Бояджиев

Маги Уитьл откри автора на тази забележителна малка книга при послед­ното си посещение в Източна Европа, за да преподава. Марио е малко извес­тен на Запад, но е добре познат и уважаван сред хомеопатите в Бълга­рия. Той разглежда хомеопатията ка­то точна и прецизна наука и затова разработва точен и прецизен метод за снемане на случая и лечение. В тър­сенето на логичен закон, който да ле­жи в основата на хомеопатията и също така на еквивалентен логичен метод за получаване на предписание­то, духът на неговата книга наподо­бява тези на Кент и Ханеман.

Марио е разработил негов собст­вен модел на болестта, разглеждайки я като отслабване на специфичен енергиен поток, който изисва съот­ветния симилимум да повиши нивото на тази специфична енергия. Той опис­ва в детайли този енергиен поток, като показва как хората се опитват да компенсират отслабването му с ци­гари, витамини, стимуланти и по мно­го други начини.

Книгата започва с разказ за едно просветление, получено след хомеопатично лекарство. Той използва този пример, за да покаже ефективността на истинския симилимум. Марио извли­ча от неговата първоначална визия един практичен и ясен метод за снема­не на случая, който напълно е в съот­ветствие с идеите и практиката на Ханеман. Този метод е красиво и логич­но представен.

Главата за снемане на случая е една от най-добрите, които някога съм че­ла и тя би била полезна за всеки, който наистина иска да практикува класичес­ка хомеопатия. Марио предлага три­найсет стандартни въпроса, които винаги биха дали ясна картина на ле­карство, ако се задават по начина, по който той препоръчва. Той обяснява защо често ние на практика виждаме неясна лекарствена картина и описва блокажите, които причиняват поява­та на тази неясна картина. Тези блокажи включват ваксинациите, антихистамините, стероидната и хормонотерапията - неща вече добре извес­тни на хомеопатите. Дава метод за отстраняване и лечение на тези блокажи, което помага да се появи ясна лекарствена картина и подготвя орга­низма да приеме и да отговори на симилимума.

Марио също постулира теория за жизнената сила и миазмите, достойна да бъде приета сериозно и дискутира­на. Миазмите са обяснени като отказ на човечеството да приеме целта на съществуването си, отказ на човека да приеме собствената си съдба. Този отказ причинява енергиен блокаж, кой­то води до псора, последвана от сикоза, опитваща се да компенсира ефек­тите от псората. Сифилисът се раз­глежда като крайният резултат от развитието както на отказа, така и на компенсацията, т.е. е продукт на псората и сикозата.

Книгата също ни дава теория за рака и неговото лечение и предложения за успешно решение на ракови случаи. Той казва, че почти всички ракови слу­чаи имат също и хламидийна инфекция и препоръчва използването на потенцирана хламидия като хомеопатично лекарство: „Аз смятам, че Chlamydia би трябвало да бъде поликрест №1 в хо­меопатичната материя медика и също най-важното антисикотично лекарст­во ... и, че Histamine е комплементарно лекарство на Chlamydia." Той е използвал Chlamydia в повече от триста случая и дава картината на лекарството.

Каквото и да е вашето мнение за обсъждането на миазмите и тези нови лекарства, заслужава си да си купите тази малка книга поради яснотата на изложения с нея метод за снемане на случая, както и за стимулиране на раз­мисли и дискусии В други области на науката. Аз бих я препоръчала на всеки хомеопат или студент по хомеопатия.

Джейн Холингуърт, сп. ..Homeopath", No 73

 

Нагоре