« обратно към: Хомеопатията днес

23 ноември 2011

Терапевтичен наръчник по Хомеопатия

д-р Атанас Гълъбов 

„...Рядко може да се срещне кни­га като тази, в която показанията за хомеопатично лечение при животозастрашаващи състояния са толкова ясно посочени... Този наръч­ник е ценен помощник за всички ис­тински хомеопати..."

д-р Алфонс Гьойкенс, световноизвестен хомеопат и директор на Клиничния център за обу­чение по класическа хомеопатия в Хехтел, Белгия.

1.Разглежда много задълбочено 9 ос­новни травматични лекарства и лечение­то при различни спешни и тежки състояния - всички видове травми; шок; кома; посттравматичен стрес синдром; хи­рургични проблеми, включително и стома­тологични; сепсис; тетанус; остра бъбречна недостатъчност; сърдечни проблеми; апоп-лексия; терминални състояния; тежки ин­фекциозни заболявания; заболявания на горните дихателни пътища; невралгии, хер­пес зостер и др.;

2.Проблеми при бременните жени, в пуерпериума и при новородени.

3.Съдържа специален раздел за вакси­нациите и лечение на ваксиноза (болести след ваксиниране), както и за профилак­тиката с хомеопатия.

4.Разглежда някои малко познати, но много ценни лекарства за ежедневната практика; с примери.

5.Посочва рубрики в реперториума свързани със съответните състояния, както и някои допълнения на лекарства в различ­ни рубрики, които липсват в Synthesis.5 и 7.

6.Изяснява от медицинска гледна точ­ка някои термини и понятия срещащи се в хомеопатичната литература.

7.Дава ценни практически съвети относно воденето на случаи и назначава­нето на лекарствата, както и по отноше­ние на диференциалната диагноза.

8.Включва над 400 случая! от практи­ката на много водещи хомеопати в света от Ханеман до днес, илюстриращи лечебния подход и възможности при различните бо­лестни състояния! При написването на този наръчник са използвани около 400 източни­ка на информация.

Книгата е луксозно издание с твърди корици, 460 стр.

Нагоре