« обратно към: Споделено от пациенти

13 юли 2011

Споделено от пациент относно туберкулозата


Писмото е предоставено с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"


Здравейте ,

туберкулозПи­ша ви по по­вод пуб­ли­ку­ва­ни­те в бр.25 на вес­т­ни­к   „Хомеопатия за всички „

ма­те­ри­а­ли, свър­за­ни със за­бо­ля­ва­не от ту­бер­ку­ло­за след BCG-иму­ни­за­ции.

Въп­ре­ки ог­ром­ни­те уси­лия на ле­ка­ри­те от цял свят, ту­бер­ку­ло­за­та про­дъл­жа­ва да бъ­де бед­с­т­вие за чо­ве­чес­т­во­то и жер­т­ви­те, ко­и­то тя  взе­ма са мно­го по­ве­че от те­зи на ра­ка и СПИН-а, взе­ти за­ед­но.

Ка­то фти­зи­а­тър имах слу­чай на го­ле­ми гной­ни де­фек­ти на ко­жа­та, на мяс­то­то на ре­и­му­ни­за­ци­я­та с BCG-вак­си­на. Опе­ра­тив­на­та на­ме­са не про­ме­ни със­то­я­ни­е­то на па­ци­ен­та - гра­ну­лоз­на­та тъ­кан се раз­рас­т­ва­ше по-бур­но.

То­ва не е са­мо коз­ме­ти­чен де­фект, а хро­нич­но със­то­я­ние с неп­ред­с­ка­зу­ем из­ход за па­ци­ен­та при су­пе­рин­фек­ция с ту­бер­ку­лоз­ни бак­те­рии.

По по­вод ле­че­ни­е­то на за­бо­ле­ли­те от ту­бер­ку­ло­за със съв­ре­мен­ни­те ме­ди­ка­мен­тоз­ни ало­па­тич­ни сред­с­т­ва, очак­ва­ни­ят ле­че­бен ефект не ви­на­ги се по­лу­ча­ва. До­зи­ров­ка­та на ле­кар­с­т­ва­та на ос­но­ва­ние на въз­раст и те­лес­но тег­ло во­ди до:

А/  В иде­ал­ния слу­чай - дос­та­тъч­на кон­цен­т­ра­ция в кръв­та (пи­ков мо­мент), за крат­ко вре­ме със­то­я­ни­е­то на бол­ния се про­ме­ня, а ле­че­ни­е­то е  кон­с­тан­т­но.

Б/ Не­дос­та­тъч­на кон­цен­т­ра­ция, во­де­ща до не­е­фек­тив­но ле­че­ние и съз­да­ва­не на ре­зис­тен­т­ни ща­мо­ве (свик­на­ли на ле­кар­с­т­ва­та ту­бер­ку­лоз­ни бак­те­рии).

В/ По-ви­со­ки от не­об­хо­ди­ми­те ко­ли­чес­т­ва ле­кар­с­т­ва - при­чи­ня­ват не­и­мо­вер­ни ув­реж­да­ния на нер­в­на­та сис­те­ма, на хра­нос­ми­ла­тел­на­та сис­те­ма, алер­гии.

Ето за­що хо­ме­о­па­ти­я­та, с ин­ди­ви­ду­ал­на­та си прог­ра­ма на ле­че­ние за все­ки бо­лен чо­век е по-при­ем­ли­ва и по-пер­с­пек­ти­вен ме­тод в об­лек­ча­ва­не на стра­да­ни­я­та на бол­ни­те и бор­ба­та с ту­бер­ку­лоз­но­то за­бо­ля­ва­не.

Д-р Дрен­с­ка, Плов­див

Нагоре