« обратно към: Материя медика

16 декември 2011

Хомеопатичното лекарство Chlamydia

Статията е предоставена с любезното съдействие на списание  "Класическа хомеопатия"

Марио Бояджиев

Хламидии (Chlamydiae)

ХЛАМИДИАЛНИ ИНФЕКЦИИ И ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕКАРСТВО CHLAMYDIA


Хламидиите са облигатни вътреклетъчни Грам-отрицателни бактерии, които се размножават само  в еукариотни клетки. Към род „Хламидии" принад­лежат Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae и Chlamydia pecorum. като първите три предизвикват заболявания у човека. Открити са през 1907 г. под формата на вътрекле­тъчни вклювания в епителни клетки от конюнкти-вата на пациент, болен от трахома. Дълго време са смятани за големи вируси.

Съществуват в две морфологично различни форми:  елементарни телца (ЕТ), които са инфекци­озните причинители и представляват малки сфе­рични образувания, и ретикулни телца (РТ), които са вътреклетъчните метаболитно активни форми. Последните са неинфекциозни. Хламидиите са не­подвижни и за разлика от другите бактерии прите­жават пръчковидни израстъци на цитоплазмата. чрез които получават хранителни вещества от клетката-гостоприемник. Имат изразен афинитет към епителните клетки на лигавиците. Поради вът­реклетъчния си паразитизъм синтезират малък брой ензими.  Те дори не притежават ензими за синтез на високоенергийни фосфатни връзки, а разчитат на клетката-госпоприемник, за да получат АТФ и други макроенергийни съединения, необхо­дими за жизнената им дейност, т.е. те са енергийни паразити.

Подобно на вирусите хламидиите се размножа­ват само в живите клетки на макроорганизмите. След проникване на ЕТ в клетката, хламидиите остават в образуваните фагозоми (ендоцитна ва-куола), където започват да се развиват и превръ­щат в ретикулни телца, които се виждат под фор­мата на вътреклетъчни включвания. След завърш­ване на развитието съзрелите инфекциозни еле­ментарни телца напускат клетката, като при С. psittaci я лизират, а при С. trachomatis я напускат чрез  ендоцитоза, т.е. не я убиват.

Хламидиите са много чувствителни към физи­чески и  химически въздействия от околната среда. Преживяват много кратко време извън живите клетки и затова механизмите на заразяване са чрез пряк контакт или много кратко време за пре­насяне на причинителя. При висока температура загиват за 10-15 мин., а дезинфекционните препа­рати ги унищожават за няколко часа.

Хламидиите  имат родовоспецифични (като Грам-отрицателни бактерии), видовоспецифични и серотиповоспецифични (общи за няколко щама) антигени.

Микробиологична диагноза се прави чрез:

а) Микроскопско изследване - препаратите се оцветяват по различни методи за доказване на вътреклетъчни включвания. Включванията могат да се наблюдават и с помощта на по-надеждния за положителна находка имунофлуоресцентен метод.

б)  Доказване на антиген 8 материала - за целта се използват имунофлуоресцентни методи за доказване на видово- или  иповоспецифични протеини на външната мембрана (по-специфични) или за доказване на липополизахариди (ЛЗП). Тестовете, базирани на ЛПЗ, не са достатъчно специфични, поради кръстосаната реакция на антителата на другите грам-отрицателни чревни бактерии с антигените на хламидиите.

в)  Серологична диагноза - доказва се наличието на антитела в серума. Не може да отдиференцира прекарана от активна форма на С.trachomatis. Въпреки всичко високите титри на доказаните антитела говорят за скорошна инфекция, а наличието на антитела в серума на новороденото потвърждава хламидиалната етиология на неонаталната инфекция.

г)   Изолирането на хламидии се извършва в специализирани лаборатории. Ефективността на този метод зависи от правилното вземане, транспортиране и култивиране на материала.

д)  Гении тестове - чрез сонди от нуклеинови киселини, с които се доказва наличието на специфични последователности в РНК на изследвания материал, с което чувствителността на доказване на хламидиална инфекция нараства на 90-98%.

Chlamydia trachomatis паразитира изключител­но в човека. Рецептори за бактериите се откриват по епителните клетки в уретрата, ендоцервикса, ендометриума, фалопиевите тръби, ректума, рес­пираторния тракт и конюнктивата. Наблюдаваните клиничните симптоми се дължат както на деструкцията на клетките по време на инфекцията, така и на последвалия  възпалителен и имунен отговор на организма.

Инфектирането с С. trachomatis предизвиква: трахома, орнитоза, хламидийна пневмония, ингвинална лимфомогрануломатоза и урогенитални хламидиази.

1. Трахомата е тежко, хронично протичащо за­боляване с конюнктивит и кератит. Засяга повече от 500 млн. души в слаборазвитите страни и е една от най-важните причини за слепотата в света (7-9 млн. от всички случаи). От конюнктивата инфекци­ята се предава най-често чрез замърсени ръце, бельо, кърпи и мухи. Еднократната среща с причи­нителя най-често завършва само с остър конюнк­тивит с включвания и болният оздравява. За развитие на трахома е необходимо често заразя­ване. Размножаването на хламидиите в епителните клетки на конюнктивата води до възпаление с по­явата на сиво-бели фоликули, в които се струпват лимфоцити, макрофаги, неутрофили и плазмоцити. Възпалението се разширява и хронифицира, като се засягат очистващите механизми на окото и се развиват вторични бактериални инфекции. Корнеята се покрива с тънък слой гранулационна тъкан и болният ослепява постепенно.

2.Конюнктивит с Включвания се наблюдава обикновено при новородени, като заразяването се осъществява в родовия канал на майка, болна от урогенитална хламидиаза или е безсимптомен но­сител. Възрастните рядко боледуват и могат да се заразят при плуване, от замърсени кърпи и бельо. Протича остро и наподобява трахома. За около 6 месеца болният оздравява.

3.Урогениталните инфекции се причинява от същите серотипове бактерии, които причиняват конюнктивита с включвания. По-често боледуват индивидите с повече сексуални партньори. Всяка година в света се заразяват около 50 млн. души. 80% от инфекциите при жените и 25% от инфекци­ите при мъжете са безсимптомни. При жените се проявяват остро или субклинично като уретрит, цервицит, салпингит, бартолинит, възпаление в мал­кия таз, нарушен менструален цикъл, перихепатит. Протичат с гнойно течение. При мъжете хламидиите са най-честите причинители на епидидимит, на тях се дължат голяма част от негонококовите и постго-нококовите уретрити. Смята се, че хламидийният уретрит отключва синдрома на Райтер (конюнкти­вит, уретрит, полиартрит и кожно-лигавични лезии).

4.Пимфогранулома венереум или ингвинална лимфогрануломатоза (lymphogranuloma venere­um, болест на Никола-Фаву, четвърта венерическа болест) е полово преносимо заболяване с нехарактерен първичен афект като: неболезнени бързопреходни папули, повърхностни ерозии или язви по гениталиите - пенис, скротум, уретра, вагина, цервикс, вулва, а при хомосексуалисти - ректума. Боледуват само хора и инкубационният период е 1-4 седмици. В следващите стадии се развива възпаление на ингвиналните лимфни възли, те са увеличени, болезнени, могат да фистулизират или да причинят елефантиаза на гениталиите.

5.Неонатална пневмония - боледуват деца, заразени в родовия канал на майката. Характери­зира се с пристьпна кашлица, учестено дишане, двустранна интерстициална пневмония и обикно­вено е с благоприятен изход.

 

Chlamydia psittaci е причинителят на орнитозата. Хората се заразяват от птиците, естествен ре­зервоар и източник на заразата. Протича с внезапно начало, температура, главоболие, миалгия, суха кашлица и данни за атипична пневмония, често има хепато- и спленомегалия. Заболяването протича с месеци и може да се усложни от миокар­дит, енцефелит и хепатит.

Clamydia pneumoniae засяга само хората и при­чинява леки респираторни заболявания като брон­хити, атипични пневмонии, синуити. Проучва се нейната роля в развитието на атеросклерозата.

Лекарството е приготвено от култивира­ни Clamydia trachomatis.

 

Клинични данни

Хламидиите причиняват три основни ти­па заболявания: хламидиален конюнктивит и трахома, пневмония и урогенитални инфек­ции.

В развитите страни хламидиалната ин­фекция е най-често срещаното заболяване, предавано по полов път. Установяват се по 3 милиона новозаразени годишно. Счита се, че 35-50% от случаите на неспецифичен уретрит са причинени от този микроорганизъм. Това означава, че заболяването е по-често среща­но от herpes genitalis и генитални брадавици взети заедно. В Англия случаите на хламидиална инфекция са нараснали с 76% през последните 5 години. През последната година е регистрирано нарастване на заболяването сред тийнейджърите - 20% у жените и 23% у мъжете. Изчислено е, че 10-11% от сексуал­но активните жени са заразени с хламидия, като по-голямата част от тях са под 20-годишна  възраст.

Симптомите обикновено се появяват от 2 до 6 седмици след заразяването, но в 70% от жените и 50% от мъжете не се забелязва изява на каквито и да е признаци - заболява­нето остава скрито.

При жените се наблюдават:

 • Промяна в цвета, количеството и мириса на влагалищния секрет.
 • Кървене между менструациите (особено, когато жената използва противозачатъч­ни хапчета).
 • Болка или кървене по време на полов акт Абдоминални болки.
 • Парене при уриниране.
 • Болезнена менструация или промени в ха­рактера на цикъла (особено след смяна на партньора).
 • Често уриниране.
 • Субфебрилна температура.
 • Болки под ребрата отдясно.
 • Проктит (възпаление на ректума).

При мъжете се наблюдават:

 • Болка или парене при уриниране.
 • Бистър слузоподобен секрет от пениса.
 • Сърбеж или възпаление на върха на пени­са.
 • Често уриниране.
 • Болки в тестисите.
 • Проктит.

Хронични последствия

Хламидиалната инфекция е заболяване, което нанася „безмълвна, опустошаваща вре­да на организма, която може да остане неза­белязана с години" [2]. При 40% от заразени­те жени инфекцията се разпространява към матката, фалопиевите тръби и  яйчниците и причинява възпаление в малкия таз. Всеки път, когато една жена получи възпаление в малкия таз при хламидиална инфекция, шансовете й да стане стерилна се увеличават от 13% при първата инфекция до 75% при тре­тата.

9% от заразените жени са склонни към из­вънматочна бременност, като в Англия от то­ва умират 5 жени годишно. Проблеми с фалопиевите тръби, причинени главно от хла­мидии, са отговорни за всеки трети случай на стерилитет. Експерти по сексуално здраве считат инфекцията за най-сериозната причи­на за стерилитета. Заразени бременни жени могат да предадат заболяването на бебето по време на раждане, което често води до очни инфекции или пневмония у новороденото. В някои страни очите на  всички новородени се третират с антибиотичен крем за предотвра­тяване на заразата. Бременна жена с хламидиална инфекция има 50% вероятност да за­рази с конюнктивит детето си и 20% - с пнев­мония.

В малък брой случаи се наблюдава и лимфогранулома венереум. С развитие на забо­ляването регионалните лимфни възли се уго­лемяват, стават болезнени и могат да фистулизират. Възпалението на периферните лим­фни възли у жени може да причинят ректална обструкция.

Статия, публикувана в Canadian Medical Association Journal [1995;153:259-262] твърди, че серологично доказано носителство на Chlamydia trachomatis по време на бремен­ност се смята за причина за преждевременно раждане. 21 жени (20%) от 103 са били диаг­ностицирани като серопозитивни за IgG ан­титела срещу Chlamydia trachomatis. Серопо­зитивните жени били значително по-склонни към преждевременно раждане - 24% (5 от 21)  срещу 7% (6 от 82). Бебетата, родени от тях, били с по-ниско от средното тегло. Проучва­нията също така сочат хламидиалната ин­фекция като главен рисков фактор за спон­танните аборти. За жените, заразени с хлами­дии, съществува 3-4 пъти по-голям риск от заразяване със СПИН в сравнение с незаразените.

При мъжете, ако инфекцията се разпрос­трани към тестисите, скротумът може да се подуе, да стане болезнен, като това може да доведе до епидидимит. Наблюдават се услож­нения в уринарния тракт и стерилитет.

Хламидиалната инфекция може да при­чини по-сериозни заболявания като артрит.

 

ХОМЕОПАТИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Вече над 6 години изследвам случаи на хламидиална инфекция. Установих, че това е най-честата причина за неясна лекарствена картина. В  последните 2 години съм използ­вал успешно лекарството Chlamydia в над 300 случая. Мога да  кажа, че това е едно от най-употребяваните от мен лекарства.

Установих, че над 50% от пациентите ми страдат от хламидиална инфекция. Станови­щето на класическата медицина е, че ако кръвните изследвания показват антихламидиен  титър 1/16 (до скоро се приемаше 1/32), пациентът не страда от хламидиална инфек­ция. Хомеопатичната гледна точка е различ­на. Много пъти ми се налага да давам лекар­ството на пациенти с антихламидиен титър 1/4 и то да оказва фантастично въздействие.

Единствено антихламидиен титър 1/0 прие­мам за  отрицателен, т.е. предписанието на Chlamydia не се налага в един или друг мо­мент от лечението. От една година задължи­телно изисквам на първото интервю пациен­тът, независимо на каква възраст е той, да ми представи кръвен тест за антихламидиен титър. Оказва се, че в настоящия момент хламидиалната инфекция е най-широко раз­пространената в човешката раса и няма ни­какво значение дали пациентът някога е имал полов или какъвто и да е контакт със заразен с хламидии.

Повишените стойности, които  показват наличието на инфекция, се дължат единствено на понижените функции на имунната система, най-често в резултат от дългогодишни потискащи терапии. Почти няма случай на жена, употребявала противо­зачатъчни хапчета или подлагана на хормо­нално лечение, която да не страда от хлами­диална инфекция. При стерилитет почти 100% е сигурно наличието на наднормени стойности на антителата. Повечето заболя­вания на костите предполагат хламидиална инфекция и  в един момент от лечението ще се наложи употребата на хомеопатичното ле­карство Chlamydia.

Трябва да се запомни, че лечението на пациенти с хламидиална инфекция е продъл­жително. Много пъти се налага да се предписват други лекарства и след това, когато тяхното действие се изчерпи, отново да се връщаме на Chlamydia. Най-често през пър­вите няколко месеца от лечението изследва­нията показват силно повишаване на анти-хламидийния титър, независимо от драстич­ното подобрение в състоянието на пациента на трите нива. Това се дължи на факта, че ле­карството засилва имунната система и тя за­почна да произвежда огромно количество хламидийни антитела. Поради тази причина не бива да се притесняваме, ако пациентът ни съобщи, че изследванията, които е направил един или  два месеца след началото на лече­нието са „много по-лоши". Необходимо е да му обясним на какво се дължи тази промяна.

Почти не се среща случай на раково забо­ляване, в който да не се наблюдава хламидиална инфекция и това лекарство да не е от първостепенно значение при неговото лече­ние, особено, когато действието на конституционалното лекарство се изчерпи.

Мога да кажа, че Chlamydia би трябвало да стане най-големият поликрест в цялата хомеопатична Материя медика и едно от главните антисикотични/антисифилитични лекарства. Това е лекарството, което ми е помогнало да разреша най-голям брой  „неле­чими случаи". Трудно мога да си представя работата си като хомеопат, ако то не същес­твуваше. С помощта на Chlamydia и остана­лите лекарства за случаи на неясна лекарст­вена картина, както и с използването на сис­тематичния подход [1], нелечимите пациенти и грешните предписания в личната ми прак­тика се сведоха до 1-2%.

Най-често употребявам Chlamydia в по­тенция 10М или СМ, която може да се открие в американската хомеопатична аптека Celetech. Отначало работих с ЗОС, но се оказа, че при повечето случаи не може да се достигне до бързи и трайни резултати без употребата на СМ потенция. Много често при оплакване от алергии е налице необходимостта от упот­реба на Chlamydia.

Установил съм на практика, че комплементарно лекарство на Chlamydia е Histami­ne. Много често след като Chlamydia изчерпи своето действие се налага предписанието на Histamine. Това е потвърдено при редица слу­чаи.

В продължение на няколко години се опитвах да напиша материя медика на лекар­ството на базата на излекуваните симптоми от клиничната практика, но това се оказа практически невъзможно. Лекарството обх­ваща буквално всички симптоми, които човек е в състояние да си представи. И така стигнах до извода, че ключовите показания за лекарството са:

 1. Неясна лекарствена картина.
 2. Наличие на антихламидиен титър по-висок от 1/0.
 3. Сърбежи в областта на половите орга­ни.
 4. Стерилитет.
 5. Заболявания на костите.
 6. Рак.
 7. История на лечение с хормонални ле­карства.
 8. Алергии.
 9. Заболявания на кръвоносните съдове.
 10. Почти всяко заболяване в напреднала фаза, когато пациентът е силно отслабен и обезсилен.
 11. Пациенти в напреднала възраст.
 12. Конюнктивит.
 13. Чупливи нокти.
 14. Пародонтоза.
 15. Синдром на Райтер.
 16. История на Candida albicans и инфек­ция с трихомони.
 17. Сикоза, сифилис.

 

Обикновено лекарството не действа при наличие на ясна лекарствена картина на друго хомеопатично лекарство!!! Има слу­чаи обаче, в които ясно посоченото лекарст­во няма ефект и тогава се налага да започнем лечението с Chlamydia. След като нейното  първоначално действие се изчерпи, картина­та се избистря и лесно можем да предпишем конституционално лекарство. Когато негово­то действие се изчерпи, отново можем да се върнем на Chlamydia и т.н.

След продължително лечение с конститу­ционално лекарство и Chlamydia като миазматично лекарство антихламидийният титър на  пациентите се свежда до 1/0.

Случай  на миелома, подагра, хипертония и хламидиална инфекция

Мъж, 63-годишен, със следните оплаква­ния:

Затруднено дишане и лесна умора, когато върви. Преди 8 години по време на един трудов инцидент парче метал прониква в неговото дясно око. По-късно в засегнатото око се развива катаракта, която е оперирана. Две години по-късно се е налагало да носи очила с  19 диоптъра на това око.

Преди 2 години е страдал от бъбречнокаменна болест, пил е билки и е изхвърлил 2 камъка от левия бъбрек.

Преди десет години имал болезнено поду­ване на десния крак, диагностицирано като подагра, лекуван е алопатично и подаграта е била потисната.

Липса на ясно изразена температурна модалност.

Пациентът не е преживял особени стресо­ве преди да се разболее.

Кръвното налягане беше 180/125. Взема­ше лекарства за хипертония. По време на операцията на окото, лекарите не успели да

понижат кръвното налягане и то останало 180/120.

Има отвращение към зеле и сладки. Дясното тъпанче е било перфорирано. Предписание:  Lycopodium 10М

Проследяване един месец по-късно:

Лекарствата за хипертония бяха спрени с началото на лечението. На следващия ден кръвното налягане спа­да от 180/125 на 170/120; на втория ден вече е 160/100; на шестия ден се стабилизира на 140/90.

Не чувства нужда от капки за очи след началото на лечението.

На третия ден се връщат симптомите на подаграта от преди десет години; този път първо се появяват на левия крак, който е подут и болезнен. До 17-я ден всичко преми­нава. Няколко дни по-късно десният крак се подува и болките се появяват от тазобедрена­та става до ходилото; пациентът не може да спи от болка. Обикновено болката е най-сил­на около 1.30 след полунощ. Тогава той става, отива в банята и слага крака под душ от студена вода, за да облекчи краткотрайно болката.

Lycopodium не успява до допринесе за по­нататъшно подобрение. Болките се подобряват от студена вода; ирадиират от ходилото нагоре; кракът е сту­ден при докосване, но пациентът чувства, че кракът пари; влошава се около полунощ -лекарството е Ledum.

Ledum  обаче има само временно облекче­ние.

Няколко дни по-късно предписах Chlamy­dia СМ, тъй като конституционалното лекар­ство беше спряло да подобрява пациента, а ясно посоченото остро лекарство имаше са­мо временно действие. В продължение на три месеца пациентът вземаше лекарството все­ки път, когато чувстваше нужда. В края на третия месец действието на лекарството бе­ше изчерпано. Една доза Lycopodium СМ то­зи път напълно и трайно успя да елиминира оплакванията на пациента. Пациентът се чувства в добро здраве, добро настроение и с повишена енергия.

ДОКАЗВАНЕ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕКАРСТВО

Доказване на лекарството е направено през януари 2000 година в „SOUTH DOWNS

SCHOOL OF HOMEOPATHY" от Richard Bocock.

Докладвани са следните рубрики от доказ­ването (според Complete Repertory):

MIND

 • Abstraction of mind
 • Actions, masculine
 • Communicative, expansive
 • Delusions, pregnant, is
 • Dictatorial,    domineering.    dogmaticical, despotic
 • Dreams, accidents of
 • Dreams, amorous
 • DREAMS, another person, lying in bed with him
 • Dreams, anxious
 • Dreams, belongings, sells her
 • DREAMS conciliation
 • Dreams, danger
 • DREAMS death, of family, in
 • Dreams, falling, danger of
 • Dreams, house, moving
 • Dreams, poisoned, of being
 • Dream, smell, odours, Christmas cake #
 • Forgetful
 • Forgetfulness, business, of
 • Gestures, makes, masculine #
 • Hide, desire to
 • Impatience, children, with
 • Irritability, children, toward
 • Mistakes, makes
 • Mistakes, makes, in calculating
 • Patience
 • Secretive
 • Sensitive, reproaches, to
 • Talk, indisposed to, condition, about her
 • Tranquillity, serenity, calmness
 • Vertigo
 • Head, coldness, chilliness
 • Head, coldness, chilliness, warm  applications, desires
 • Head, congestion, hyperaemia etc.
 • Head, heaviness
 • Head Pain    GENERAL    intermittent, recurrent pains
 • Head Pain LOCALIZATION Forehead eyes above left
 • Head pain, pressing, eyes above
 • Head Pain PRESSING Forehead extending nose, to
 • Head, Pain,  PRESSING bending head forward agg.
 • Head Pain PRESSING air cold, agg.
 • Head Pain PRESSING Forehead pressure amel.
 • Head Pain PRESSING Forehead thinking of it
 • Head, Pain, Pressing Forehead, lying amel.
 • Head, pain, pressing, forehead, noise agg.
 • Head, pain, pulsating, throbbing, forehead
 • Eye, hair, sensation of, eye in
 • Eye, pain, stinging
 • Eye, photophobia
 • Eye, watering, as if
 • Face ERUPTIONS General mouth corners right
 • Face, pain, burning, lips
 • Teeth, pain, general, cold water agg.
 • Teeth SENSITIVE, tender cold, to water
 • Abdomen PAIN General extending back, to
 • Abdomen PAIN General menses appear, as if, would
 • Rectum, inactivity of rectum
 • Bladder URINATION dribbling by drops involuntary
 • Bladder URINATION involuntary urination after
 • Bladder URINATION involuntary walking, while agg.
 • Female Sexual coition enjoyment increased
 • Female Sexual LEUCORRHEA General menses like the
 • Female Sexual MENSES frequent, too early, too soon nine days too early
 • Female Sexual, sexual desire diminished
 • Female sexual, sexual desire increased
 • Chest HEAVINESS Sternum under
 • Chest oppression Sternum behind
 • Chest PAIN General sternum behind
 • Chest Pain pressing sternum behind
 • Chest PAIN sore, bruised mammae nipples
 • Chest PAIN stitching ribs lower right
 • Generals, cannabis, aversion

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Mario Boiadjiev "Systematic Approach In Homeopathic Theory and Practice", Minerva, London,  2000.
 2. Richard Bocock „ Proving of Chlamydia trachomatis nosode", January, 2000, Internet.
 3. Dr. Paul Claman, 552-737 Parkdale Ave., Ottawa ON K1Y 4E9; fax 613 724-4942.

Нагоре