« обратно към: Материя медика

06 август 2013

Малки лекарства за "големи " сърбежи

С любезното съдействие на в. „Хомеопатия за всички"

Екатерина ЧАМУРЛИЙСКА

 

Сега, когато полените са скри­ли като с пух дори най-мръсни­те улици на града, не е най-под­ходящото време за дълбоко ле­чение на сенна хрема и сенна ас­тма, но пък точно те са обострени. Почти няма къща, в която да не се киха, да не се леят сълзи. Червени разтъркани очи, червени и разранени носове...

 

Йетия (Wethya) е отровен бу­рен, от който е направено едно малко лекарство с много харак­терен симптом - изключителен сърбеж на небцето. (Понякога, ако наистина сърбежът е непо­носим, само този симптом е дос­татъчен, за да се предпише Wethya.) Пациентът непрекъснато търка с език небцето си, от кое­то се чуват странни звуци.

Действието на Йетия е съсре­доточено в гърлото - чудесно ле­карство при фарингити, особе­но фоликуларни. Подходящо е също и за певци и говорители (особено когато имат желание непрекъснато да си прочистват гърлото). Имат чувството, че гърлото е подуто, епиглотисът - също подут и парещ. Трудно преглъщане и непрекъснато преглъщане на слюнка. Но най-характерни са симптомите на сенната хрема - сърбеж дълбо­ко назад в ноздрите.

Суха, режеща кашлица със склонност към охрипяване на гласа при говорене и пеене, су­хо и парещо гърло.

Особени усещания - гърлото е като изгорено; чувство, че увулата се е удължила, а епиглоти­сът е сух и парещ.

В реперториума Wethya, е представена в 56 рубрики.

Случай - преди няколко дни дадох на едно 6-годишно мом­ченце с всички симптоми на сен­на хрема Wethya. Имаше неве­роятен сърбеж на небцето, неп­рекъснато езикът му беше там, издаваше шумни звуци. След ед­на доза 200 С за няколко мину­ти сърбежът се усили, след кое­то утихна. Спря също и сърбежът в очите и постоянното му подсмърчане. Разбира се, тук става въпрос за остро състояние. Wethya не е лекарството, което ще го излекува напълно от сен­ната хрема.

ambrosia.pngАмброзия (Ambrosia) също е отровен бурен и е застъпена в 7 рубрики. Но най-характерни­ят й симптом не може да бъде открит все още в реперториума - изключителен сърбеж на гор­ните клепачи. Витулкас твърди, че дори пациентът да се оплак­ва от камъни в бъбреците, нап­ример, ако има неописуемо си­лен сърбеж на клепачите - дай­те Амброзия. Нищо, че тя няма отношение към бъреците.

Амброзия помага при някои форми на магарешка кашлица, на диария особено през лятото, на дизентерия.

Водниста хрема, воднисти секрети, кихане, кървене от но­са. Усещане, че носът и главата са пълни. Възпачение на трахе­ята и бронхиалните тръби с астмантични атаки. Свиреща каш­лица.

 

 

agaricus.jpgАгарикус (Agaricus - краси­вата гъбка червенушка) не е малко лекарство, за разлика от Йетия и Амброзия, но е показа­но при много
силен сърбеж в ушите. Усещането е за парене и сърбеж - точно както при изм­ръзване (Agar, е едно от най-важните лекарства при измръз­ване, но...и при изгаряне!). Уш­ната мида е червена.

Сърбеж в носа - вътре и от­вън. Спазматично кихане след кашлица. Воднисти, невъзпаляващи секрети от носа. Секрети без хрема!
Изключителна чувс­твителност към миризмата на оцет.

Силно потрепване и конвул­сии на клепачите! Сърбеж и сълзене на очите по време на хрема.

Характерно за това лекарст­во, е че симптомите се появяват диагонално - например дясна ръка-ляв крак.

Нагоре