« обратно към: Полезно

28 декември 2011

Хомеопатичния софтуер

Сборник доклади от първата  национална конференция  "Класическа хомеопатия"


Марио Бояджиев

 

ХОМЕОПАТИЧНИЯТ СОФТУЕР В ПОМОЩ НА ХОМЕОПАТА ПРИ НАМИРАНЕТО НА СИМИЛИМУМА

 

 

 

 

От десетина години в хомеопатията навлезе използването на специални компютърни програми, предназначени да бъдат в помощ на хомеопата в процеса на търсене на лекарството-симилимум за даден пациент.

До този момент хомеопатите нямаха възможност да използват истинската сила на реперториума в един достатъчно прецизен анализ на избраните от тях симптоми. Прелиствайки реперториума, много често те изпускаха така наречените малки лекарства (това са лекар­ствата, които рядко се срещат в хомеопатичните рубрики).

Много често те нямаха възможност да използват по-големите рубрики с повече лекарства включени в тях, поради трудността „на ум" да се прецени стойността на голямата рубрика. Големите рубрики обаче често пъти съдържат някое от най-малките лекарства, които ще срещнем, да речем, само в десетина рубрики в целия реперториум и това ще бъдат огромни рубрики, съдържащи стотици лекарства. Шансът да попаднем на това малко лекарство, от което се нуждае нашият пациент и което се среща само в тези огромни рубрики, е точно нулев.

Хомеопатичният софтуер дава възможност за най-разнообразен анализ на подбраните от хомеопата рубрики.

Три от четирите водещи хомеопатични програми съдържат в себе си уникален метод за оценка на симптомите, наречен Експертна система. Експертната система съдържа такива математически фор­мули, които приравняват присъствието на всички лекарства в Репер­ториума, което ще рече, че независимо от това колко пъти едно лекарство се среща в него - 10 000 или само 10 пъти - при правилно подбрани симптоми симилимумът няма да бъде изпуснат и ще се появи в първите две или три предложения на експертния анализ. По този начин експертната система ни дава възможност да използваме неограничен брой рубрики, без да нарушим баланса в нашия анализ и без да рискуваме като краен резултат да получим някой поликрест, който ще се окаже погрешното лекарство.

Ако при един обикновен механичен анализ вземем повече от 7-8 рубрики лекарствата, които ще бъдат в топ-класацията, винаги ще се окажат лекарства, присъс­тващи в най-много рубрики в Реперториума. Освен това настройва­нето на експертната система е съобразено с огромен брой излекувани случаи.

Хомеопатичният софтуеър ни дава широки възможности за обо­гатяване на нашите познания и превръщането ни в специалисти в нашата област. Например, програмата ни дава възможност за броени секунди или минути да извадим всички симпоти на дадено лекарство, или пък да извадим всички рубрики, в които лекарството е единстве­но за дадената рубрика, или пък да извадим всички рубрики, в които лекарството се среща в най-висока степен - по този начин научаваме всички главни и ключови симптоми за дадено лекарство, независимо че те може да не са включени така цялостно и подробно в никоя Материя Медика.

Друга възможност е да се запознаем с множество рубрики по търсената от нас тема и да изберем най-точната рубрика, която отговаря на състоянието на нашия пациент. Ако не ползваме програмата, ние ще прибегнем до рубриката, с която сме запознати в нашето обучение; ако обаче имаме възможност да извадим всички рубрики, които имат отношение към търсения от нас симптом, ще останем учудени колко много рубрики никога нито сме използвали, нито сме чували, че съществуват.

Освен това хомеопатичната програма ни позволява да имаме на разположение една цяла огромна библиотека с най-подбрана хомео­патична литература и да можем за минути или секунди да открием търсената от нас информация. Например, в моя компютър аз имам около 400 тома хомеопатична литература - оригиналните доказвания на лекарствата, над 30 реперториума, класически и съвременни ма­терии медики, статии от хомеопатични списания от края на миналия век и такива от последните години, случаи на съвременни хомеопати, хомеопатична фармакопея и т.н.

Ако всички тези книги са подредени в прашния рафт на моята библиотека и аз се интересувам, както миналата седмица ми се случи например, дали в нашата литература има лекарства, тясно свързани с порок на сърцето - ще ми се наложи да прелистя всичките тези хиляди страници и да намаля зрението си поне с два диоптъра, докато открия тези две или три лекарства.

Най-неприятното ще е, разбира се, ако накрая се окаже, че по този въпрос няма нито една дума във всичките тези 400 тома. Това, което направих е, че поставих задачата на компютъра и след като за около 30 секунди той успя да прерови цялата тази библиотека ми изнесе единствените три лекарства, споменати в нашата литература по този въпрос. Това ми помогна да намеря правилното лекарство за случая.

По отношение на развитието ни като хомеопати хомеопатичните програми вече започват да произвеждат лекции с видео и аудио презентация на дадено лекарство.

В последната година и половина производителите на хомеопа­тични програми ни предлагат и една друга уникална възможност за анализ на на нашата работа с пациентите. Това са специални програ­ми за база данни, в които ние можем да записваме всички подроб­ности по даден случай и след време можем да получим точна статистика за това колко пациенти с една и съща диагноза са били излекувани, от кои лекарства или кое лекарство е излекувало опре­делени болести или симптоми и т.н., като по този начин ни се дава възможност не само да обогатим нашите познания, но и да дадем своя принос в развитието на нашата наука.

Независимо колко е съвършена една програма обаче резултати­те, които ще получим зависят единствено от начина, по който я използваме. Ако като хомеопати ние не знаем как да сненем случая така че да не получим подвеждащи симптоми, ако след това не направим правилна оценка на тези симптоми и накараме програмата да ни направи анализ с неподходящо подбрани, подвеждащи симпто­ми и ако накрая не използваме точните потвърждаващи симилимула симптоми, няма програма в света, която да ни даде правилния отго­вор, т.е. лекарството, от което се нуждае в настоящия момент нашият пациент.

Ако обаче работим по всички закони и правила на науката, една добра програма ще ни спести огромни усилия, време и енергия, тя ще обогати познанията и възможностите ни и най-накрая - ще ни даде възможност да дадем нашия принос в хомеопатичната наука.

Нагоре