« обратно към: Хомеопатични случаи

03 април 2013

Болките в гърба и болките в живота

С любезното съдействие на в. „Хомеопатия за всички"

 

Валентина БАНЧЕВА

 

 

LOW-BACK-PAIN.jpgМакар че не застрашават пряко живота, болките в гърба влошават качеството му и значително ограничават работоспособност­та на засегнатите хора.

Медицинските диагнози се базират на структурни, дегенеративни промени или вродени аномалии на гръбнака като главна причина за обичайните синдроми на болка, засягащи врата, раменете, гърба, седалище­то и крайниците. Лечението, провеждано с противовъзпалителни, антиревматични средства и физиотерапия има временен, не­пълен ефект и не предотвратява рецидиви­те.

Прогнозите обикновено са лоши, защото се основават на дегенеративни промени в гръбнака (остеоартрит, дегенериране и хер­ния на дисковете, повърхностна артроза и гръбначна стеноза). И тъй като с напредва­нето на възрастта се очаква прогресивно влошаване на тези промени, пациентите из­живяват остатъка от живота си със съзна­ние за инвалидност. Режимът е огранича­ващ и често стеснява обхвата на жизнена дейност.

Статистиката показва, че 77 % от паци­ентите с болки в гърба са между 30 и 60 години, 9 % - между 20-30 г. и само 2 % са тийнейджъри. В другия край на скалата - са­мо 7 % са между 60-70 години и 4 % - меж­ду 70-80 г. Ако дегенеративните промени в гръбнака са били първичната причина за болките в гърба, тези статистически данни изобщо нямаше да са такива - по-скоро би трябвало да се наблюдава по степенно по­вишаване на заболеваемостта от 20-годишна възраст нагоре, като най-високите стой­ности би следвало да са при най-възраст­ните хора.

Тази статистика много сериозно навеж­да на мисълта, че причината за повечето случаи на болки в гърба е ЕМОЦИОНАЛ­НА, тъй като годините между 30 и 60 са възрастта на отговорностите, на усилена ра­бота, на правене на кариера.

Хората с такъв род проблеми често са с крайно състезателен дух, насочени към ус­пеха, амбициозни и обикновено добре реа­лизирани. Привикнали са да поемат голя­ма част от напрежението върху себе си и често имат усещането, че не са работили достатъчно. Не е необходимо такива хора да бъдат контролирани, те са самомотивирани, самодисциплинирани, перфекционисти, свои най-строги критици. Те генерират голямо количество подсъзнателен гняв и тревога, в отговор на напреженията на все­кидневния живот.

За щастие хомеопатията разполага с мно­го ефективни начини за коригиране на неа­декватния адаптивен отклик. Хомеопатич-ните лекарства са доказали ролята си на ре­гулатори в психо-емоционалния живот на човека.Човешкият ум проявява склонност да избягва и заобикаля неприятните, сму­щаващи, плашещи, объркващи и често бо­лезнени емоции, с които не може да се спра­ви. Изглежда, че физическата болка е за предпочитане пред емоционалната.

Ние по­тискаме чувствата на тревожност, гняв, слабост, зависимост и ниска самооценка, за­щото не се вместват в нормите за "добро поведение" на нашата култура. Често "ис­кам" и "трябва" се разминават напълно и това поражда огромен вътрешен конфликт. И същевременно в нашия двуполюсен свят, стремежът към баланс се поддържа от ед­накво силен натиск който работи в посока на потиснатите емоции да излязат на по­върхността и да стигнат до съзнанието. Та­ка физическата болка предоставя възмож­ност за лечение на емоционалната травма. Затова източните народи вярват, че болка­та съществува единствено, за да бъде пре­гърната. И затова хомеопатията, уважавай­ки симптомите, търси и лекува причините на заболяванията.


Бих искала да опиша три случая от моята практика.

 

39-годишна жена с дископатия на лумбални прешлени вляво, от 9 години. По време на криза има много силни болки, нетърпи­ми, с изтръпване на левия крак и петата. Не може да се движи и остава на легло. По­добрява се при сгъване на две. През оста­налото време (извън криза) има постоянна болка, ограничени движения, не може да се навежда напред.

В работата има неприятности, чести кон­фликти, които се мъчи да избягвва и пре­мълчава.

Лекувана е с мануална терапия, Новоплекс и Фелоран, с временни подобрения и чести рецидиви. Лекуващият невролог нап­равил лоша прогноза, с голяма вероятност да се наложи хирургическа намеса.

Лекарството беше Колоцинтис. На 2-3-я ден настъпи подобрение и след една сед­мица болките отзвучаха напълно. Възста­нови се пълният обхват на движенията.

Втори случай: 66-годишен мъж с диско­патия на лумбални прешлени вдясно, от 10 години. Много силни болки и ограничени движения. Болки в легнало положение, ка­то се раздвижи се подобряват и след про­дължително движение се влошават отново. Стрелкаща болка по хода на седалищния нерв. Десният крак изтръпва, "омеква" и "поддава", "изпуска" при ходене.

Последователно дадох Рус-токс, Рута и Хиперикум с незадоволителен ефект. След като взе Арсеник, като конституционално лекарство, последва влошаване за 2 дни и след това - рязко подобрение и болката премина напълно.

Трети случай: 38-годишна жена с болка в горната част на гърба, между двете лопат­ки. Амбициозна, перфекционистка. Старае се да носи 2 дини под една мищница. Де­нят й завършва с болка в гърба, която опис­ва като тъпа, досадна и тормозеща. Харак-тернотно беше, че болките се засилват мно­го, когато съпругът е в командировка и я принуждават да става посред нощ, за да пие обезболяващи.

Откакто взе хомеопатично лекарство, не се е налагало да пие болкоуспокояващи (ле­чението продължава). В емоционално от­ношение стана много по-независима и не се чувства "изоставена", когато мъжът й ра­боти много.

Нагоре