« обратно към: Хомеопатията днес

23 юни 2013

Да започнем отново живота си

Екатерина ЧАМУРЛИЙСКА

Д-р Дора ПАЧОВА


10016133-homeopathy--.jpgКакто повечето известни хомеопати и д-р Йоргос Тзантакис се е обърнал към хомеопатията след здравословен проб­лем. Бил е тийнеджър, на око­ло 16 години, със синузит. И бил излекуван. От 15 години практикува хомеопатия, има собствен кабинет в Атина, за­щитил е дисертация и през пос­ледните 6 години преподава на студентите по класическа хо­меопатия в курсовете на Гръц­ката хомеопатична медицинска асоциация. Има специалност вътрешни болести.

Преди време изнесе лекции в Со­фия.


- Хомеопатията в Гърция има вече значителна история. Какво трябва да направим у нас за по-бързото й разпрост­ранение. Още повече, че в ме­дицинските среди тя среща сериозна съпротива.

- Медиците се противопоста­вят на хомеопатията, защото не могат да разберат начина, по който тя действа - т.е. как таки­ва малки дози оказват въздейс­твие върху човешкия органи­зъм. Това е техният голям проб­лем. Не смятам, че трябва да се притеснявате от лекарите, кои­то се противопоставят. Но тъй като хомеопатията в България се развива отскоро, трябва да се обедините, да работите заедно и много сериозно. И смятам, че в края на краищата няма да има­те проблеми, защото най-напред ще ви приемат хората. А тези, които излекувате са вашата най-голяма сила. Нямате нужда ня­каква общност да ви приеме, ня­мате нужда от реклами, имате нужда от добри резултати. От излекувани пациенти.

-  Много често лекари и фармацевти, без сериозни хомеопатични познания, "пред­писват" лекарства по спра­вочник или според различни спотове и листовки. Нещо по­вече - препоръчват се препарати-коктейли. Какви са опасностите от самолечение, особено с комплексните ле­карства?

-  Хората са отговорни за собс­твеното си здраве - затова дали искат да се излекуват или да го разрушат. За нас като класичес­ки хомеопати е важно да повли­яем, да възстановим здравето на много дълбоко ниво. А това е невъзможно да бъде направено с комплексни препарати и с купуване на лекарства от аптеките. Защото само едно добре подбрано конституционално лекарство може да повлияе ор­ганизма на дълбоко ниво.

-  Обаче една богата фармацевтична компания може да си плати телевизион­на реклама за съответния препарат и сетне хората си купуват, да речем, хомеопатичен коктейл за кашлица - без зна­чение каква е тя - суха, с експекторация, магарешка и т.н. Как да но­сят отговорност? Особено когато става дума за много пари.

-  Разбира се, това явление би усложнило ситуацията в някои случаи. Но не мисля, че можете да направите нещо. Защото, пак повтарям, човек е отговорен за постъпките си. Единственото, което трябва да напра­вите е да информирате кое е добро и кое не е толкова добро. От друга страна когато хо­рата видят, че няма резултат от приемане­то на тези комплесни препарати или от съ­ответния начин на предписване, в крайна сметка ще дойдат при вас.

-  Или ще кажат - хомеопатия ли, това не действа.

-  Ако вие сте постоянни и добре си вър­шите работата си, в крайна сметка пациен­тите ще дойдат при вас, защото те рано или късно ще разберат, че има и друг начин на използване на хомеопатията, който дава по­добри резултати. Вашата задача е да им по­кажете това. Че има хомеопати, които мно­го добре изучават проблемите на пациен­тите, анализират ги и предписват правил­ното лекарство.

-  Може ли хомеопатиното лекарство, дадено по конкретен повод, да повлияе цялостния живот на пациента?

-  Представете си едно бебе с обрив. Ле­карят предписва кортизон или го намазва с нещо друго и обривът изчезва изцяло. След 5 години детето прави астма, сенна хрема и въобще алергична реакция. И пак му да­ват кортизон, защото това е единственото нещо, с което алопатията разполага. Мина­ват още години и идваме тук, когато паци­ентът вече е с депресия. Ако в началото, натова бебе е дадено правилното хомеопатично лекарство, се избягва даването на кор­тизон. Следователно се открива друга въз­можност за протичане на живота на този пациент. Кое от двете лечения ще предпо­четете за вашето дете? Това трябва да е на­чинът, който предпочитате за всяко друго дете. И означава, че този път е път към здра­ве през целия живот.

-  Вие споменахте, на лекцията си в Со­фия, че сте излекувал улцерозен колит с една доза Диоскорея 200 С. Кои бяха най-тежките случаи във вашата практика, излекувани с такива брилянтни предпи­сания, със симилимум.

-  Много случаи имам. Но няма нужда да разказвате такива впечатляващи неща, за да накарате другите хора да ни вярват. За­щото всеки може да приказва всичко. Само резултатите от нашата работа са в състоя­ние да убедят другите какво действително правим.

-  Какво ще кажете за хомеопати, кои­то предписват често различни лекарст­ва и то във високи потенции.

-  Това наистина си е проблем. Вероятно те просто не могат да открият подходящо­то лекарство. В усложнени случаи е труд­но, наистина, да се намери правилното ле­карство, но нормално това не се налага.

-  Чуват се различни, дори крайни мне­ния относно доказването на нови хомео­патични лекарства.

-  Мисля, че проблемът ни не е в това да използваме все по-нови и по-нови лекарст­ва. Имаме достатъчно лекарства, с които да работим добре. Проблемът е как правилно да използваме хомеопатията. И доколко дълбоко сме разбрали какво ни е казал Ха-неман (създателят на хомеопатията - б.а.). Защото той ни е казал не само как да пред­писваме и как да изучаваме Материя меди­ка, той ни е казал как да живеем. Мисля, че тази страна от писанията на Ханеман сме я забравили. Трябва отново да изучим тео­рията в книгите на Учителите, на Ханеман, Кент и другите. След като прочетем всичко и разберем какво са ни казали те, бихме мог­ли да започнем отначало, по един нов на­чин живота си.

-  Изполвате ли успоредно с хомеопатичното лечение и други методи, например фитотерапия, йога?.

-  Понякога използвам алопатични лекар­ства, когато това се налага, но обикновено - не. Учил съм китайска медицина, фитоте­рапия и много неща, но използвам само хо­меопатия.

-  Смятате ли, че тя е самодостатъчна като метод?

-  Не е достатъчна за всички случаи. По­някога имаме нужда и от друго. И тогава оставям нещата в ръцете на хората, които са добри специалисти и знаят какво да нап­равят. Не мога да правя всичко. Аз знам доб­ре едно нещо и практикувам него. Обикно­вено се притеснявам от хора, които правят много неща едновременно.

-  Кой лекува вас и вашите деца.

-  Аз лекувам децата си, понякога - и себе си. Но ако случаят предполага, моля някой от колегите в центъра, в който работя, да се заеме с мен. Много е трудно да намериш лекарство за себе си.

-  С това май трябва да започват всич­ки лекции - да не си самопредписваме лекарства.

-  Да, така е, защото когато започнем да учим хомеопатия обикновено пием едно след друго много лекарства и накрая няма никакъв резултат.

-  След толкова години практика, как­во е за вас хомеопатията?

-  Живота ми.

Нагоре