« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

13 юли 2011

За какво служат добавките?

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

Йо­а­на Мар­ков­с­ка

 

Е 432 в пор­то­ка­ло­вия ви сок, Е 241 в мар­га­ри­на ви ... Хра­ни­тел­ни­те до­бав­ки са нав­ся­къ­де. За как­во слу­жат те? Как­во оз­на­ча­ва бук­ва­та Е, след­ва­на от ня­кол­ко циф­ри?

Пър­ва­та им цел е удъл­жа­ва­не жи­во­та на про­дук­ти­те. Тук на­ми­ра­ме и кон­сер­ван­ти, ко­и­то пре­чат на за­ра­зя­ва­не­то на хра­ни­те с мик­ро­ор­га­низ­ми, ка­то бак­те­ри­и­те. На опа­ков­ка­та те са от­бе­ля­ва­ни с бук­ва­та Е, след­ва­на от чис­ло меж­ду 200 и 300. Най-чес­то из­пол­з­ва­ни­те кон­сер­ван­ти от то­зи тип са сул­фи­ти­те, нит­ри­ти­те и оцет­на­та ки­се­ли­на.

За да се пре­дот­в­ра­ти ста­ре­е­не­то на про­дук­ти­те, се до­ба­вят ан­ти­ок­си­дан­ти - те за­ба­вят про­це­си­те на окис­ля­ва­не, ко­и­то гра­няс­ват маз­ни­ни­те и оли­о­то. Те са от­бе­ля­за­ни с бук­ва­та Е и чис­ла меж­ду 300 и 400. Ас­кор­би­но­ва­та ки­се­ли­на, нап­ри­мер, е ан­ти­ок­си­дант.

Цел­та на те­зи кон­сер­ван­ти не е са­мо да про­дъл­жат във вре­ме­то про­даж­ба­та на про­дук­ти­те: нап­ри­мер ог­ра­ни­ча­ва­не­то дос­тъ­па на бак­те­рии поз­во­ля­ва да се из­бег­нат хра­ни­тел­ни­те ин­фек­ции (сал­мо­не­ла и др.), но и по­ви­ша­ват ка­чес­т­во­то на хра­ни­те, ка­то не поз­во­ля­ват раз­г­раж­да­не­то на ви­та­ми­ни­те.

Дру­га­та цел, раз­би­ра се, е про­дук­ти­те да ста­нат по-прив­ле­ка­тел­ни - емул­са­то­ри, втър­ди­те­ли и  ста­би­ли­за­то­ри при­със­т­ват в кон­сис­тен­ци­я­та на мар­га­ри­на, сла­до­ле­ди­те, кон­фи­тю­ри­те и др. Емул­са­то­ри­те в са­лат­ния сос поз­во­ля­ват свър­з­ва­не­то на оли­о­то с во­да­та. До­ба­вят се със­тав­ки,  ко­и­то имат свойс­т­во­то да про­ме­нят ки­се­лин­ност­та на хра­ни­тел­ни­те про­дук­ти и та­ка ги пра­вят по-вкус­ни. Те са от­бе­ля­за­ни на опа­ков­ки­те с бук­ва­та Е и циф­ри­те меж­ду 400 и 500. Всмук­ва­те­ли­те, ко­и­то под­дър­жат све­жест­та на про­дук­ти­те са мно­гоб­рой­ни и за­е­мат по­ре­ди­ца­та меж­ду 600 и 700.

Най-раз­п­рос­т­ра­не­ни­те до­бав­ки са оц­ве­ти­те­ли­те (име­то им по­каз­ва за как­во се из­пол­з­ват) и те са в по­ре­ди­ца­та чис­ла меж­ду 100 и 200. Сред тях са ка­ра­ме­лът и хло­ро­фи­лът.

Би­ту­ва мне­ни­е­то, че всич­ки до­бав­ки са син­те­тич­ни, но то­ва не е та­ка. Ня­кои са из­ця­ло ес­тес­т­ве­ни, дру­ги са сме­се­ни. Сред ес­тес­т­ве­ни­те на­ми­ра­ме втвър­ди­те­ли от зър­на, пло­до­ве и во­до­рас­ли, оц­ве­ти­те­ли или окис­ли­те­ли ка­то ви­не­на­та ки­се­ли­на, ко­я­то се до­би­ва от пло­до­ве­те.

Ня­кои до­бав­ки са син­те­тич­ни, но са из­в­ле­че­ни от ес­тес­т­ве­ни про­дук­ти - нап­ри­мер ас­кор­би­но­ва­та ки­се­ли­на (ан­ти­ок­си­дант) или ка­ро­те­но­и­ди­те (оц­ве­ти­те­ли). Раз­би­ра се във всич­ки ка­те­го­рии до­бав­ки има и та­ки­ва, ко­и­то са от син­те­ти­чен про­из­ход.

Нагоре