« обратно към: Хомеопатия, здраве и природа

15 юли 2011

Хо­лес­те­ро­лът: как да на­ма­лим рис­ко­ве­те

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"


Да се хра­ниш доб­ре оз­на­ча­ва да се на­ма­ли рис­кът от сър­деч­но-съ­до­ви за­бо­ля­ва­ния. Оба­че зна­е­те­ли как да сни­жи­те стой­нос­ти­те на ва­шия хо­лес­те­рол? Виж­те съ­ве­ти­те на Френ­с­ка­та фе­де­ра­ция по кар­ди­о­ло­гия.

На­ма­ля­ва­не на стой­нос­ти­те на  хо­лес­те­ро­ла

 

То­ва е въз­мож­но: ве­че са го до­ка­за­ли мно­жес­т­во из­с­лед­ва­ния. На­ма­ля­ва­не­то на ни­ва­та на хо­лес­те­ро­ла на­ма­ля­ва и рис­ка да нап­ра­ви­те ин­фаркт, во­дещ до смърт, ако ве­че сте има­ли сър­де­чен ин­ци­дент.

Как? По по­вод кон­с­та­ти­ра­ни­те би­о­ло­гич­ни ано­ма­лии и рис­ко­ви фак­то­ри ва­ши­ят ле­кар ще ви пред­пи­ше ле­кар­с­т­ва, но хра­не­не­то ви е съ­що тол­ко­ва не­об­хо­дим "ме­ди­ка­мент". Та­ка съ­що, не заб­ра­вяй­те да ко­ри­ги­ра­те дру­ги­те рис­ко­ви фак­то­ри:

* спре­те ци­га­ри­те;

* сле­де­те кръв­но­то си на­ля­га­не;

* сле­де­те ни­ва­та на за­хар­та, ако сте ди­а­бе­тик;

* во­де­те не тол­ко­ва за­сед­нал жи­вот;

* ос­во­бо­де­те се от над­нор­ме­но­то тег­ло.

Хра­не­те се пра­вил­но, за да се чув­с­т­ва­те доб­ре

Де­сет пре­по­ръ­ки1

Съ­ве­ти за въз­рас­т­ни, мла­ди и по-мал­ко мла­ди, ко­и­то ис­кат да на­ма­лят рис­ко­ве­те от сър­деч­но-съ­до­ви за­бо­ля­ва­ния и свръх­тег­ло.

1. Уточ­не­те ва­ши­те рис­ко­ви фак­то­ри;

2. Раз­бе­ре­те как­во е ни­во­то на ва­шия хо­лес­те­рол

3. Спре­те да пу­ши­те;

4. Ре­дов­но пра­ве­те фи­зи­чес­ки уп­раж­не­ния;

5. Раз­но­об­ра­зе­те хра­не­не­то си;

6. Под­дър­жай­те иде­ал­но­то тег­ло;

7. На­ма­ле­те маз­ни­ни­те;

8. Яж­те зе­лен­чу­ци и пло­до­ве;

9. Вни­ма­вай­те със сол­та;

10. Ал­ко­хол: уме­ре­но.

Раз­но­об­раз­но хра­не­не:

Яж­те все­ки ден:

* Хляб;

* Кар­то­фи или ка­ши, ориз или зе­лен­чу­ци;

* Зе­ле­ни зе­лен­чу­ци, су­ро­ви или гот­ве­ни;

* Ме­со, пи­ле или ри­ба;

* Су­ро­ви пло­до­ве.

Иде­ал­но­то тег­ло:

За  90 % от на­се­ле­ни­е­то иде­ал­но­то тег­ло е то­ва, ко­е­то чо­век е имал на 25 го­ди­ни. Вър­не­те се към не­го. Ре­дов­но пра­ве­те и гим­нас­ти­ка.

На­ма­ля­ва­не на маз­ни­ни­те, хо­лес­те­ро­ла, на­си­те­ни­те мас­т­ни ки­се­ли­ни:

* из­пол­з­вай­те нет­лъс­ти ме­са;

* Кон­су­ми­рай­те ри­ба и пи­ле;

* Яй­ца­та - уме­ре­но;

* Из­бяг­вай­те пър­же­ни­те хра­ни;

* Из­бе­ре­те та­ко­ва при­гот­вя­не на хра­ни­те, ко­е­то не изис­к­ва или изис­к­ва съв­сем мал­ко маз­ни­ни;

* За са­ла­ти­те из­пол­з­вай­те рас­ти­тел­ни мас­ла, бо­га­ти на не­на­си­те­ни мас­т­ни ки­се­ли­ни (зех­тин, ца­ре­вич­но олио,  ра­пич­но олио, оре­хо­во олио, слън­чог­ле­до­во олио), ка­то ги ре­ду­ва­те;

* Вни­ма­вай­те със слад­ки­ши­те и сла­до­ле­ди­те;

* Из­пол­з­вай­те млеч­ни про­дук­ти с мал­ко маз­ни­ни (обез­мас­ле­ни прес­ни и ки­се­ли мле­ка и си­ре­на);

* Че­те­те вни­ма­тел­но ети­ке­ти­те на хра­ни­те.

Вни­ма­вай­те със сол­та

* Мах­не­те сол­ни­ца­та от ма­са­та;

* Из­бяг­вай­те чес­та­та кон­су­ма­ция на хра­ни, бо­га­ти на сол (кол­ба­си, осо­ле­ни ме­са).

В ре­зю­ми: НИ­ЩО НЕ Е ЗАБ­РА­НЕ­НО. Ако оби­ча­те ме­со или мас­ле­но си­ре­не, нап­ра­ве­те си праз­ник... Но из­х­вър­ле­те всич­ки ос­та­на­ли маз­ни­ни.(ХВ)

 

Кни­ги

"На­ру­ше­ния на хра­не­не­то. При­чи­ни, сим­п­то­ми, те­ра­пии", Ул­рих Кунц, Ан­д­ре­ас Хи­лерт, изд. "Лик", Со­фия, 2001, це­на 2,90 лв.

През 1995 г. из­с­ле­до­ва­тел­с­ка гру­па от Хар­вар­д­с­кия уни­вер­си­тет в Бос­тън пуб­ли­ку­ва из­с­лед­ва­не врху гру­па от об­що над 115 000 ме­ди­цин­с­ки сес­т­ри, ко­и­то са би­ли наб­лю­да­ва­ни и из­с­лед­ва­ни над 16 го­ди­ни. През пе­ри­о­да на наб­лю­де­ни­е­то 5000 от 30-35-го­диш­ни­те в на­ча­ло­то на из­с­лед­ва­не­то по­чи­на­ли. Кол­ко­то по-ви­со­ко би­ло те­лес­но­то тег­ло, тол­ко­ва по-ви­сок бил  рис­кът от смърт от кар­ди­о­вас­ку­лар­но за­бо­ля­ва­не. При же­ни със зат­лъс­тя­ва­не рис­кът да по­чи­нат от ин­фаркт или ин­султ бил поч­ти осем пъ­ти по-ви­сок от же­ни­те с нор­мал­но тег­ло. Двой­но по-ви­сок бил и рис­кът за смърт от ра­ко­во за­бо­ля­ва­не.

Та­зи мно­го го­ля­ма, ме­до­тич­но убе­ди­тел­на сту­дия до­каз­ва и ди­фе­рен­ци­ра още вед­наж не­що, ко­е­то е из­вес­т­но от­дав­на - хо­ра­та с над­нор­ме­но тег­ло жи­ве­ят по-крат­ко.

Но как­то зат­лъс­тя­ва­не­то, та­ка и бу­ли­ми­я­та и ано­рек­си­я­та са все по-нат­рап­чи­во раз­п­рос­т­ра­не­ни на­пос­ле­дък. Всич­ки те са поз­на­ти ка­то раз­с­т­ройс­т­ва на хра­не­не­то и по­ве­де­ни­е­то на хра­не­не. При­чи­на­та за тях­но­то за­чес­тя­ва­не ве­ро­ят­но се крие в мо­дер­ния на­чин на жи­вот и не­из­беж­ния стрес, на кой­то сме под­ло­же­ни. Из­хож­дай­ки от фи­зи­о­ло­ги­я­та на хра­не­не­то и во­де­ни от пси­хо­ло­ги­чес­ки и ис­то­ри­чес­ки ос­но­ва­ния ав­то­ри­те на кни­га­та обяс­ня­ват те­лес­ни­те и ду­шев­ни про­це­си, во­де­щи до бо­лес­тот­вор­но по­ве­де­ние спря­мо хра­не­не­то. Те по­соч­ват и пъ­ти­ща­та, ко­и­то мо­гат да ни из­ве­дат от дя­вол­с­кия кръг на те­зи раз­с­т­ройс­т­ва. (ХВ)

Нагоре