« обратно към: Материя медика

30 юни 2011

Водородът - начин за разбиране на света

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

Питър Морал
Хид­ро­ге­ни­ум (во­до­род) е мно­го ин­те­рес­но ле­кар­с­т­во. То е свър­за­но с на­ча­ло­то и края, с ду­хов­но­то, със съ­ни­ща­та и ви­де­ни­я­та, ха­лю­ци­на­ци­и­те, из­кус­т­ва­та, пси­хот­роп­ни­те ве­щес­т­ва. То би под­хож­да­ло на зас­та­ря­ва­щи хи­пи­та, ко­и­то все още си спом­нят за упот­ре­ба­та на ха­шиш. В дейс­т­ви­тел­ност то­ва са ме­ди­у­ми­те, фи­зи­ци­те и всич­ки ко­и­то имат  ви­де­ния, ха­лю­ци­на­ции и спо­ко­ен под­ход към жи­во­та.

То под­хож­да на въз­душ­ни­те зна­ци (Близ­на­ци, Вез­ни и Во­до­лей) и на всич­ки с из­г­ря­ващ и си­лен  Мер­ку­рий и т.н., а съ­що и те­зи, ко­и­то се ин­те­ре­су­ват от ду­хов­ност, ре­ли­гия, осо­бе­но из­точ­на­та, езо­те­рич­ни и древ­ни ре­ли­гии и фи­ло­со­фии. То­ва е ле­кар­с­т­во за тър­са­чи на ис­ти­на­та, фи­ло­со­фи и изоб­ре­та­те­ли на ве­ли­ки про­ек­ти за раз­би­ра­не на све­та. То е по­лез­но и за те­зи, ко­и­то са из­пол­з­ва­ли пси­хот­роп­ни ве­щес­т­ва, а съ­що и за ме­ди­у­ми­те, га­да­те­ли­те и хо­ра­та с ха­лю­ци­на­ции. Те са склон­ни да мис­лят за смърт­та и не­пос­то­ян­с­т­во­то, за мър­т­ви­те, мър­т­ви те­ла и чес­то съ­ну­ват на та­зи те­ма.

Те гле­дат на све­та ка­то на илю­зия, а твър­да­та ма­те­рия за  тях е тън­ка, ле­ка, гъв­ка­ва и спо­соб­на да из­чез­не във все­ки един мо­мент. За­то­ва ха­рес­ват сюр­ре­а­лиз­ма, фан­та­зи­я­та и иде­я­та, че све­тът е ед­на по­вър­х­нос­т­на илю­зия без твър­да ос­но­ва. Смя­тат ре­ал­ния свят за фал­шив, и че зад не­го се крие ис­тин­с­ки­ят свят на ми­съл­та и ду­ха, кой­то е ис­тин­с­ки­ят свят. Склон­ни са съ­що да вяр­ват в ду­хо­ве, мо­гат да ги виж­дат и да го­во­рят с тях, мо­гат да по­се­ща­ват ас­т­рал­ни ре­ал­нос­ти, вяр­ват в ел­фи, феи и ду­хо­ве­те на рас­те­ни­я­та.

Те обик­но­ве­но са мно­го твор­чес­ки лич­нос­ти, ко­и­то оби­чат да съз­да­ват и ком­по­зи­рат не­ща, му­зи­ка, ли­те­ра­ту­ра, фи­ло­соф­с­ки трак­та­ти, да тво­рят го­ле­ми про­ек­ти  (ка­то Сул­фур, Фос­фор и Па­ла­ди­ум).

Во­до­ро­дът е ал­фа­та и оме­га­та на ле­кар­с­т­ва­та - фун­да­мен­тал­на­та ос­но­ва на ма­те­ри­я­та. Плаз­ма­та, от ко­я­то е със­та­ве­но слън­це­то е пре­ди всич­ко во­до­род. По то­зи на­чин во­до­ро­дът се свър­з­ва с ог­не­ни­те зна­ци Лъв, Стре­лец и Овен.

Хо­ра­та-Хид­ро­ген виж­дат връз­ки­те и асо­ци­а­ци­и­те - не­ви­ди­ми хо­лис­тич­ни пъ­ти­ща във вся­ка сфе­ра от жи­во­та, би­ло то в из­кус­т­ва­та, ху­ма­ни­тар­ни­те на­у­ки, на­у­ка­та или фи­ло­со­фи­я­та. Те мо­гат да ста­нат по­доз­ри­тел­ни, су­е­вер­ни или пък да се чув­с­т­ват са­мот­ни и прес­лед­ва­ни. Те оби­чат да слу­шат зат­рог­ва­ща му­зи­ка и да сто­ят на вър­хо­ве­те на пла­ни­ни­те.

Как­ва е при­ро­да­та на ле­кар­с­т­во­то - хид­ро­ге­нът е еле­мент №1, ос­но­вен еле­мент и гра­див­на част на ця­ла­та ма­те­рия; той е ек­с­п­ло­зи­вен; със съ­ща­та при­ро­да, как­то и слън­це­то (плаз­ма­та); сил­но ре­а­ги­ращ; най-ле­ки­ят газ; за­ра­ди по­ло­жи­тел­ни­те йо­ни по­тис­ка нас­т­ро­е­ни­е­то, изо­би­лен край мо­ре­то; оби­ча да се мо­тае; чув­с­т­ви­те­лен на до­пир, ста­тич­но елек­т­ри­чес­т­во и елек­т­ри­чес­ки за­ряд; (ка­ли карб, нат-мур); ак­ти­вен, енер­ги­чен, нес­по­ко­ен; уни­вер­са­лен и кос­мо­по­ли­тен по при­ро­да - впис­ва се нав­ся­къ­де.

Ти­по­ве­те Хид­ро­ген оби­чат и чес­то из­пол­з­ват след­ни­те ду­ми:

Асо­ци­а­ти­вен, аб­сор­би­ра, ал­фа и оме­га, ата­вис­тич­но, из­то­щен, ме­хур­че, бла­жен­с­т­во, раз­мит, об­ла­ци,  кап­су­ла, бре­го­ва ли­ния, ком­п­лек­с­но, съм­ни­тел­но, не­си­гур­но, дъл­бо­ко, сън/кръ­го­зор, из­чез­ва, ем­б­ри­о­нал­но, езо­те­рич­но, из­диг­на­то, еми­сия, кап­су­ли­ра­не, фун­да­мен­тал­но, фан­та­зия, те­че­ние, блес­тя­що, гран­ди­оз­но, ге­о­ло­гич­но, хо­лис­тич­но, им­п­ре­си­о­нис­тич­но, по­та­пям, ин­ту­и­тив­но, блес­тя­що, ле­ген­дар­но, па­мет, ме­ди­та­тив­но, ме­та­фи­зич­но, про­из­ход, ор­га­нич­ност, чис­то­та, нас­той­чи­вост, фе­но­ме­но­ло­ги­чен про­цес, квин­те­сен­ция, ре­ми­нис­цен­ция,, се­ми­о­ти­ка, съб­лаз­ни­те­лен, под­зе­мен, сюр­ре­а­лис­ти­чен, ре­зо­ни­ращ, те­о­ло­ги­чен, тран­с­це­ден­тен, съ­вър­ше­но, не­ре­ал­но, не­ди­фе­рен­ци­ра­но...

Лич­нос­ти-Хид­ро­ген: Алън Гин­с­бърг, Тим Ла­ри, Сал­ва­дор Да­ли, Кас­пар Да­вид Фрид­рих, Блейк, Св. Йо­ан Кръс­ти­тел, Све­та Те­ре­за, Бьо­ме, Бу­да, Ед­гар Кей­си, Еле­на Бла­ват­с­ка, Ми­ке­лан­дже­ло, Га­у­ди, Кар­лос  Кас­та­не­да, Айн­щайн, Ко­ле­ридж, Де Ку­ин­си, Бош, Бър­к­ли, Пла­тон, Ню­тон, Ма­лер, Брук­нер, Ме­си­ен, Мар­гит, Стен­ли Спен­сър, Ди­лан То­мас и др.

(Ин­тер­нет)

Нагоре