« обратно към: Материя медика

13 декември 2011

Група Alumina

СПЕЦИФИКА В ПСИХИЧНАТА КАРТИНА НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ОТ ЕДНА И СЪЩА ГРУПА

 

ALUMINA

 

Доц. д-р Станка Михалкова

Успехът на хомеопатичното лечение зависи от прецизността на предписанието. То е най-точно, ако се вземат предвид рядко срещаните симптоми. В поредица от статии ще се запознаете с психически симптоми, за които посоченото лекарство е единствено при лекарс­тва от една и съща група.

ГРУПА „ALUMINA"

Алфонс Штигеле [3] посочва, че картина­та на отравяне с алуминий е една и съща при различните му съединения. Характерно е ра­зяждащото действие върху лигавиците. Наб­людават се патологични изменения в централ­ната нервна система и увреждания на гръб­начния мозък. Това е отрова с продължител­но последействие.

Резултатите, получени от изпитванията на хомеопатичното лекарство от Самуел Ханеман и учениците му съвпадат.

Психическите симптоми при доказванията са еднознач­ни: депресия с намаляване на инициативата, страх като че е надвиснала опасност или със­тояние „като че ли е извършил някаква нес­праведливост". Често при доказванията се появяват симптоми, свързани с нарушение в походката и виене на свят, които могат да се разглеждат като симптоми от страна на цен­тралната нервна система в резултат на от­равянето.

В картината на изпитванията се наблюда­ва забавеност на усещанията за болка и при възприемане на външните събития. Характерът на болките е: като от горещо желязо, кое­то се прокарва през гръбначния мозък; опас­ващи, стрелкащи болки; усещане за изтръп­ване на краката. Има спазми и нарушения на координацията - слабост на гласните връзки, внезапна, пълна загуба на гласа, слабост на очните мускули, усещания за стягане на хра­нопровода, като че ли храната не слиза на­долу.

Появяват се умствени симптоми като: грешки в писането и говора, суицидни мисли и натрапливи представи; изпитващият посто­янно бърза, но нищо не може да направи достатъчно бързо, времето за него тече мно­го бавно.

Като заключение от провежданите в продължение на десетилетия наблюдения, може да се приеме, че лекарствата от алуми­ниевата група действат като конституционални за хора със слабо тяло, с много суха кожа и сухи лигавици. Имат силна непоноси­мост към картофи [3].

Според Ернс Фарингтон [4] Alumina дейс­тва добре на възрастни хора със слабо телос­ложение, които изглежат много сбръчкани и изтощени; на девойки през пубертета, ако страдат от безсъние; на деца с крехко телос­ложение, които са хранени изкуствено и са слаби и покрити с бръчки от недохранване; мъже в потиснато състояние и със слаб ха­рактер, които бързо се уморяват и са безраз­лични към работата си. Един час им се струва като половин ден. Те са постоянно недовол­ни.

Ще разгледаме психичните картини на следните хомеопатични лекарства от алуми­ниевата група: Alumina (Alum.), Alumina phosphorica (Alum-ph.) и Alumina silicata (Alum-sil.).

Alumina (Alum.)

Лекарството е направено от вид чиста глина, известна под името Argila [2]. Хими­ческата формула е А1(ОН)з. Синоними -Aluminum hydroxide, Aluminum trihydrate. Представлява много фин бял прах, мек на пипане, без вкус, неразтворим във вода, обра­зува с водата тестообразна смес [4]. Основна­та идея при лекарствата от тази група е забавеност на функциите, която достига до парализа. Симптомите се развиват много бавно.

На умствено ниво могат да се проследят следните етапи  [1]:

 1. Забавена умствена дейност - бавно раз­бира, бавно обмисля, бавно действа.
 2. Бавността води до особен вид обърква­не - идеите са неясни, мъгливи. Трудно опис­ва усещанията си.
 3. Объркаността преминава в постепенно усещане за загуба на идентичността. Когато говори, има чувството, че някой друг говори чрез него  или че чува през чужди уши. На този етап пациентът стига до извода, че полудява. Това не е страх, а обективно заключение.
 4. Изпада в дълбоко отчаяние, с идеята, че никой не може да му помогне.
 5. Дегенерация на нервната система.

На емоционално ниво също може да се проследи специфично прогресиране на пато­логията [1]:

1. Има усещане, че нещо го кара да бърза. Това е чувство, че не може да върши нещата достатъчно бързо. Когато извършва някаква дейност има усещането, че времето тече твър­де бавно, а неговите действия не са бавни.

2. Осъзнава, че не може да свършва нищо навреме. Опасенията преминават в страх, че ще се случи нещо лошо - злополука, нещас­тие.

3. Депресия с мисли за самоубийство. Та­кива суицидни импулси се появяват при вида на нож или кръв. Депресията се характеризи­ра с унилост. Оплакванията са като на при­мирил се с положението си човек, като на дистанциран от това, което се случва с него.

Забавеността е и на физическото ниво [1]. Характерни са забавените реакции, перис­талтика, позиви за уриниране, преминаване­то на храната през хранопровода; пареза на краката; загуба на контрол върху крайници­те, на всички процеси в тялото.

Alum, има 78 самостоятелни умствени рубрики [5].

 • Разсеяност, редуваща се с оживеност. (А.)
 • Действеност, редуваща се с неспособност да мисли. (Вп.)
 • Болка, мъка, през нощта, в 4 часа. (Вп.)
 • Тревожност, в корема, безпокойство с нетърпеливост. (Нп.)
 • Тревожност, усещана в гърдите, сутрин 4 или 5 часа. (Нп.)
 • Тревожност в гърдите, в областта на сър­цето, сутрин от 4 до 5 часа. (Нп.)
 • Тревожност в гърдите, в областта на сър­цето, след ставане се подобрява. (Нп.)
 • Тревожност в гърдите, в областта на сър­цето, нощем, 4 часа. (Нп.)
 • Тревожност, с опасност от припадъци. (Кп.)
 • Тревожност, от въображаема болка, кога­то спи, сутрин при събуждане. (А.)Тревожност; Тре­вожност сутрин, при събуждане;
 • Тревожност вечер;
 • Тревожност през нощта, събужда се;
 • Тревожност със страх;
 • Тревожност по време на температура;
 • Тревожност с топлина;
 • Кръв или нож не може да гледа;
 • Добро нас­троение, весел в леглото;
 • Непоносимост към компания;
 • Оплаква се;
 • Концентрация, труд­на;
 • Обърканост;
 • Обърканост от алкохолни напитки;
 • Обърканост за собствената иден­тичност;
 • Обърканост за собствената иден­тичност, чувство за двойственост;
 • Обърка­ност докато чете;
 • Обърканост, след ставане;
 • Обърканост, при събуждане;
 • Обърканост след пиене на вино;
 • Опак;
 • Делюзии - че времето минава бавно;
 • Делюзии - че всичко изглежда нереално;
 • Неподчинение;
 • Сънища, любовни;
 • Съ­нища с полюция;
 • Сънища неспокойни;
 • Съни­ща, объркани;
 • Сънища, страшни;
 • Сънища, много;
 • Сънища, кошмари;
 • Сънища, за раз­бойници;
 • Сънища, досадни;
 • Бавно мислене и схващане;
 • Досада, скука;
 • Страх;
 • Страх от апоплексия;
 • Страх от кръв;
 • Страх от надвис­нала болест;
 • Страх от нещастие вечер;
 • Страх от лудост, да не загуби своя разум;
 • Страх от самоубийство;
 • Лесно забравя при темпера­тура;
 • Непредпазлив;
 • Вие;
 • Хипохондрия при събуждане;
 • Хистерия;
 • Малоумие, глупост;
 • Безразличие, апатия;
 • Мързел;
 • Мързел след обяд;
 • Лудост;
 • Нерешителност;
 • Раздразни­телност;
 • Желание да убие, когато види нож;
 • Желание да убие с нож;
 • Внезапен импулс да убие;
 • Смее се преди, по време или след конвул­сии;
 • Смее се, конвулсивно, спазматично;
 • Смее се хистерично;
 • Мания, лудост;
 • Памет, слабост, загуба на;
 • Памет, слабост, загуба на при главоболие;
 • Прави грешки като говори;
 • Прави грешки, използва грешни думи;
 • Вайка се, спонтанно;
 • Вайка се по време на сън;
 • Нас­троение, променливо;
 • Настроение, промен­ливо при изпотяване;
 • Упорит, твърдоглав;
 • Лесно се обижда;
 • Моли се;
 • Умствена прострация;
 • Тиха натура;
 • Религиозна пристрастеност;
 • Безпокойство вечер;
 • Тъга, отчаяние, сутрин;
 • Тъга, отчаяние, сутрин при събуж­дане;
 • Тъга, отчаяние, с плач;
 • Усещания при­тъпени с виене на свят;
 • Свръхчувствител­ност към болка;
 • Сериозност;
 • Бавност;
 • Стряскане при заспиване;
 • Стряскане по време на заспиване;
 • Склонност към самоубийство;
 • Ка­то мисли за болестите, оплакванията се вло­шават;
 • Мисли, наплив на мислите

Alumina phosphorica (Alum-ph.)

Основни характеристики на лекарството са умствено изтощение, умора, раздразнител­ност. Прогресиращо отслабване на  умствена­та способности към края на учебния период. Може да има добро действие при хронични ефекти от скръб.

2 самостоятелни умствени рубрики [5]:

 • Изобилие, яснота на ума, редува се с при-тъпеност, застой; (К.)
 • Оплаква се от своето въображаемо не­щастие. (К.)

90 общи умствени рубрики с други лекар­ства. По-главните от тях са [5]: Болести в резултат на сексуални излишества; Болести от умствена работа; Тревожност с изпотя­ване; Умственото усилие го влошава.

Alumina silicata (Alum-sil.)

Лекарството е направено от вид скала. Съотношението е: Alumina 63%, Silica 37% [6]. Има дълбоко действие при заболявания на мозъка, гръбначния стълб и нервите. На психично ниво се характеризира със силна умствена възбуда, влошаваща се от гняв или раздразнение. Недоволство, обезсърченост и разсеяност. Тъга - чувства се по-добре като споделя своите неприятности с другите. Же­лае да бъде сам, но никое място не го удов­летворява. Критикува другите. Тревожност­та се увеличава преди менструация.

2 самостоятелни умствени рубрики [5]:

 • Делюзия, че ще падне, ако се изправи. (К.)
 • Тъга, потиснатост - подобрява се след като сподели с някого. (К.)

94 общи умствени рубрики с други лекар­ства. По-важните от тях са [5]: Тревожност през нощта, Тъга, отчаяние, депресия, мелан­холия, потиснатост.

Индекси на авторите, посочили съответните симптоми:

Allen T.F.                          (А.)

Bonninghauzen C.von         (Bn.)

Choudhuri                        (Ch.)

Hahneman S.                    (Hn.)

Hempel Ch. J.                   (HI.)

Hering C.                         (Hr.)

Jahr G. H. G.                    (J.)

Gallavardm J. P.                (Gal.)

Kent J. T.                        (K.)

Knerr C. B.                      (Kn.)

Roberts H. A.                   (Rb.)

Phatak S. R.                    (Ph.)

Schmidt P.                       (Sc.)

Vithoulkas G.                   (V.)

Нагоре