« обратно към: Материя медика

13 юли 2011

Хепатитът - няколко гледни точки

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

 

д-р Виолета Тенева

 

През пог­ле­да на тра­ди­ци­он­на­та ме­ди­ци­на

 

В Бъл­га­рия са поз­на­ти 4 ви­да ин­фек­ци­о­зен хе­па­тит - Тип А,В, С и Дел­та или D. В све­та са из­вестни още 2 ви­да - Е и F. Още 4 ви­да са в про­цес на про­уч­ва­не.

Хе­па­тит А - пре­да­ва се по фе­кал­но-ора­лен път, чрез за­мър­се­ни ръ­це. Из­с­лед­ва­ни­я­та по­каз­ват, че око­ло 80% от на­се­ле­ни­е­то на Бъл­га­рия пре­кар­ва то­зи хе­па­тит през жи­во­та си, ка­то в по­ве­че­то слу­чаи то­ва ста­ва без­сим­п­том­но. Про­цен­тът на пре­ка­ра­ли­те на­рас­т­ва с уве­ли­ча­ва­не­то на въз­раст­та на из­с­лед­ва­на­та гру­па. Има из­вес­т­на се­зон­ност - по­ве­че слу­чаи се наб­лю­да­ват есен­но-зим­ния се­зон. Има вак­си­на, ко­я­то се при­по­ръч­ва осо­бе­но ако ли­це­то е но­си­тел на хе­па­тит В и С. То­зи тип про­ти­ча по-ле­ко и хро­ни­фи­ци­ра по-мал­ко в срав­не­ние с хе­па­тит В.

Хе­па­тит В - пре­да­ва се по кръ­вен път, при кръ­воп­ре­ли­ва­не, при пол­з­ва­не на об­ща сприн­цов­ка от нар­ко­ма­ни, съ­що та­ка и по по­лов път - пре­ди се е на­ри­чал "хе­па­тит на мла­до­жен­ци­те" - съ­дър­жа се в спер­ма­та. 10% от хо­ра­та в Бъл­га­рия са но­си­те­ли. Про­ти­ча по-теж­ко от тип А и има оп­ре­де­ле­на склон­ност към хро­ни­фи­ци­ра­не. Ако до 6 ме­се­ца след пре­бо­ле­ду­ва­не не из­чез­не ха­рак­тер­ни­ят му мар­кер, по­вър­хос­т­ния ан­ти­ген HbsAg (из­вес­тен ка­то ав­с­т­ра­лийс­ки ан­ти­ген), за­бо­ля­ва­не­то се смя­та за хро­ни­фи­ци­ра­ло и па­ци­ен­тът ос­та­ва но­си­тел.

При­ла­га се ле­че­ние с ин­тер­фе­рон, но са­мо 20-30% от бол­ни­те се пов­ли­я­ват. Пре­да­ва се тран­с­п­ла­цен­тар­но - при бре­мен­ни­те мо­же да се пре­да­де и на пло­да.

Хе­па­тит дел­та или D - при­чи­ня­ва се от де­фек­тен ви­рус, кой­то мо­же да се раз­м­но­жа­ва са­мо в при­със­т­вие на ви­ру­са на хе­па­тит В. Ин­фек­ци­я­та с ви­ру­са на хе­па­тит дел­та во­ди до хро­ни­фи­ци­ра­не на хе­па­тит В. Пре­да­ва се по кръ­вен път и през де­бе­ло­то чер­во при хо­мо­сек­су­а­лис­ти.

Хе­па­тит С - пре­да­ва се по кръ­вен път и по по­лов път, но мно­го по-труд­но от хе­па­тит В. Не­об­хо­ди­мо е кръ­воп­ре­ли­ва­не на по­не 5-6 бан­ки за­ра­зе­на кръв. Най-лес­но се пре­да­ва при нар­ко­ма­ни­те - ди­рек­т­но се впръс­к­ва през за­ра­зе­на­та сприн­цов­ка. Лес­но хро­ни­фи­ци­ра, но про­ти­ча без­сим­п­том­но, до­ка­то след 20-25 го­ди­ни до­ве­де до ци­ро­за, осо­бе­но, ако са на­ли­це и дру­ги­те фак­то­ри ка­то ал­ко­хол и др.

Хе­па­тит Е - пре­да­ва се по во­ден и фе­кал­но-ора­лен път. Про­ти­ча ка­то хе­па­тит А, по-теж­ко при бре­мен­ни­те, при ко­и­то мо­же да до­ве­де и до смър­тен из­ход.

 

Езо­те­ри­чен пог­лед

 

Чер­ни­ят дроб по­лу­ча­ва сво­я­та енер­гия от т.н.тре­та чак­ра. То­зи енер­ги­ен цен­тър има  те­ле­сен ек­ви­ва­лент в слън­че­вия въ­зел. Ба­лан­си­ра­но­то про­ти­ча­не на енер­гия през не­го оси­гу­ря­ва на чо­ве­ка след­ни­те ха­рак­те­рис­ти­ки: от­го­вор­ност, дейс­т­ве­на во­ля, доб­ро са­мо­у­ва­же­ние, топ­ли­на в лич­ност­та, до­ве­рие, спон­тан­ност, иг­ри­вост, чув­с­т­во за ху­мор, под­хо­дя­ща са­мо­дис­цип­ли­на, чув­с­т­во за лич­на си­ла, спо­соб­ност да пос­ре­ща пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва.

То­ва мо­же да се на­ру­ши при трав­ма и мал­т­ре­ти­ра­не на чо­ве­ка, с ко­е­то се по­лу­ча­ват ка­то ре­зул­та­ти: зас­рам­ва­не, ав­то­ри­та­ри­зъм, про­мен­ли­вост, до­ми­ни­ра­не на во­ля­та, вприм­ч­ва­не, емо­ци­о­нал­на ма­ни­пу­ла­ция, страх от на­ка­за­ния, нас­ле­ден от ро­ди­те­ля срам, на­то­вар­ва­не с от­го­вор­нос­ти, не­под­хо­дя­щи за въз­раст­та - де­те, на­то­ва­ре­но с от­го­вор­нос­ти на ро­ди­тел.

При не­дос­та­тъч­ност на тре­та чак­ра се по­лу­ча­ват : нис­ка енер­гий­ност, сла­ба во­ля, лес­но го ма­ни­пу­ли­рат, сла­ба са­мо­дис­цип­ли­на и без за­мах, нис­ко са­мо­у­ва­же­ние, емо­ци­о­нал­на сту­де­ни­на, сла­бо хра­нос­ми­ла­не, слаб кръст, вле­че­ние към сти­му­лан­ти, мен­тал­ност на "жер­т­ва", об­ви­ня­ва дру­ги­те, па­си­вен и не­на­деж­ден.

При пре­ко­мер­на ак­тив­ност на тре­та чак­ра се сти­га до: аг­ре­сия, кон­т­ро­ли­ращ, пот­реб­ност да бъ­де ви­на­ги прав, да има пос­лед­на­та ду­ма, ма­ни­пу­ла­ти­вен, гла­ден за си­ла, лъж­лив, вле­че­ние към се­да­ти­ви, из­бух­ли­вост, прис­тъ­пи на на­си­лие, ви­рог­лав­с­т­во, ам­би­ция за шо­фи­ра­не, аро­ган­тен, със­те­за­те­лен, свръ­хак­ти­вен.

Всич­ко то­ва, пре­не­се­но вър­ху фи­зи­чес­ко­то тя­ло, во­ди до сму­ще­ния в яде­не­то, яз­ви, хи­пог­ли­ке­мия, ди­а­бет, мус­кул­ни сму­ще­ния, хро­нич­на умо­ра, хи­пер­то­ния, бо­лес­ти на сто­ма­ха, жлъч­ка­та и чер­ния дроб.

 

Хо­ме­о­па­тична ал­тер­на­ти­ва  при  за­бо­ля­ва­ния  на чер­ния дроб

 

Aconitum - те­жест в под­реб­ри­е­то, бол­ка при до­кос­ва­не на ко­ре­ма, стя­га­не и бо­де­жи в об­ласт­та на чер­ния дроб, ко­и­то пре­чат на ди­ша­не­то, раз­ду­ва­не на ко­ре­ма, пов­ръ­ща­не, не­въз­мож­ност да ури­ни­ра, па­ре­не и ре­же­ща бол­ка в чер­ва­та при ле­жа­не на дяс­но, към те­зи оп­лак­ва­ния се при­ба­вят ха­рак­тер­ни­те за ако­ни­та го­ля­ма тре­вож­ност и без­по­койс­т­во.

Arsenicum album - па­ре­не ка­то въг­лен, по­доб­ря­ва се от топ­ло, уве­ли­чен че­рен дроб, сил­ни бол­ки око­ло дро­ба, вло­ша­ват се от на­тиск, с нес­по­койс­т­вие, не мо­же да си на­ме­ри мяс­то, вър­ти се хо­ди на­сам-на­там и е от­ча­ян от жи­во­та. Бол­ки око­ло пъ­па, ко­и­то го ка­рат да се на­ве­де нап­ред, вло­ша­ват се от до­пир, опит да се пов­диг­не или от ле­жа­не на гръб.

Belladonna -  раз­дут, го­рещ ко­рем, ос­т­ра бол­ка в чер­ния дроб, ира­ди­и­ра­ща към ра­мо­то и вра­та, вло­ша­ва­щи се от ле­жа­не на бол­на­та стра­на, чув­с­т­ви­тел­ност на до­пи­ра на бельо­то, бол­ка ка­то че ли ня­кой те е стис­нал с ръ­ка, влошаване от на­тиск.

Berberis - про­бож­да­щи бол­ки в об­ласт­та на чер­ния дроб с жъл­те­ни­ца и бе­ли из­п­раж­не­ния.

Bryonia - уве­ли­чен дроб, бо­лез­нен, нап­рег­нат, по­доб­ря­ва се от ле­жа­не на бол­на­та стра­на. Па­ре­щи про­бож­да­ния, вло­ша­ва­щи се от на­тиск, каш­ляне и ди­ша­не. Те­жест след нах­ран­ва­не, бол­ка в ко­ре­ма ка­то да за­поч­ва ди­а­рия, це­ли­ят ко­рем е бо­лез­нен, влош се от до­кос­ва­не.

Calcarеa - чув­с­т­ви­тел­ност на най-лек до­пир, бо­лез­нен дроб при на­веж­да­не, про­бож­да­ния през и след на­веж­да­не, раз­ду­ва­не, га­зо­ве, твър­ди ко­рем­ни сте­ни, не тър­пят стег­на­то око­ло кръс­та, на­тиск в дро­ба с вся­ко прис­тъп­ва­не. Дър­па­не от­към гър­ба, ко­е­то се раз­п­рос­т­ра­ня­ва към дяс­но под­реб­рие и към срам­на­та кост. Уве­ли­чен дроб и жъл­те­ни­ца.

Carduus marianus - бол­ки в дро­ба, уве­ли­чен, сън­ли­вост, лош вкус в ус­та­та и жъл­те­ни­ца. Жъл­те­ни­ца­та мо­же да се прид­ру­жа­ва с тъ­по гла­во­бо­лие, гор­чив вкус и бял на­леп на ези­ка в сре­да­та и чер­вен връх и ръ­бо­ве. Жлъч­ни из­п­раж­не­ния и зла­тис­та ури­на. Уве­ли­че­ни­е­то на дро­ба е стра­нич­но.

Chelidonium - жъл­те­ни­ца, раз­дут и твърд ко­рем, кър­ко­ре­не, за­ба­ве­на пе­рис­тал­ти­ка. Стя­га­не око­ло пъ­па ка­то от връв. Хе­па­то­ме­га­лия, бол­ка в чер­ния дроб, оти­ва­ща на­зад или в ъгъ­ла на дяс­на­та ло­пат­ка.

Chinа - мно­го га­зо­ве но­щем и след яде­не, ко­и­то се по­доб­ря­ват при сви­ва­не нап­ред. Бол­ка в чер­нод­роб­на­та об­ласт при до­пир, уве­ли­чен  и твърд дроб, ко­ли­ко­об­раз­ни бол­ки с втри­са­не и жаж­да пре­ди из­хож­да­не.

Iod - хе­па­то­ме­га­лия, бол­ки след яде­не, жъл­те­ни­ца, из­мър­ша­вя­ва­не, те­жест под дяс­но под­реб­рие.

Kalium carbonicum - про­бож­да­не в об­ласт­та на дро­ба, вло­ша­ва­не от сту­ден въз­дух, хро­ни­чен хе­па­тит, жъл­те­ни­ца с ото­ци, бол­ка  при хо­де­не, ко­я­то се про­ме­ня в те­жест. Те­жест и раз­ду­ва­не в ко­ре­ма при  се­де­не и хо­де­не. Мно­го га­зо­ве, тряб­ва да се пре­вие на две. Же­ла­ние за го­ре­щи на­пит­ки и хра­ни.

Lachesis - чув­с­т­ви­те­ле­на чер­нод­роб­на об­ласт, не тър­пи ни­що стег­на­то там. Осо­бе­но под­хо­дя­що ле­кар­с­т­во за ал­ко­хо­ли­ци. Бо­лез­нен ко­рем, на­дут и чув­с­т­ви­те­лен. Ос­т­ри ре­же­щи бол­ки до при­па­дък, по­ду­ва­не в дяс­но, тряб­ва да ле­жи на гръб със сви­ти кра­ка. За хе­па­ти­ти и аб­с­цес на дро­ба.

Leptandra - па­ре­щи бол­ки в дро­ба, оти­ва­щи към гър­ба с втри­са­не. Бол­ки от дро­ба към пъ­па или ля­ва­та ло­пат­ка. Кър­ко­ре­не и чес­ти по­зи­ви за из­хож­да­не на тъм­ни зло­вон­ни из­п­раж­не­ния.

Lycopodium - кър­ко­ре­не и га­зо­ве вед­на­га след хра­на, чув­с­т­ви­те­лен на стя­га­не ко­рем, стрел­ка­щи бол­ки от дяс­но на­ля­во. Бол­ки в дро­ба от ди­ша­не, до­пир.

Magnesium muriaticum - на­тиск при дви­же­ние и до­пир, тег­ле­не при ле­жа­не на ля­во, хе­па­то­ме­га­лия с жълт език, па­ре­не в дро­ба със за­пек.

Mercurius solubilis - жъл­те­ни­ца, те­жест или ре­же­щи бол­ки в дро­ба, хе­па­то­ме­га­лия, же­ла­ние са­мо за хляб и мас­ло, ли­мо­ни. Бол­ка в дро­ба, вло­ша­ва­ща се от ле­жа­не на дяс­но, с жаж­да, гор­чив вкус, бе­за­пе­ти­тие, жъл­те­ни­ца.

Nitric acid - ко­ли­ко­об­раз­на бол­ка, по­доб­ря­ва­ща се от стег­на­ти дре­хи, же­ла­ние за маз­ни хра­ни

Nux vomica - хе­па­тит с жъл­те­ни­ца след гняв, при ал­ко­хо­ли­ци и нар­ко­ма­ни. Бол­ка в дро­ба при вся­ка стъп­ка, хе­па­то­ме­га­лия с про­бож­да­ния при на­тиск и дви­же­ние.

Nux moschata - сил­но на­дут ко­рем, усе­ща­не за ка­мъ­ни в дро­ба,  раз­ди­ра­щи и раз­къс­ва­щи от­вът­ре.

Phosphorus - хе­па­то­ме­га­лия с пул­си­ра­не в дяс­но, сла­бост и праз­ни­на, тряб­ва да лег­не. Чув­с­т­ви­тел­ност в об­ласт­та, вло­ша­ва­ща се от ле­жа­не на дяс­но и до­пир.

Нагоре