« обратно към: Материя медика

13 юли 2011

Природата на Лахезис

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

Паулина Генчева

 

Ле­кар­с­т­во­то се при­го­тов­ля­ва от от­ро­ва­та на су­ру­ку­ку - най-го­ля­ма­та юж­но­а­ме­ри­кан­с­ка от­ров­на змия. Грег Бе­дейн е на­пи­сал из­чер­па­тел­на ста­тия, ос­но­ва­на на ща­тел­но из­с­лед­ва­не на осо­бе­нос­ти­те на зми­я­та, ко­я­то про­ник­но­ве­но и ме­та­фо­рич­но е свър­зал с нра­ва на хо­ра­та, нуж­да­е­щи се от то­ва ле­кар­с­т­во. Ко­га­то ухап­ва жер­т­ва­та си, та­зи змия от­пус­ка дол­на­та си че­люст и след то­ва я за­вър­та от­ля­во на­дяс­но. Ко­га­то пог­лъ­ща пляч­ка­та, реб­ра­та й (по­ве­че от 400 на брой) съ­що се вър­тят от­ля­во на­дяс­но. Те­зи от нас, ко­и­то са за­поз­на­ти с хо­ме­о­па­ти­я­та, зна­ят, че хо­ра­та,  нуж­даещи се от Ла­хе­зис, имат сим­п­то­ми пре­дим­но в ля­ва­та стра­на на тя­ло­то или пък сим­п­то­ми­те им за­поч­ват от­ля­во и се прид­виж­ват на­дяс­но.

Та­зи мо­гъ­ща змия пог­лъ­ща пляч­ка­та си ця­ла. Ек­ви­ва­лен­тът на по­до­бен "за­лък" за чо­век би бил рав­нос­то­ен на 60-ки­лог­ра­мов сан­д­вич ... без Ко­ка ко­ла или как­во­то и да би­ло дру­го пи­тие, с ко­е­то да го прег­лът­не... и без да си по­ма­га с ръ­це!

По съ­щия на­чин па­ци­ен­тът, кой­то се нуж­дае от Ла­хе­зис, из­пит­ва бол­ка и труд­ност при  су­хо прег­лъ­ще, но се по­доб­ря­ва от прег­лъ­ща­не на хра­на.

Зми­я­та су­ру­ку­ку е топ­лок­ръв­на и из­бяг­ва слън­че­ва­та свет­ли­на и топ­ли­на, ка­то се за­ра­вя под зе­мя­та или из­би­ра по-ви­со­ки­те хлад­ни мес­та. Хо­ра­та тип Ла­хе­зис съ­що са топ­лок­ръв­ни, осо­бе­но ко­га­то са бол­ни. Топ­ли­на­та вло­ша­ва със­то­я­ни­е­то им.

Су­ру­ку­ку е нощ­на змия - тя ло­ву­ва и се хра­ни през нощ­та. Хо­ра­та от то­зи тип мо­гат да сто­ят буд­ни ця­ла нощ, без да се чув­с­т­ват умо­ре­ни. До­ри ще ви ка­жат, че умът им ра­бо­ти най-доб­ре но­щем. Кат­рин Ку­лър от­бе­ляз­ва, че Дос­то­ев­с­ки (ко­го­то оп­ре­де­ля ка­то Ла­хе­зис) пи­шел ро­ма­ни­те си в бур­ни сред­нощ­ни при­ли­ви на твор­чес­ка енер­гия.

Зми­я­та су­ру­ку­ку има теж­ка мус­ку­ла­ту­ра, ко­я­то я пра­ви поч­ти не­у­зяз­ви­ма за неп­ри­я­те­ли­те. Един­с­т­ве­но­то й сла­бо мяс­то е че­люс­т­на­та об­ласт и ши­я­та. Ко­га­то бъ­де хва­на­та за вра­та, тя за­поч­ва бяс­но да се мя­та в опи­ти да се ос­во­бо­ди. То­ва оба­че мо­же да до­ве­де до счуп­ва­не на вра­та й. Чо­ве­кът Ла­хе­зис съ­що е уяз­вим в об­ласт­та на че­люс­ти­те, гър­ло­то и вра­та. Той мо­же да по­лу­чи сим­п­то­ми в гър­ло­то и е тол­ко­ва чув­с­т­ви­те­лен в та­зи об­ласт, че не по­на­ся ни­що око­ло вра­та си - до­ри тяс­но де­кол­те.

Су­ру­ку­ку е не­ве­ро­ят­но бър­за змия. Тя на­па­да тол­ко­ва свет­ка­вич­но, че из­вър­ш­ва ня­кол­ко ухап­ва­ния, за вре­ме, ко­е­то е дос­та­тъч­но ед­ва за ед­но. Па­зи­ен­тът Ла­хе­зис съ­що е из­вес­тен със сво­я­та бър­зи­на - той го­во­ри и хо­ди бър­зо, има бър­зи мис­ли и ум.

При дви­же­ни­е­то на зми­я­та ези­кът й неп­ре­къс­на­то тре­пе­ри - Ла­хе­зис е ед­но от най-бъб­ри­ви­те ле­кар­с­т­ва в на­ша­та Ма­те­рия ме­ди­ка. От дру­га стра­на та­зи ак­тив­ност по­ня­ко­га "им връз­ва ези­ка" и Ла­хе­зис за­поч­ват да за­ек­ват или пел­те­чат.

Су­ру­ку­ку е из­вес­т­на и със сво­я­та ви­со­ка сек­су­ал­на енер­гия. В един зо­о­парк би­ло наб­лю­да­ва­но 22-ча­со­во неп­ре­къс­на­то съ­во­куп­ле­ние на две змии от то­зи вид! Кол­ко­то и да е стран­но, сред те­зи вле­чу­ги е бил ре­гис­т­ри­ран и хо­мо­сек­су­а­ли­зъм. Ето за­що не се учуд­ва­ме, че Ла­хе­зис е ед­но от мал­ко­то хо­ме­о­па­тич­ни ле­кар­с­т­ва, поз­на­ти със сво­я­та хо­мо­сек­су­ал­ност. В ре­пер­то­ри­у­ма на Кент ще от­к­ри­ем Ла­хе­зис в руб­ри­ки­те "Не­по­но­си­мост на мъ­же към же­ни" и "Влюб­ва се в хо­ра от съ­щия пол".

Нагоре