« обратно към: Хомеопатията днес

17 февруари 2012

Възстановяване на здравето,а не премахване на болестта

С  любезното съдействие на в. „Класическа хомеопатия

 

Румяна ЙОНЧЕВА

Възстановяване на здравето,а не премахване на болестта.

Свикнали сме да наричаме алопатичната медицина "официал­на". И тя наистина е такава, по­ради факта, че практиката й се поддържа от държавни субсидии и има министерско присъствие. Това не е съвсем правилно, защо­то тя е само един от видовете ме­дицина, съществуващи в света и във времето. Но само този вид медицина се изучаваше досега в медицинските академии и може би в тук е недоразумението. За щастие нещата постепенно за­почват да се променят.

Реформата на тази медицина си е нейн проблем, проблемът на обществото обаче е, че не официализира останалите видове ме­дицина. А ако успеем да преодолеем официалността на "офици­алната" медицина, ще разширим понятието си за медицина до въз­становяване на здравето, а не премахване на болестта. Това не е едно и също и за нето ще стане дума по-надолу.

Идеята за здравето като хармо­ния започва отново да си проби­ва път в съзнанието на притис­натото от наука и логика общес­тво. Не "човека-желязо" и не "ра­ботоспособност" са символите на благополучието в тази област. Здрав е сетивният, реактивният, адаптивният спрямо несъвърше­ната ни околна среда тип. Нужна е адекватност: болката, темпера­турата, кашлицата, гневът и пла­чът - това са очистващи реакции,неооходими за всяка жизнена система. Те трябва да се уважа­ват като знаци, а не да се премах­ват. Т. е.  здравето е нашата реак­тивност и способност за регене­рация. Рсзулттатът е вътрешна хармония и лесна адаптивност.

Ще намерим корените на ме­дицината далеч преди Хипократ - в търсенето на енергиен баланс във вътрешния свят и хармонич­ното единство с ритмите на все­лената. Нашето съществуване е обусловено не от човешката ло­гика, а от природния закон. Тя са­мата често се е оказвала патоло­гия вследствие на незачитането му. Лечението през вековете   никога не е било самостоятелно умение; лечителят е духовнно бо­гата личност с подчертана връз­ка с изкуствата и природните на­уки.

За гърците първият лекар е Хирон - кентавърът Хирон. Той жи­веел в една планина в Тесалия, мястото с най-много билки. Там той учел героите и синовете на боговете на лов, езда, музика и медицина. Хирон се отказал от безсмъртието си в полза на Прометей, а последният дарил на хо­рата освен огъня, познанията за лечебните билки, паметта и из­куствата. Нека си припомним и Орфей - той също е лечител.

Витулкас, един от големите хомеопати на века, споменава за двете, конкуриращи се линии в лечителството, олицетворени от Хигия и Асклепий. Ако се поразровим в митологията, ще откри­ем, че Асклепий е посветен в ле­чителското изкуство от Хирон. По пътя си от Епидавър към Ати­на той е придружаван от двама, предполага се тракийски, здравоносни демони - Хигия (означава здраве) и Телесфор (нося съвър­шенство), по-късно станали не­гова жена и син. Хигия олицет­ворява схващането, че здравето е порядък, който трябва да се поддържа, а Асклепий търси аб­солютното съвършенство, пренебрегвайки правилата на прос­тосмъртните. Заради съживява­нето на мъртви, което се смята­ло за престъпление, Зевс го уби­ва с мълния. По късно той се връ­ща към живота и на два пъти про­меня в божествена смъртната си природа. (Е, все пак Асклепий е син на Аполон и една нимфа!) Наричан е Спасител и името му носят асклепионите - лечебници­те в посветените му храмове. Из­вестна е една оброчна плочка от Глава Панега с изображенията на последните трима, където съглас­но установената иконография, Асклепий държи жезъл с увита около него змия, а Хигия е пре­гърнала змия и я храни от една паничка.

Мелиса Асилем, автор на мно­го хомеопатични изследвания, в статията си за лекарството Folliculin напомня древни предания от западната митология, които странно ни препращат към източ­ната философия. Това са тенден­циите на женското и мъжкото на­чало на лечението, едното - съ­образено с ритмите на взаимоот­ношенията между Луната и Земя­та и другото - заредено с дисцип­лина и потискащи инстинктите закони.

Философската мисъл, осланя­ща се на идеите на интуитивно­то познание, свързва най-общо епохата на платонизма, мирогле­да на неоплатониците, византийската философия - където макрокосмосът има своя микро-модел в човека, Парацелз, възп­риел тези идеи, пантеизмът, виталистите, интуитивизмът, иде­ите на Юнг ... и води до мисле­нето на Новата Епоха. Тя се отк­рива ясно в холистичната прак­тика на медицината, където ментално, емоционално и телесно ниво се представят с еднаква зна­чимост и динамична енергийна връзка.

Тази линия ни позволява да разберем Ханеман - потенцирал своите хомеопатични лекар­ства, превръщайки ги в инфор­мация, адресирана към енергия­та на пациента. Ханеман за ме­дицината е като Айнщайн за фи­зиката - той извежда лечението от клопката на материализма, ог­раничаващ медицинския ум, осо­бено след "века на разума". Не е трудно да се прецени колко мно­го се е откъснала академичната практика от корените на медици­ната, за да стигне до схващането за човека като механичен сбор от части на тялото, лекувани поот­делно от различни лекари.

В този смисъл хомеопатията не може да бъде покрита от терми­на медицина такъв, какъвто той функционира. Така че официал­ната медицина е само част от ши­рокия възглед на хомеопатията.

Хомеопатията е за хора, на­дживели материалните схваща­ния. За хора, свикнали с новини­те от квантовата физика. Хомео­патията работи с информация и енергия. Тя се нуждае от достатъчно духовна култура, за да по­чита връзката Човек-Вселена и достатъчно интелектуални уси­лия, за да бъде постигнато спе­цифичното откровение за всеки човек, по пътя му към хармония­та, при която всяка рутина би оз­начавала интелектуална леност.

Нагоре