« обратно към: Хомеопатията днес

02 януари 2013

Рисунките на децата са огледало на проблемите им

Статията е предоставена с любезното съдействие на вестник "Хомеопатия за всички"

 

интервю на Екатерина ЧАМУРЛИЙСКА

 

рисунки дец.jpgИндийският хомеопат проф. д-р Фарок Мастер изнесе трид­невен семинар в края на м. март 2000 год. в София. Той практикува хомеопатия от повече от 20 години - завършил е колеж по хомеопатия през 1970 г. със златен медал. След това създал пър­вата хомеопатична болница в Бомбай. Четири години по-късно започнал да преподава на студенти. През 1989 г. направил първия си семинар във Франция. И оттогава преподава в почти всички страни в Европа, Америка и Канада. За пос­ледните 15 години е направил около 200 семинара. Станал най-младият професор в Университета в Бомбай. Написал е над 30 хомеопатични книги и над 100 научни издания. Някои от заглавията са: "Хомеопатичен речник на сънищата", "Ту­мори и хомеопатия", "Състоянието на ума и ефектите върху фетуса", "Клинично изследване върху детските лекарства", много картини на лекарства и др. През 1991 г. се записал и в медицинския колеж, и отново завършил със златен медал. В момента учи философия!

 

-  Професор Мастер, Вие имате 20-годишен опит с де­ца. Къде се коренят болести­те на тези пациенти?

-  Когато едно дете има опре­делено поведение или опреде­лен комплекс от симптоми, кои­то са уникални за него, трябва да вземете предвид това, което се е случило по време на бре­менността на майката или раж­дането му. Знайте, че всичко за­почва със зачеването. Състоянието на ума на бащата по време на зачеването също е много важ­но. Установил съм, че бащата и детето имат едно и също хомеопатично лекарство и на практи­ка могат да показват един и същ характер. Понякога и майката, и бащата, и детето имат нужда от едно и също лекарство.

Всяка бременна жена днес преживява някакъв стрес. Хомеопатът трябва да реши дали то­ва състояне е много силно или не. Например, майката след 15 години все още си спомня, че съпругът й се е отнесъл много зле с нея по време на бремен­ността. Или е била физически малтретирана и не може да го забрави. Това са много силни състояния.

-  Какъв е ефектът от тези състояния върху бебето?

-  В първите 3 месеца от бре­менността, ако са налице някак­ви смущения у майката, най-честият дефект у детето са вродени малформации, особено в сърце­то, порок на сърцето или проб­леми с гръбначния мозък. По време на 3-я до 6-я месец, ако майката има притеснения, дете­то може да бъде родено с мал­формации на ръцете и на крака­та. Може да има повече от 5 пръста или никакви пръсти. Фор­мата на черепа и гръбначния стълб може да са ненормални, да има проблеми с пикочния мехур. Ако трудностите на майката са в последния месец на бременност­та - тогава детето може да има проблеми с развитието на мозъ­ка - да бъде затъпяло; да се роди еластично дете, или пък с цереб­рална пареза. Може да се роди с ненормално поведение.

След изучаването на тези ефекти, много пъти в моята прак­тика, ако кърмачето има някакъв проблем, давам лекарството на майката. Но Господ ни е дал ес­тествени защитни сили и пора­ди това не всяка емоция отива при детето. И дори да отива при него, не е задължително тя да го засегне. Иначе всички жени би­ха раждали ненормални деца.

 

- Тъй като бебетата и малки­те деца не могат да обяснят при­чините за неразположението, хомеопатът трябва да бъде много по-наблюдателен. Какви са "реперите" в тази насока?

- Реакцията на детето на шум, светлина винаги ще ви помогне да откриете важни неща. Малко като поотрасне ще започнете да забе­лязвате как се усмихва, какви ду­ми употребява, това са важни не­ща. Едно дете под стрес ще блъска родителите си, доктора, ще рита хората, ще чупи играчките. И ще се бис с другите деца също.

Когато се роди детето, ние го увиваме като египетска мумия, но ако то е топлокръвно като Сулфур или Медорин, след 5 мин. ще си извади ръката от пелените, колко­то и да го връзвате. Обаче детето Силика или Калкарея карбоника ще се чувства много удобно.

Новородените ги къпят често. Детето Апис, Сулфур или Медо­рин ще плаче много силно, ако го къпете в гореща баня. Обратно, Нукс-вомика, Калкарея, Псорин - те ще се чувстват много добре.

Как плачат? Детето Пулсатила плаче много меко, нежно. Изпит­вате нужда да си поиграете с него. Детето Нукс-вомика, Хина или Хамомила плаче жестоко... Някои де­ца много се страхуват, когато пус­нете пералнята или която и да е ма­шина в къщата. Шумът ги плаши. Те са Калкарея, Фосфор, Тубсркулин. Друга група крайно се стра­хуват, ако видят бащата с много пя­на за бръснене и тогава започват да пищят. Понякога, когато баща­та или майката облекат определе­на дреха, детето не я харесва и за­почва да плаче. Развива отвраще­ние към определени цветове. Мно­го новородени не обичат червения свят.

- Казахте, че карате децата -пациенти да рисуват.

- Децата изказват проблемите си под формата на рисунки. Имам в кабинета си комплект от цветни моливи, децата рисуват и след то­ва анализирам. Имам също много играчки в кабинета си и се инте­ресувам коя играчка най-много се харесва на детето. Нека да разгле­даме сега рисунката на детето, чий­то случай снехме преди малко. Вижте, тук няма човешко същест­во, има само животни. И най-го­лямото нещо е къщата, нарисува­на с повече детайли - керемидите, пердетата. Но дървото не е напра­вено добре, патицата не е нарису­вана хубаво, няма крака. След то­ва - планина и слънце, сякаш, че има полуизгрев, полузалез. Тази рисунка ни казва много неща - че това дете е самотно и иска компа­ния от неговата възраст, затова е и буйно и закача всички в клас. Не внимава в клас, не се интересува от учене, интересува се от игри. То­ва са неговите проблеми.

- В този смисъл можем ли да говорим за "детска хомеопатия".

- Не, хомеопатията е една. В Ма­терия медика има такива симпто­ми, които са по-подходящи за де­ца. Но не смятам, че детските слу­чаи са нещо по-различно в хомео­патията.

- Какъв е Вашият опит, кога­то пациентът е употребявал мно­го хормони, кортизони, или е по­лучил проблем след ваксини?

- Искам да обърна внимание на един много важен аспект в хомео­патията. Да предположим, че съм пил много чай в живота си, ще ми дадете ли потенциран чай? Да до­пуснем че съм взимал много анти­биотици - ще ми дадете ли потенцирани антибиотици? Вие трябва да давате само това, което сте по­лучили от симптоми на лекарство. Например, ако един пациент стра­да от гонорея, ще му дадем Медо­рин само ако има симптоми на Ме­дорин. Ако пациентът е взимал кортизон, трябва да му дадем по­тенциран кортизон, ако се появят симптомите на кортизона.

Поняко­га може да дадете лекарството без то да отговаря на симптомите, но целият болестен процес в организ­ма трябва да започне след него. Например едно дете има заушка и след това тестисът се подува и ид­ва с жестока болка. Ще му дадете ли Паротидин или ще разгледате симптомите на тестиса? И като реперторизирате и се появи Пулса­тила какво ще дадете? Пулсатила! Но ако тя не помага, сменяте по­тенцията, тя пак не помага, сменя­те потенцията, тя пак не помага и чак тогава давате Паротидин. А не първо него. Нозодът винаги тряб­ва да бъде даван на базата на сим­птомите.

 

-  Вие имате няколко книги, посветени на лечението на зло­качествени заболявания. Докъ­де са границите на хомеопатия­та в тези случаи?

-  Видяхте на видео случай на миелодиспластичен синдром. След като е сложена тази диагноза, док­торите обяснили на майката, че то­ва дете няма да живее много дълго, защото ще страда от чести, грамотрицателни инфекции, за които трябва да му се дават антибиоти­ци и да му сс правят кръвопрели­вания. И поради тази причина майката решила да дойде при мен за хомеопатично лечение.

Детето е много любвеобвилно, много е сладко, много обича да пъ­тува и е крайно състрадателно. То обича масло, пиле, обича чисто­та, иска често да си сменя дрехи­те, много е придирчиво, винаги ис­ка дрехите да му прилягат и изис­ква това от всички в къщата. Изк­лючително обича чистотата.

Майката е много притеснена за увеличаването на далака и черния дроб, защото чувства, че това е единственото нещо, което не се е подобрило от хомеопатичното ле­чение. А откакто е започнало то, детето не е развило нито една ин­фекция, напълняло е 1,5 кг., има апетит и е игриво. Иначе, когато беше на антибиотици", беше много раздразнително. И гледаше много тъжно и депресирано. След хоме­опатичното лечение, то стана мно­го весело и активно, обича музи­ка, обича да играе. След 9 месеца хомеопатично лечение майката е много доволна от прогреса и все­ки месец правим изследване на бе­лите кръвни клетки. Преди започ­ване на хомеопатичното лечение, имаше бластни клетни, а сега - не.

Детето е напълно глухо, защото още когато се родило, са му дали антибиотици, и поради странични­те ефекти от антибиотиците, то ог­лушало. То е много интелигентно, общително, активно. Когато му взимали кръв от вените, никога не е плачело, подпомагало лекарите, не им е пречело.

Аз избрах Карцинозин като главно лекарство, но когато дете­то страдаше от дихателна инфек­ция давах Арсеникум албум в 1 М, когато имаше много гной - Силика 1 М и когато се подобряваха сим­птомите, отново го слагах на Кар­цинозин. Започнах с 1 М и отидох до 10 М.

- Как при случаи на рак се съ­четават хомеопатични и алопатични лекарства?

- Когато лекуваме рак с хомео­патични лекарства винаги се опит­ваме да увеличим реактивността на пациента, като засилваме него­вата имунна система. Как може да стане това? Като му се даде пра­вилната диета и правилно конституционално хомеопатично лече­ние. Това, което намалява негова­та реактивоспособност са антиби­отиците, антираковите лекарства, също така ваксините, така че кол­кото е възможно, в случаи на рак, те трябва да се избягват.

Много пъ­ти, след като се дадат противоракови лекарства, пациентът може да се почувства по-добре, но това е съвсем временно, и скоро ще раз­вие метастази, защото той се по­добрява временно, без да се про­мени неговата реактивоспособ­ност. Хомеопатичните лекарства, когато се дават правилно, винаги подобряват реактивоспособността, пациентът се чувства по-добре, и поради това метастазите се заба­вят. Той се чувства по-добре не са­мо на физическо ниво, но и на ум­ствено и има цялостно подобрение, което никога не може да се постиг­нете чрез противоракови лекарст­ва.

- Какво е отношението Ви към оперативното отстраняване на туморната тъкан?

- Понякога съветвам пациенти­те да се оперират, ако е налице много голям тумор и трябва да се намали масата. При такъв пацинт винаги съветвам хирургична наме­са.

- Опитът на хомеопатите с Карцинозин е доста противоре­чив. Едни препоръчват да не се дава повече от веднаж годишно, други - без никакви ограниче­ния.

- Никой не е над книгите. Това, което е написато в основните кни­ги остава факт. Ние можем да имаме наш личен опит, но това е различно. Истината е една. Кар­цинозин е нозод и при него тряб­ва да се прилагат правилата като при всички останали нозоди. Ви­наги използвайте нозодите, кога­то са налице симптомите. Ако присъстват, го давате. Ако симп­томите изискват повторение - пов­таряте го. Просто следвайте зако­ните на повторението. Погрешно е да се смята, че лекарството не трябва да се дава, защото е Кар­цинозин.

Нагоре