« обратно към: Философия

22 декември 2011

Здравето като равновесие

Сборник доклади от четвърта национална конференция  "Класическа хомеопатия"


доц. д-р Станка Михалкова

 

 

Настоящата конференция е посветена на един основен проблем за класическата хомеопатия - „Здравето като равновесие". При холистичния подход човекът се разглежда като цялостна динамична система, функционираща на три взаимносвързани нива - физическо, емоционално и умствено. За всяко от тези нива състоянието на здраве има своя специфика. В книгата си „Здраве и болест" Георгос Витулкас дава следните определения за здраве:

•   На физическо ниво:

„Здравето е освободеност от болка на физическото тяло и със­тоянието на благополучие, постигната в резултат на това."

•   На емоционално ниво:

„Здравето е освободеност от страсти и в резултат постигане на динамично състояние на ведрина и спокойствие."

•   На умствено ниво:

„Здравето е освободеност от себичност в умствената сфера и в резултат пълно единение с Истината".

Всеки човек е по-близо или по-далече от този идеал за здраве. Като сложна саморегулираща се система нашият организъм се стре­ми към равновесие със средата - вътрешна и външна. За всяко нарушаване на това равновесие се сигнализира по начин, специфичен за даденото ниво. Така болката, дискомфортът, слабостта са сигнали за нарушение на равновесието на физическо ниво. Тревожността - в нейните разновидности като напрегнатост, нервност, депресивност, страх, е сигнал за нарушение на равновесието на емоционално ниво. Проблемите в познавателните процеси - мислене и памет, както и тяхната организация чрез свойствата на вниманието - концентрация, обем, превключване и разпределение, са сигнали за нарушаване на равновесието на умствено ниво.

Трите нива са подредени в йерархия - най-ниско е физическото ниво, следва емоционалното и най-висше е умственото ниво. Вътре в отделните нива също има йерархия на органите и процесите. От тази гледна точка симптомите също съответстват на тази йерархия. По техния характер може да се съди за нивото, което е засегнато.

Във връзка с динамичността на системата и йерархията на нивата болестта, разгледана като нарушение на равновесието, може да пре­минава от едно ниво на друго, както и да обхване всички нива в посока от по-ниско към по-високо - физическо-емоционално-умствено. В процеса на лечение подобряването е възстановяване на равновесието в посока от високото към по-ниското ниво - от умствено към емоци­онално и физическо.

Симптомите са специфични индикатори за борба на организма с болестта. По тяхната промяна може да се съди дали процесът на лечение е успешен. Именно затова потискането на симптомите с алопатични лекарства не възстановява равновесието, а отнема въз­можността на организма да се бори за възстановяване на здравето. Чрез хомеопатичното лечение се цели не изчезването на симптома, а отстраняване на причината, довела до нарушение в системата. Затова след приемане на хомеопатичното лекарство се наблюдава изхвърлянето на стари симптоми и постепенно се извървява обратния път към състоянието на равновесие, т.е. здраве.

Класическата хомеопатия има стройна система за изследване на симптомите и откриване на единственото лекарство, от което се нуждае пациентът в дадения момент.

Причините за нарушаване на здравето могат да бъдат различни, да засегнат по-дълбоко или по-повърхностно системата.

По-съществените от тях са следните:

Миазмите - това са наследствени обременености, които водят до специфични заболявания на организма. Те се получават в резултат на тежки заболявания в предишните поколения.

Конституционалните особености - всеки човек има свой консти-туционален тип със специфични особености - т.е. модалности. Когато във външната среда се появят фактори, които са в противоречие с тях, се получават заболявания. Например, ако човек е зиморничав и бъде изложен на студ, лесно се простудява, или, ако има непоноси­мост към слънце и престои дори за кратко време без шапка под слънцето, може да получи слънчев удар, кръвотечение от носа, гла­воболие, високо кръвно налягане и т.н.

Психически травми - тук могат да се включат психически трав­ми от най-различен характер - от обида до загуба на близък човек. Колко силно ще бъде нарушено равновесието зависи не само от характера на отрицателното събитие и каква значимост има то за конкретния човек, но и от нивото на тревожност. Хора с ниско ниво на тревожност са устойчиви дори на много силни психически травми, докато при високотревожните дори обичайно ежедневно напрежение може да доведе до сериозни проблеми.

физически травми - тук спадат различните наранявания, счуп­ване на кости, травми вследствие от физическо претоварване - вди­гане на тежести, постоянни движения на отделни части на тялото и др.

Отравяния - приемане на отровни вещества в работната среда, чрез лекарства, развалена храна, гъби, фалшиви напитки и др.

Пристрастяване към вещества - алкохол, тютюн, наркотици, лекарства. Зависимостта е не само физическа, но и психическа. За­сегнати са всички нива.

Ухапвания, ужилвания - в резултат се получават различни алер­гични реакции, които при потискащо лечение могат да станат хро­нични.

Заразни заболявания - сред най-често срещаните са: грип, детски болести, хепатит, туберкулоза, вирусен менингит, венерически забо­лявания, СПИН.

Ваксинации - чрез тях в организма се внасят болестотворни микроорганизми, предизвикващи имунен отговор на системата. По­лучават се различни отрицателни последствия.

Хомеопатичното лечение е индивидуално за отделния човек. Хо­меопатичното предписание се извършва въз основа на общите модал­ности, психическите особености и симптомите. Открива се лекарство, което влиза в отношения на подобие с картината на случая в дадения момент.

Хомеопатичното лечение е съзнателен процес, при който пост­радалият се превръща от безпомощен пациент в активен и отговорен участник. Той се научава да разбира езика на тялото си, да наблюдава възстановяването на равновесието чрез посоката, в която се променят симптомите, става по-интуитивен, чувства потребностите на своя организъм и променя начина си на живот съобразно тях.

В докладите на конференцията ще бъдат засегнати голяма част от представените аспекти. Ще бъдат представени интересни случаи от хомеопатичната практика, в които ще се проследява как е извър­вян обратния път от болестта към здравето.

Нагоре