« обратно към: Философия

03 януари 2012

Класическата хомеопатия - наука и изкуство

Сборник доклади от първата  национална конференция  Класическа хомеопатия


Доц. д-р Станка Михалкова
Нашата конференция е под наслов „Хомеопатията - наука и изкуство". Ще се спра накратко върху съдържанието на този израз.

ХОМЕОПАТИЯТА Е НАУКА:

  1. Хомеопатията е холистична наука, т.е. има холистичен (цялос­тен) подход към човека като функциониращ на три нива - физическо, емоционално и умствено. При нея се набляга по-скоро върху здравето и целостта на човека, отколкото върху болестта. Целта на хомеопатичното лечение е постигане на равновесие в човешката енергийна система и в нейното взаимодействие с природата. Както посочва известният хомеопат Георгос Витулкас, „човечеството е съставено от многомерни същества, живеещи в една многомерна вселена и увреж­дането в енергийната верига на което и да е от нивата причинява промени по протежение на веригата в двете посоки."
  2. Класическата хомеопатия има стройна методологична систе­ма. Създателят на хомеопатията д-р Самуел Ханеман обобщава изис­кванията за успешното прилагане на открития от него нов лечебен метод в уникалната си книга „Органон на лечебното изкуство". Тя съдържа фундаменталните идеи за логиката на лечителското изкус­тво. Органонът се състои от 291 параграфа, съдържащи точни указа­ния за прилагането на хомеопатичния лечебен метод.
  3. Класическата хомеопатия е експериментална наука. Въздейс­твието на всяко от хомеопатичните лекарства е експериментално проверено чрез т.нар. „доказване" върху здрави хора - доброволци, които след продължително приемане на лекарството дават информа­ция за всички промени, настъпили в организма и психиката им по време на експерименталния период. В процеса на прилагане на ле­карството тази информация непрекъснато се обогатява с нови данни, получени при различните хомеопати. В резултат на огромен много­годишен опит на специалистите е създаден основният труд, с който се обработва информацията, дадена от пациента - т.нар. Реперториум. Той се състои от 38 раздела със симптоми в различните части на тялото, ума и общите особености при функциите на човешкия организъм. За всеки от симптомите са посочени лекарства, които са показали лекарствена ефективност при прилагането им. Отразена е също така степента на въздействие на лекарството.

    4. Информацията за въздействието на всяко отделно лекарство върху трите нива - физическо, емоционално и умствено, е обобщена в цялостна картина и се съдържа в книгата, наречена „Материя медика", която представлява сборник от картините на лекарствата. Тази книга е основно помагало на хомеопата при анализа на случая и за диференциална диагноза при определяне на вярното лекарство след направената реперторизация.

    ХОМЕОПАТИЯТА Е ИЗКУСТВО:

    Ефективността от хомеопатичното лечение зависи от умението на хомеопата да открие единственото лекарство, което ще възстанови здравето на пациента. За това са необходими не само задълбочени знания по Материя медика, умения за работа с реперториума, но и силно развита интуиция,способност за задълбочен анализ на конкрет­ния случай, усет за човека, откриване центъра на случая, преценка на способността на жизнената сила да се справи с проблема. На тази основа е необходимо да се прогнозира лечебният процес и да се вземе аргументирано решение, като се определи не само лекарството, от което пациентът се нуждае, но и потенцията (разреждането), начинът и продължителността на приемането.

Нагоре