2013
13
май

Предразположеност към хронични болести

Миазмът е отпечатък от болест, който се предава от поколение в поколение без винаги да се изявява самата болест. Много често хората не знаят за своята фамилна обремененост, но признаците са налице.

31
ян

Нивата на здраве според Джордж Витулкас

Преди дни се състоя он-лайн лекция на Джордж Витулкас, в която той представи идеите си за нивата на здраве.

2012
25
ап

Единствено лекарство - и в остър и в хроничен случай

За мен мотото на конференцията – „Единственото лекарство”, означава с едно-единствено хомеопатично лекарство да се помогне на пациента да премине от болестно състояние към здраве.

13
ян

Единственото лекарство

За да се разбере принципът на „Единственото лекарство", който е основен в класическата хомеопатия, е необходимо да се разгледат особеностите на човека като сложна енергийна система.

04
ян

Принципът на подобието в хомеопатията

Принципът на подобието е залегнал в самото име на хомеопатията - от гръцки homoeos значи подобен, a pathos - страдание, т.е. подобно на страданието.

01
ян

Конституционалното лечение в Хомеопатията

Хомеопатията приема схващането, че човешкото същество пред­ставлява една душа в едно физическо тяло.

2011
21
дек

Нива на здраве

Ще се постарая да ви запозная с една сравнително нова теория на Георгос Витулкас, която още не е публикувана в цялостен вид.

24
ноем

Закон за подобието и различието, и неговите последици

Най-подобното или правилно подбрано лекарство за пациента, това е вярното лекарство, вярната потенция и вярната доза.

13
сеп

Класическата хомеопатия - наука и изкуство

Целта на хомеопатичното лечение е постигане на равновесие в човешката енергийна система и в нейното взаимодействие с природата.

13
юли

Бо­лес­ти­те са “про­дукт” на мис­ле­не­то

Спом­ням си как пре­ди ня­кол­ко го­ди­ни с ис­к­ре­но от­ча­я­ние пи­тах ед­на от ан­г­лийс­ки­те ни пре­по­да­ва­тел­ки как ще ле­ку­ва­ме бъл­га­ри­те с хо­ме­о­па­тия, ка­то те до­ри не са чу­ва­ли за нея.